A. Šešelgis: Stambulo konvencijos likimas sprendžiamas europiniu lygiu
Lie­tu­vo­je prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų su­lau­ku­sios Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos dėl smur­to prieš mo­te­ris pre­ven­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo klau­si­mai per­si­kė­lė į eu­ro­pi­nį ly­gį, sa­ko so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Še­šel­gis.

Lie­tu­va kon­ven­ci­ją yra pa­si­ra­šiu­si 2013 me­tais, ta­čiau iki šiol nė­ra jos ra­ti­fi­ka­vu­si. „Ko­vo 4 die­ną Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­tei­kė pa­siū­ly­mus ša­lėms na­rėms dėl kon­ven­ci­jos pa­si­ra­šy­mo ir ra­ti­fi­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) var­du, ir šis klau­si­mas jau ne­be pas mus ei­na, o Eu­ro­pos Są­jun­gos mas­tu“, – BNS si­tua­ci­ją dėl kon­ven­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo aiš­ki­no A.Še­šel­gis.

Pa­sak mi­nis­tro, Lie­tu­va pa­siė­mė bend­rą­ją ti­kri­ni­mo iš­ly­gą abiem do­ku­men­tams, o ge­gu­žės 26 die­ną klau­si­mas bus dis­ku­tuo­ja­mas Bend­ri­jos for­ma­tu. „Ka­da šis klau­si­mas vyks­ta Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je ir tarp ES na­rių, ki­tas po­sė­dis nu­ma­ty­tas ge­gu­žės 26 die­ną, da­bar mums kaž­ką da­ry­ti pa­pil­do­mai, ei­ti ra­ti­fi­kuo­ti, ne­ra­ti­fi­kuo­ti, nė­ra jo­kio tiks­lo, mes tu­ri­me lauk­ti, kaip šis klau­si­mas iš­sisp­ręs Eu­ro­pos Są­jun­gos mas­tu“, – aiš­ki­no vi­ce­mi­nis­tras.

Pa­sak A.Še­šel­gio, jei Eu­ro­pos Ta­ry­bos kon­ven­ci­jai pri­tars vi­sos Bend­ri­jos ša­lys, ji au­to­ma­tiš­kai įsi­ga­lios Eu­ro­pos Są­jun­go­je, bet ga­li bū­ti su tam ti­kro­mis iš­ly­go­mis. Klau­sia­mas, ar Lie­tu­va sieks ko­kių nors iš­ly­gų, A.Še­šel­gis sa­kė, kad „da­bar vyks­ta pro­ce­dū­ri­niai da­ly­kai“.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė pa­žy­mi, kad Stam­bu­lo kon­ven­ci­ja Lie­tu­vos vi­suo­me­nė­je ver­ti­na­ma „la­bai prieš­ta­rin­gai“. „Tie pa­tys Sei­mo na­riai, vie­ni pa­si­sa­ko už vie­ną po­zi­ci­ją, ki­ti – už ki­tą, jei im­si­me ne­vy­riau­sy­bi­nį sek­to­rių – ir­gi pa­si­sa­ko la­bai skir­tin­gai, ir re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės, to­dėl rei­kia su­de­rin­ti vi­sus po­žiū­rius ir ras­ti bend­rą var­dik­lį“, – BNS sa­kė mi­nis­trė.

Lie­tu­vos vys­ku­pai bei kai ku­rios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ša­lies va­do­vus ra­gi­no ne­sku­bė­ti pa­si­ra­šy­ti ir ra­ti­fi­kuo­ti Eu­ro­pos Ta­ry­bos kon­ven­ci­jos, ku­rio­je, jų ver­ti­ni­mu, po­žiū­ris į ly­tį ne­su­tam­pa su žmo­gaus bio­lo­gi­ne pri­gim­ti­mi.

Dau­giau­siai dis­ku­si­jų ky­la dėl kon­ven­ci­jo­je įra­šy­tos „so­cia­li­nės ly­ties“ są­vo­kos. Vie­nas iš ET kon­ven­ci­jos dėl smur­to prieš mo­te­ris ir smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pre­ven­ci­jos ir ša­li­ni­mo punk­tų tei­gia, jog šio do­ku­men­to nuo­sta­tas „ša­lys įgy­ven­di­na ne­dis­kri­mi­nuo­da­mos as­mens dėl bio­lo­gi­nės ly­ties, so­cia­li­nės ly­ties, ra­sės, odos spal­vos, kal­bos, re­li­gi­jos, po­li­ti­nių ar ki­to­kių pa­žiū­rų, tau­ti­nės ar so­cia­li­nės kil­mės, pri­klau­sy­mo tau­ti­nei ma­žu­mai, tur­ti­nės pa­dė­ties, gi­mi­mo, ly­ti­nės orien­ta­ci­jos, ly­ties ta­pa­ty­bės, am­žiaus, svei­ka­tos būk­lės, ne­ga­lios, šei­mi­nės pa­dė­ties, mig­ran­to ar pa­bė­gė­lio sta­tu­so ar­ba ki­to sta­tu­so“.

Kon­ven­ci­ją dėl smur­to prieš mo­te­ris ir smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pre­ven­ci­jos ir ša­li­ni­mo 2011 me­tais Stam­bu­le pri­ėmė Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų ta­ry­ba.

Šią sa­vai­tę Lat­vi­jos vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos pa­si­ra­šy­mui ir ra­ti­fi­ka­vi­mui.