A. Songaila traukiasi iš „Gelsaugos“ vadovo pareigų
Vals­ty­bės val­do­mų „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ an­tri­nės sau­gos pa­slau­gų įmo­nės „Gel­sau­ga“ va­do­vas Al­gi­man­tas Son­gai­la par­eiš­kė, kad trau­kia­si iš par­ei­gų. Bend­ro­vė pa­sta­ruo­ju me­tu gau­da­vo di­džiau­sius „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ už­sa­ky­mus vi­daus san­do­rių bū­du.

„Pat­vir­ti­na­me, kad Son­gai­la no­ri iš­ei­ti iš įmo­nės, ta­čiau par­eiš­ki­mo jis dar nė­ra par­ašęs“, – BNS sa­kė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ at­sto­vas Do­mas Ju­re­vi­čius. Anot jo, kol kas ne­aiš­ku, ka­da A.Son­gai­la ke­ti­na pa­lik­ti par­ei­gas.

Pats A.Son­gai­la BNS sa­kė ne­ko­men­tuo­sian­tis ap­sisp­ren­di­mo trauk­tis iš „Gel­sau­gos“, jis taip pat jis ne­sa­kė, ka­da pa­teiks at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą.

„Ką aš gal­vo­ju da­ry­ti to­liau? Aš pla­nuo­ju gy­ven­ti ir džiaug­tis gy­ve­ni­mu. Tu­riu nuo pat vai­kys­tės ne­įgy­ven­din­tų pla­nų, to­dėl tu­rių ką veik­ti“, – kal­bė­jo A.Son­gai­la.

Tai jau an­tra­sis „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ an­tri­nės įmo­nės va­do­vas, pa­sta­rą­ją sa­vai­tę par­eiš­kęs no­rą trauk­tis. Nuo ki­tos sa­vai­tės iš par­ei­gų trau­kia­si ir Vil­niaus lo­ko­mo­ty­vų re­mon­to de­po va­do­vas Va­len­tas Sta­dal­ny­kas, o pra­ėju­sį pir­ma­die­nį at­sis­ta­ty­di­no ir bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Sta­sys Dai­lyd­ka.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ su „Gel­sau­ga“ per­nai pa­si­ra­šė di­džiau­sios ver­tės vi­daus san­do­rius: 26,62 mln. eu­rų – dėl ap­sau­gos pa­slau­gų (su­tar­tis ga­lio­ja iki 2019-ųjų sau­sio pa­bai­gos), 12,637 mln. eu­rų – dėl pa­tal­pų ir te­ri­to­ri­jos, trau­ki­nių bei ki­tos bė­gi­nės tech­ni­kos va­ly­mo, žel­dy­nų prie­žiū­ros (iki 2018 rugp­jū­čio pa­bai­gos).

At­sar­gos ge­ne­ro­las 60-ies A.Son­gai­la yra bu­vęs Šiau­lių aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bei Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos va­do­vas. Jis „Gel­sau­gai“ pra­dė­jo va­do­vau­ti 2014 me­tų pa­bai­go­je.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pa­vie­ši­no da­lį in­for­ma­ci­jos apie vi­daus sandorius

Bend­ro­vė sa­vo in­ter­ne­to tink­la­py­je at­sklei­dė in­for­ma­ci­ją apie vi­daus san­do­rius, ku­rie bu­vo su­da­ry­ti su jos an­tri­nė­mis bend­ro­vė­mis „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių tie­si­mo cen­tras“, „Gel­sau­ga“, „Ge­le­žin­ke­lių pro­jek­ta­vi­mas“, „Vil­niaus lo­ko­mo­ty­vų re­mon­to de­pas“ ir „Ge­le­žin­ke­lių ap­lin­ko­sau­gos cen­tras“.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pa­teik­to­je in­for­ma­ci­jo­je nu­ro­do­ma, ko­kios bu­vo per­ka­mos pa­slau­gos, pa­tei­kia­mos su­tar­čių su­da­ry­mo da­tos ir jų ver­tės. In­for­ma­ci­ją apie an­tri­nių įmo­nių šioms su­tar­tis įgy­ven­din­ti sam­dy­tus su­bran­go­vus ir me­džia­gų tie­kė­jus kol kas ne­atk­lei­džia­ma.

