A. Sasnauskas žada skųsti nuosprendį
Dėl pikt­nau­džia­vi­mo nu­teis­tas Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos (VLK) va­do­vas Al­gis Sas­naus­kas an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad pats ne­nu­si­ša­lins nuo par­ei­gų, o ap­kal­ti­na­mą­jį nuo­spren­dį skųs ape­lia­ci­ne tvar­ka.

„Aš ti­krai pats ne­ke­ti­nu nu­si­ša­lin­ti, o jei nu­ša­lins - jų va­lia (...). Ti­krai skų­siu, vie­na­reiš­miš­kai skų­siu“, - žur­na­lis­tams sa­kė A.Sas­naus­kas.

Jis tvir­ti­no, jog vi­si vie­šie­ji pir­ki­mai VLK vy­kę skaid­riai, o jo veik­la bu­vo ne­pa­ten­kin­ti vais­tų bran­giau par­duo­ti ne­ga­lė­ję far­ma­ci­nin­kai.

„Aiš­ku, la­bai ne­pa­ten­kin­ti far­ma­ci­nin­kai, aš jiems esu la­bai ne­pa­ran­kus, pa­vyz­džiui, nu­pir­kom per­nai gri­po vak­ci­ną 25 proc. pi­giau. Ne­ma­nau, kad čia ap­siei­ta be ši­tų kom­pa­ni­jų ir taip to­liau“, - sa­kė A.Sas­naus­kas.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė pra­ne­šė nu­spren­du­si nu­ša­lin­ti A.Sas­naus­ką nuo par­ei­gų. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­vo ruo­žtu tei­gia, kad A.Sas­naus­kas jau se­niai ne­be­ga­lė­jo ei­ti par­ei­gų.

Pa­sak mi­nis­trės, A.Sas­naus­ka an­tra­die­nį mi­nis­te­ri­jo­je su­pa­žin­di­no ją su teis­mo nuo­spren­džiu. „Ma­no pri­im­tas spren­di­mas - nu­ša­lin­ti jį nuo uži­ma­mų par­ei­gų 20 die­nų. Tai yra lai­kas, per ku­rį jis ga­li aps­kųs­ti spren­di­mą“, - BNS sa­kė mi­nis­trė.

Anot jos, jei jis teis­mo spren­di­mo ne­skųs­tų, bū­tų at­leis­tas, o jei skųs­tų, nu­ša­li­ni­mas bū­tų pra­tęs­tas, kol vyk­tų teis­mi­nis nag­ri­nė­ji­mas.

Mi­nis­trė sa­vo spren­di­mą pra­ne­šė pra­ėjus ke­lioms mi­nu­tėms po to, kai pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­eiš­kė, kad A.Sas­naus­kas nuo par­ei­gų tu­rė­jo bū­ti nu­ša­lin­tas vos pra­si­dė­jus teis­mo pro­ce­sui.

„Si­tua­ci­ja yra ab­so­liu­čiai ne­to­le­ruo­ti­na ir la­bai ti­kiuo­si, kad mi­nis­trė pri­ims rei­kia­mą ir ko­rek­tiš­ką po­li­tiš­kai spren­di­mą“, - žur­na­lis­tams Nau­jo­jo­je Vil­nio­je sa­kė pre­zi­den­tė.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį A.Sas­naus­ką pri­pa­ži­no kal­tu dėl pikt­nau­džia­vi­mo ir sky­rė jam dve­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, jos vyk­dy­mą ati­de­dant tam pa­čiam lai­kui. Nu­teis­ta­sis ne­ga­lės be baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mą pri­žiū­rin­čios ins­ti­tu­ci­jos lei­di­mo iš­vyk­ti il­giau nei sep­ty­nioms par­oms.

Nuo­spren­dis nė­ra ga­lu­ti­nis - per 20 die­nų jis ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui. A.Sas­naus­kas pa­brė­žia esąs ne­kal­tas.

„Man tru­pu­tė­lį keis­tas teis­mo spren­di­mas, bet man dėl sa­vo veiks­mų ne­gė­da“, - sa­kė VLK va­do­vas.

