A. Račas pradėjo vadovauti naujienų portalui
Bu­vęs BNS nau­jie­nų agen­tū­ros va­do­vas Ar­tū­ras Ra­čas pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je pra­dė­jo va­do­vau­ti nau­jie­nų por­ta­lui fak­tai.lt, ra­šo vz.lt.

„Vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip sek­sis, nie­kad ne­pla­nuo­ji to­li į prie­kį. Pri­klau­sys nuo to, ar bus skai­ty­to­jų, ar bus su­si­do­mė­ji­mo, ar sek­sis įgy­ven­din­ti pla­nus“, - nau­jie­nų por­ta­lui vz.lt sa­kė A.Ra­čas ko­men­tuo­da­mus to­li­mes­nius fak­tai.lt pla­nus. Šio por­ta­lo vy­riau­siuo­ju re­dak­to­riu­mi ir jį val­dan­čios įmo­nės „Fak­tai LT“ di­rek­to­riu­mi A.Ra­čas ta­po gruo­džio 22 die­ną.

Bend­ro­vę „Fak­tai LT“ val­do trys ak­ci­nin­kai – Vla­das Ja­ki­ma­vi­čius, Ma­ri­jus Ur­bo­nas (prieš A.Ra­čą va­do­va­vęs por­ta­lui) ir Ka­ro­lis Ku­ry­la.