Por­ta­las 15min.lt pra­ne­šė, kad „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ su an­tri­nė­mis įmo­nė­mis 2011–2015 me­tais su­da­rė vi­daus san­do­rių už 429 mln. eu­rų, o di­de­lė jų da­lis ati­te­ko šių įmo­nių be kon­kur­sų sam­dy­tiems ne­atsk­lei­džia­miems su­bran­go­vams. Be to, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ bend­ra­dar­biau­ja su Ru­si­jos kon­cer­nu „Trans­mash­hol­ding“, ku­rio vie­nas ak­ci­nin­kų tie­sio­giai su­si­jęs su Ru­si­jos ka­ri­ne pra­mo­ne ir iš ku­rio an­tri­nės įmo­nės 2012–2013 me­tais ge­le­žin­ke­liai kon­kur­so pir­ko rė­mų už 44,92 mln. eu­rų.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tre­čia­die­nį tei­gė, kad vi­daus san­do­rių pra­kti­kos tu­ri bū­ti at­si­sa­ky­ta, nes ji su­da­ro prie­lai­das ko­rup­ci­jai. Nai­kin­ti vi­daus san­do­rius siū­lo ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba bei Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba.

LG va­do­vas ža­da at­sik­laus­ti spe­cia­lių­jų tar­ny­bų dėl bend­ros veik­los su „Transmashholding“

Vals­ty­bės val­do­ma bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ po 6-erių bend­ra­dar­bia­vi­mo su prieš­ta­rin­gos re­pu­ta­ci­jos Ru­si­jos kon­cer­nu „Trans­mash­hol­ding“ me­tų ke­ti­na kreip­tis į spe­cia­lią­sias tar­ny­bas, no­rė­da­ma su­ži­no­ti, ar Ru­si­jos bend­ro­vė ke­lia grės­mę ša­lies na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, ar ge­le­žin­ke­liai ga­li to­liau su ja dirb­ti.

Lai­ki­na­sis bend­ro­vės va­do­vas And­rius Mon­tri­mas sa­ko pa­ve­dęs an­tri­nės įmo­nės Vil­niaus lo­ko­mo­ty­vų re­mon­to de­po di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Al­ber­tui Ba­jo­ri­nui, ku­ris nuo ki­tos sa­vai­tės va­do­vaus įmo­nei, kreip­tis į VSD ir STT. Jis pri­pa­ži­no, kad nei 2013 me­tais, kai bu­vo pa­si­ra­šy­tas bend­ra­dar­bia­vi­mo me­mo­ran­du­mas, nei 2014-ai­siais, kai su­kur­ta bend­ra įmo­nė, ge­le­žin­ke­liai ne­si­krei­pė nei į spe­cia­lią­sias tar­ny­bas, nei į Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją.

2014 me­tais Vil­niaus lo­ko­mo­ty­vų re­mon­to de­pas ir „Trans­mash­hol­ding“ an­tri­nė įmo­nė įkū­rė bend­rą įmo­nę „Lo­ko­mo­ty­vai ir trans­por­to kom­po­nen­tai“, ku­rio­je „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ tu­ri 25 proc. ak­ci­jų ir ku­ri bu­vo skir­ta eks­por­tuo­ti lo­ko­mo­ty­vus Ru­si­ją, ta­čiau, pa­sak bend­ro­vės at­sto­vo Do­mo Ju­re­vi­čiaus, šie pla­nai ne­bu­vo rea­li­zuo­ti. Bend­ra įmo­nė, anot jo, at­li­ko tik du san­do­rius, ku­rių bend­ra ver­tė – 260 tūkst. eu­rų.

„Ta įmo­nė tu­rė­jo komp­lek­tuo­ti lo­ko­mo­ty­vus Lie­tu­vo­je ir bu­vo su­kur­ta, kad ne­štų pi­ni­gus iš Ru­si­jos į Lie­tu­vą, o ne at­virkš­čiai“, – ti­ki­no lai­ki­na­sis ge­le­žin­ke­lių įmo­nės va­do­vas.

