A. Skaistys: „Start Vilniaus“ kapitalas padidintas teisėtai
Sko­lo­se skęs­tan­čio Vil­niaus ta­ry­ba tei­sė­tai nu­ta­rė pa­di­din­ti skry­džių bend­ro­vę „Air Li­tua­ni­ca“ val­dan­čios įmo­nės „Start Vil­nius“ įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą, sa­ko Vy­riau­sy­bė at­sto­vas Vil­niaus aps­kri­ty­je. Aud­rius Skais­tys par­eiš­kė, kad jis jau anks­čiau iš­siaiš­ki­no ap­lin­ky­bes ir pa­žei­di­mų ne­ra­do.

„Pre­li­mi­na­riai įver­ti­nę spren­di­mo pro­jek­tą, ti­krai ne­ma­tė­me ten di­de­lių pa­žei­di­mų, iš­sky­rus vie­ną at­ve­jį - kad in­ves­tuo­ja­mas yra Vil­ni­jos vers­lo in­ku­ba­to­riaus, kaip vie­šo­sios įstai­gos, tur­tas, bet pa­ly­gi­nus ne­di­de­le da­li­mi, su­da­ro ne­di­de­lę da­lį tur­to. Vi­sa ki­ta in­ves­tuo­ja jau pa­gal nu­sis­to­vė­ju­sią pra­kti­ką, - jie sa­vo tur­tą in­ves­tuo­ja į sa­vo ak­ci­nes bend­ro­ves“, - BNS tei­gė Vy­riau­sy­bė at­sto­vas.

Anot jo, di­din­da­ma „Start Vil­niaus“ ka­pi­ta­lą, sos­ti­nės val­džia pa­si­nau­do­jo įsta­ty­mų lan­da.

„For­ma­liai jo­kių įsta­ty­mų pa­žei­di­mų nė­ra (...). Rei­kė­tų gal keis­ti ir pa­čius įsta­ty­mus. Ta lan­da, ku­ri da­bar su­da­ry­ta, tie­siog ir yra iš­nau­do­ja­ma. Ki­tos sa­vi­val­dy­bės, ne Vil­niaus, la­bai re­tai tai da­ro ar­ba iš vi­so ne­da­ro, o va Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ga­na in­ten­sy­viai da­ro - nau­do­ja­si ta lan­da“, - BNS tei­gė A.Skais­tys.

Pa­sak jo, lan­dą jau bu­vo ban­do­ma už­lo­py­ti, rei­ka­lau­jant pa­grįs­ti in­ves­ti­ci­jas, ta­čiau ir tai apei­na­ma. To­dėl jis siū­lo aps­kri­tai užd­raus­ti sa­vi­val­dy­bėms to­kias in­ves­ti­ci­jas į ak­ci­nes bend­ro­ves.

A.Skai­tys BNS tei­gė ne­tu­rin­tis įga­lio­ji­mų aiš­kin­tis, ar Vil­niaus val­džios pa­teik­tas in­ves­ti­ci­jų pa­grin­di­mas yra tei­sin­gas.

„Start Vil­nius“ ka­pi­ta­lą tre­čia­die­nį nu­spręs­ta pa­di­din­ti 6,872 mln. eu­rų, iš ku­rių 4,344 mln. eu­rų - pi­ni­gi­nis įna­šas. Pa­sak ne­ofi­cia­lių šal­ti­nių, tai pa­dės dar ku­riam lai­kui pra­tęs­ti „Air Li­tua­ni­ca“ veik­lą, ta­čiau jei bū­tų ras­tas in­ves­tuo­to­jas, įmo­nė ga­lė­tų bū­ti iš­gel­bė­ta.

Iš­rink­ta­sis me­ras li­be­ral­są­jū­die­tis Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ne kar­tą kri­ti­ka­vo „Air Li­tua­ni­ca“ pro­jek­tą, va­din­da­mas tai per di­de­le naš­ta mies­tui. Pa­sak jo, ne­pri­trau­kus in­ves­tuo­to­jo, iš kom­pa­ni­jos val­dy­mo rei­kės „sklan­džiai iš­ei­ti“.