A. Rimkūnas: „Standard & Poor“s“ nieko apokaliptiška Lietuvai nežada
Tarp­tau­ti­nės rei­tin­gų agen­tū­ros „Stan­dard & Poor“s“ iš­va­da, kad Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos iš­sto­ji­mas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos di­džiau­sios ne­igia­mos įta­kos tarp Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių tu­rė­tų Lie­tu­vai, iš ti­krų­jų nie­ko apo­ka­lip­tiš­ka ša­liai ne­ža­da, tei­gia fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tras. Al­gi­man­tas Rim­kū­nas ypač kri­ti­ka­vo agen­tū­ros tei­gi­nius, kad Lie­tu­va nu­ken­tės dėl su­ma­žė­ju­sių emig­ran­tų per­lai­dų.

„A­ti­džiau jį (ty­ri­mą – BNS) pa­ana­li­za­vus, o Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja tai pa­da­rė, ten nie­ko apo­ka­lip­tiš­ko Lie­tu­vos eko­no­mi­kai ne­ža­da­ma“, – tre­čia­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė A.Rim­kū­nas.

Jis kri­ti­ka­vo agen­tū­rą, kad ji rė­mė­si su­pap­ras­tin­to­mis prie­lai­do­mis, o ty­ri­mas ne­bu­vo at­lik­tas iš­sa­miau.

„Prie­lai­da, ku­rią aš no­rė­čiau ypa­tin­gai su­kri­ti­kuo­ti, yra per­lai­dos iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės į Lie­tu­vą. Čia, ma­no ma­ny­mu, per daug su­pap­ras­tin­ta prie­lai­da, gal­vo­ja­ma, kad po „Bre­xit“ vi­si ten gy­ve­nan­tys lie­tu­viai bus iš­pra­šy­ti iš tos ša­lies ir iki šiol siųs­tų pi­ni­gų srau­tas nu­trūks. Pa­gal Lie­tu­vos ban­ko duo­me­nis, 2015 me­tais iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės į Lie­tu­vą at­plau­kė apie 300 mln. eu­rų“, – tei­gė fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tras.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad net ir tuo at­ve­ju, jei lie­tu­viai iš­vyk­tų iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir ne­vyk­tų į ki­tas Bend­ri­jos ša­lis, grį­žę į Lie­tu­vą jie kur­tų pri­dė­ti­nę ver­tę ir au­gin­tų eko­no­mi­ką.

A.Rim­kū­nas ti­ki­no, kad agen­tū­ra ne­tei­sin­gai skai­čiuo­ja ir Bri­ta­ni­jos įna­šų į ES fon­dus įta­ką. Anot jo, su­dė­tin­ga at­sa­ky­ti, ko­kia bū­tent jos įna­šo į ES biu­dže­tą da­lis ten­ka Lie­tu­vai. Be to, ga­li bū­ti, kad Lie­tu­va ne­pa­jus di­de­lės įta­kos, nes gaus tiek pat par­amos, kiek ir da­bar, nors pa­ti tu­rė­tų su­mo­kė­ti kiek dau­giau įna­šų.

„Pir­miau­siai me­to­diš­kai mes gal­vo­ja­me, kad čia ne­tei­sin­gas po­žiū­ris. Pi­ni­gai, ku­rie at­ei­na iš na­cio­na­li­nio biu­dže­to į ES biu­dže­tą, jie pa­ten­ka į bend­rą ka­ti­lą ir po to at­skir­ti – čia lie­tu­viš­ki, vo­kiš­ki pi­ni­gai, ne­įma­no­ma. An­tra, va­do­vau­ja­ma­si prie­lai­da, kad ati­tin­ka­mai jos įna­šo su­ma pa­da­rys sky­lę biu­dže­te. Mes dar tu­rė­si­me pa­si­žiū­rė­ti, kaip bus nu­spręs­ta po 2020 me­tų. Mes net pre­li­mi­na­riai pa­skai­čia­vo­me, kad ES nu­ta­rus iš­lai­ky­ti da­bar­ti­nį biu­dže­to ly­gį – 140–150 mlrd. eu­rų, Lie­tu­vai tai kai­nuo­tų 43–45 mln. eu­rų pa­pil­do­mų įna­šų“, – sa­kė A.Rim­kū­nas.

Pa­sak jo, ne­tie­sio­giai „Bre­xit“ Lie­tu­vai ga­li pa­kenk­ti, jei ne­už­ti­kri­nus dvi­ša­lės pre­ky­bos tarp Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ir ES, nu­ken­tė­tų Ny­der­lan­dai, Bel­gi­ja, Ai­ri­ja, Liuk­sem­bur­gas, ku­rios su­si­ju­sios ypač tamp­riais eko­no­mi­niais ry­šiais. Tuo­met Lie­tu­vai tap­tų su­dė­tin­giau pre­kiau­ti su šio­mis vals­ty­bė­mis.

Vi­ce­mi­nis­tras sa­kė, jog su „Stan­dard & Poor“s“ bend­ra­dar­bia­vi­mo nu­trauk­ti ne­ke­ti­na­ma.

„Stan­dard & Poor“s“ ver­ti­ni­mu, Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je Lie­tu­va yra pir­mo­je vie­to­je pa­gal „Bre­xit“ pa­žei­džia­mu­mą (in­dek­sas – 3,44), Lat­vi­ja – an­tra (3,32), Veng­ri­ja – tre­čia (2,28), Len­ki­ja – ket­vir­ta (2,03), Slo­va­ki­ja – penk­ta (1,69), Es­ti­ja – šeš­ta (1,63). Ma­žiau­siai pa­žei­džia­ma ša­lis len­te­lė­je yra Ru­si­ja (0,01 proc.).

In­dek­sas aps­kai­čiuo­tas pa­gal ša­lių eks­por­to į JK apim­tis, iš­vy­ku­sių dirb­ti į ša­lį gy­ven­to­jų da­lį, pi­ni­gų per­lai­das, ES fon­dų in­ves­ti­ci­jų svar­bą.