A.Saudargas: ES turi mažai svertų užtikrinti Astravo AE saugumą
Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) be­veik ne­tu­ri sver­tų už­ti­krin­ti, kad ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­ma As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė (AE) ati­tik­tų vi­sus bran­duo­li­nio sau­gu­mo ir ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus, sa­ko Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys, kon­ser­va­to­rius Al­gir­das Sau­dar­gas.

„Bi­jau, kad tai dau­giau­siai yra dek­la­ra­ty­vus da­ly­kas, ir čia kal­ba­me ne tik apie Eu­ro­pos Par­la­men­tą, bet ir apie vi­sas Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jas. Par­ei­ka­lau­ti ga­li­ma, jo­kiu bū­du ne­sa­kau, kad to ne­rei­kia da­ry­ti, rei­kia da­ry­ti vis­ką, ką ga­li­me, rei­kia vie­šin­ti. Bet at­sa­ky­mas pa­pras­tai bū­na, kad tai nė­ra ES ju­ris­dik­ci­jo­je ir for­ma­liai, tei­siš­kai kaž­ko pa­da­ry­ti ne­ga­li­ma. (...) Spaus­ti rei­kia, vie­šin­ti rei­kia, bet tų sver­tų be­veik nė­ra“, – tre­čia­die­nį Lie­tu­vos žur­na­lis­tams Briu­se­ly­je tei­gė A.Sau­dar­gas.

Anot jo, efek­ty­viau­sias bū­das už­kirs­ti ke­lią As­tra­vo AE pa­ga­min­tos elek­tros pa­te­ki­mui į Lie­tu­vos rin­ką yra už­ti­krin­ti pa­kan­ka­mą ir pi­gią elek­tros ga­my­bą vi­daus rin­ko­je.

Lie­tu­va yra ar­šiau­sia ne­to­li Lie­tu­vos sta­to­mos As­tra­vo AE kri­ti­kė – val­džios at­sto­vų tei­gi­mu, Bal­ta­ru­si­ja ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, sta­to­mo vos 20 ki­lo­me­trų nuo ša­lies sie­nos, sau­gu­mo. Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.

Ge­gu­žės pra­džio­je Lie­tu­vos Sei­mas pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją dėl ne­sau­gios As­tra­vo AE ga­li­mo pa­vo­jaus Lie­tu­vai – Bal­ta­ru­si­jai siun­čia­mas sig­na­las, kad Lie­tu­va ne­įsi­leis šio­je jė­gai­nė­je pa­ga­min­tos elek­tros. Vy­riau­sy­bė par­agin­ta im­tis vi­sų dip­lo­ma­ti­nių, tei­si­nių, tech­ni­nių prie­mo­nių, kad As­tra­vo AE sta­ty­ba bū­tų su­stab­dy­ta.

Vy­riau­sy­bei taip pat siū­lo­ma ne­del­siant, la­bai tvir­tai ir ka­te­go­riš­kai par­eikš­ti Bal­ta­ru­si­jai Lie­tu­vos va­lią, kad As­tra­vo AE ne­bus leis­ta nau­do­tis ša­lies ener­ge­ti­kos sis­te­ma ir jos re­zer­vi­niais pa­jė­gu­mais, į ją ne­bus įlei­džia­ma jė­gai­nė­je pa­ga­min­ta elek­tra, ji ne­bus par­duo­da­ma Lie­tu­vos rin­ko­je.