Jis taip pat pa­brė­žė, kad su­tar­tis su „Gel­sau­ga“ ne­bu­vo pa­si­ra­šy­ta. „Kai įvy­ko kon­kur­sas, ir kai man bu­vo pa­tiek­ta pa­si­ra­šy­ti su­tar­tis su „Gel­sau­ga“, su­tar­ties ne­pa­si­ra­šiau ir nie­ka­da ne­bū­čiau pa­si­ra­šęs. Nei vie­no cen­to ne­per­ve­džiau, tas kon­kur­sė­lis už 60 tūkst. li­tų, pa­ly­gin­ti su tais mas­te­liais, ko­kios yra mū­sų apim­tys, yra la­bai ma­žas. (...) Man la­bai keis­ta, kas čia vyks­ta, dėl sa­vo veiks­mų man ne­gė­da. Iš ti­krų­jų tas ma­no pa­siū­ly­mas, kad mes per­kam vais­tus efek­ty­viai,bu­vo pri­im­tas ir Vy­riau­sy­bė įsi­ra­šė į sa­vo prog­ra­mą ir bu­vo pa­keis­tas vais­tų pir­ki­mas. Aiš­ku, la­bai ne­pa­ten­kin­ti far­ma­ci­nin­kai, aš vi­są lai­ką jiems ne­pa­ran­kus esu“, - kal­bė­jo A.Sas­naus­kas.

Anot tei­sė­sau­gos, A.Sas­naus­kas no­rė­jo su­ži­no­ti, ar jo ka­bi­ne­te nė­ra su­mon­tuo­ta pa­sik­lau­sy­mo apa­ra­tū­ra. Iš bend­ro­vės „Gel­sau­ga“ gau­ta įran­ga tu­rė­jo ap­tik­ti ir ne­utra­li­zuo­ti slap­tą pa­sik­lau­sy­mo apa­ra­tū­rą. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos tei­gi­mu, A.Sas­naus­kas nu­spren­dė or­ga­ni­zuo­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­ras taip, kad bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos nu­ga­lė­to­ju pri­pa­žin­ti bend­ro­vę „Gel­sau­ga“.

Šią pa­slau­gą ke­ti­nu­siam teik­ti bend­ro­vės „Gel­sau­ga“ ap­sau­gos eks­per­tui Ro­ber­tui Ja­nic­kui teis­mas sky­rė vie­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, jos vyk­dy­mą ati­de­dant tam pa­čiam lai­kui.

A.Sas­naus­kas sa­kė jo­kių iš­skir­ti­nių są­ly­gų bend­ro­vei ne­su­da­ręs, o pa­sik­lau­sy­mo įran­gos ieš­ko­ti ban­dęs, nes ki­lo įta­ri­mų, kad tai da­ro­ma ne­tei­sė­tai, o li­go­nių ka­sos dis­po­nuo­ja kon­fi­den­cia­liais duo­me­ni­mis. „No­rė­jau pa­sta­ty­ti prie du­rų fil­ma­vi­mo ka­me­rą, nes žmo­nės pa­ste­bė­da­vo, la­bai aiš­kūs po­žy­miai bu­vo, kad nak­ti­mis kaž­kas vaikš­to, pė­dos ant sta­lų, vie­lu­tės ir taip to­liau. Mes sau­gom ypa­tin­gus duo­me­nis, mes pri­va­lom ap­sau­go­ti vals­ty­bės tur­tą, dau­giau nie­ko vi­siš­kai ne­da­riau“, - sa­kė VLK va­do­vas.

VLK dar­buo­to­jui V.Sin­ke­vi­čiui nuo­spren­džiu skir­ta 11,7 tūkst. li­tų bau­da, bu­vu­siam VLK in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų de­par­ta­men­to va­do­vui J.Vyš­niaus­kui - 10,4 tūkst. li­tų bau­da.

Teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, kad A.Sas­naus­kas pa­nau­do­da­mas sa­vo ei­na­mas par­ei­gas sie­kė, kad VLK lė­šo­mis bū­tų fi­nan­suo­ja­mos pri­va­čios pa­slau­gos, „ir ne bet ko­kios pa­slau­gos, o to­kios, ku­rio­mis bū­tų sie­kia­ma ap­si­sau­go­ti nuo ga­li­mų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ty­ri­mų“.