Be to, pa­sak A.Mon­tri­mo, lo­ko­mo­ty­vų su­rin­ki­mui Vil­niaus de­pe, be ru­siš­kų rė­mų, rei­kė­jo dar apie tūks­tan­čio įvai­rių maz­gų, ku­riuos tie­kė Ka­na­dos „Ca­ter­pil­lar“, Vo­kie­ti­jos „Sie­mens“, Če­ki­jos,Veng­ri­jos ir ki­tų ša­lių ga­min­to­jai. Anot jo, ru­siš­kos vė­žės va­žiuok­lės rė­mus ga­lė­tų pa­ga­min­ti ir ki­tų ša­lių ga­min­to­jai, ta­čiau jie bū­tų kur kas bran­ges­ni.

„Y­ra ga­li­my­bių ir Va­ka­ruo­se pirk­ti tuos ve­ži­mė­lius, bet ga­min­to­jams rei­kė­tų per­da­ry­ti ga­my­bos li­ni­jas, pri­tai­ky­ti rė­mus ru­siš­kai vė­žei. To­kiu bū­du jie kai­nuo­tų kur kas bran­giau, pa­vyz­džiui, mū­sų lo­ko­mo­ty­vas kai­nuo­ja 1,8 mln. eu­rų, o „Sie­mens“ – 3,6 mln. eu­rų“, – kal­bė­jo lai­ki­na­sis „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ vadovas

A.Mon­tri­mas sa­ko, jog lo­ko­mo­ty­vų at­nau­ji­ni­mo prog­ra­ma bai­gia­si 2016 me­tais, to­dėl da­bar aiš­ki­na­ma­si, ar ga­li bū­ti tę­sia­mas bend­ra­dar­bia­vi­mas su „Trans­mash­hol­ding“. Anot jo, per 2010–2016 me­tus, kai ge­le­žin­ke­liai pra­dė­jo ga­min­ti ir nau­do­ti nau­jus ma­nev­ri­nius lo­ko­mo­ty­vus, bend­ro­vė su­ma­ži­no ku­ro są­nau­das 35 proc. ir su­tau­pė 110 mln. eu­rų.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ 2013 me­tais, dar iki Kry­mo anek­si­jos, pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo me­mo­ran­du­mą su „Trans­mash­hol­ding“, ku­rio vie­nas ak­ci­nin­kų And­re­jus Bo­ka­re­vas yra ir kon­cer­no „Ka­laš­ni­kov“ ak­ci­nin­kas. „Ka­laš­ni­kov“ po Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je 2014 me­tais bu­vo įtrauk­tas į Eu­ro­pos Są­jun­gos ir JAV sank­ci­jų są­ra­šą, o Ukrai­na į sa­vo „juo­dą­jį są­ra­šą“ yra įtrau­ku­si ir „Trans­mash­hol­ding“, tu­rin­tį ga­myk­lą šiuo me­tu se­pa­ra­tis­tų val­do­ma­me Lu­hans­ke.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas BNS penk­ta­die­nį sa­kė, kad bend­ra­dar­biau­da­mi su Ru­si­jos kon­cer­nu, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ vyk­do sa­vo pa­čių už­sie­nio po­li­ti­ką. Jis ma­no, kad pra­sta vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės veik­los kon­tro­lė yra di­džiau­sia prob­le­ma, ir ją rei­kia ne­del­siant spręs­ti.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas Li­nas Ko­ja­la ma­no, kad vals­ty­bi­nių įmo­nių spren­di­mai ne­tu­rė­tų su­kur­ti abe­jo­nių dėl jų su­de­ri­na­mu­mo su stra­te­gi­niais Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos in­te­re­sais.

Anot vers­lo dien­raš­čio „For­bes“, „Trans­mash­hol­ding“ ga­myk­los, be ki­tų da­ly­kų, ga­mi­na sa­vaei­ges va­žiuok­les prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos sis­te­moms „Buk“, „Tor“ ir „Tun­gus­ka“, dy­ze­li­nius va­rik­lius po­van­de­ni­niams lai­vams, ge­le­žin­ke­lio plat­for­mas kil­no­ja­miems ra­ke­tų komp­lek­sams, kon­tei­ne­rius ra­ke­toms.

Dar vie­na „Trans­mash­hol­ding“ ak­ci­nin­kė, Pra­ncū­zi­jos kom­pa­ni­ja „Als­tom“ taip pat sie­ja­ma su Ru­si­jai pla­nuo­tų par­duo­ti dvie­jų ka­ri­nių lai­vų „Mis­tral“ sta­ty­ba.