A. Pitrėnienei parengtas mitingo testas
Sei­me pri­siek­ti dar ne­spė­ju­sios nau­jo­sios švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Aud­ro­nės Pi­trė­nie­nės lau­kia pir­ma­sis krikš­tas. Į mi­tin­gą prie Vy­riau­sy­bės šian­dien rink­sis dis­kri­mi­na­ci­ja be­sis­kun­džian­čių tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų tei­sių gy­nė­jai.

Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ny­mo die­ną sos­ti­nės Vin­co Ku­dir­kos aikš­tė­je, prie Vy­riau­sy­bės rū­mų, skam­bės ne links­mos vai­kiš­kos dai­ne­lės, o pro­tes­to šūks­niai. Mi­tin­gą dėl tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų dis­kri­mi­na­ci­jos Vil­niaus kraš­te ren­gia len­kiš­kų ir ru­siš­kų mo­kyk­lų tė­vų fo­ru­mas. Jis nuo­gąs­tau­ja, kad Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) vyk­do­ma re­for­ma ga­li lem­ti dau­gy­bės mo­kyk­lų lik­vi­da­vi­mą ar reor­ga­ni­za­ci­ją. Jei ne­bus iš­girs­ti, ak­ci­jos ren­gė­jai už­si­me­na apie ga­li­my­bę im­tis ra­di­ka­les­nių prie­mo­nių.

Švie­ti­mo prob­le­mas iš­ma­nan­čių Sei­mo na­rių nuo­mo­ne, pa­grin­di­nė mi­tin­go di­ri­gen­tė ne­abe­jo­ti­nai yra Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA), sa­vo veik­lą ak­ty­vi­nan­ti prieš ki­tą­met vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus.

Mi­nis­te­ri­ja delsia

Pro­tes­to or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, ypač grės­min­gi po­ky­čiai lau­kia 14 mo­kyk­lų, ku­rio­se dės­to­ma tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bo­mis. Tarp jų mi­ni­mos Vil­niaus Vla­dis­la­vo Si­ro­kom­lės, Si­mo­no Ko­nars­kio, Joa­chi­mo Le­le­ve­lio , Alek­sand­ro Puš­ki­no, Die­ve­niš­kių Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus, Šal­či­nin­kų ra­jo­no Bal­to­sios Vo­kės Eli­zos Ožeš­ko­vos, Tra­kų ra­jo­no Pa­luk­nio vi­du­ri­nės mo­kyk­los. Mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės pik­ti­na­si, kad ŠMM net ne­nu­ro­dy­da­ma prie­žas­čių, lei­di­mų mo­kyk­loms ake­di­tuo­tis ne­duo­da. “Kar­tais ar­gu­men­tuo­ja­ma ne­va mo­ki­nių skai­čius mo­kyk­lo­se, ku­rio­se mo­ko­si ke­li šim­tai mo­ki­nių, per ma­žas. Nors, pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je, Sei­nuo­se, mo­kyk­los, ku­rio­je dės­to­ma lie­tu­vių kal­ba, 1-12 kla­sė­se mo­ko­si vos 67 mo­ki­niai. Tuo tar­pu Lie­tu­vo­je mo­kyk­loms tau­ti­nių ma­žu­mų dės­to­mą­ja kal­ba, tu­rin­čioms žy­miai di­des­nį mo­ki­nių skai­čių, gre­sia lik­vi­da­vi­mas ar­ba reor­ga­ni­za­vi­mas iki že­mes­nio ly­gio”, - tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Rug­sė­jo 1 die­ną bai­gia­si vi­du­ri­nių mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­ci­jos į gim­na­zi­jas, pro­gim­na­zi­jas ir pa­grin­di­nes mo­kyk­las ter­mi­nas. Tei­gia­ma, kad Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė lai­ku pri­ėmė vi­sus spren­di­mus, su­si­ju­sius su bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų at­ei­ti­mi, ir dar 2014 me­tų gruo­dį apie tai in­for­ma­vo ŠMM. “Šian­dien vis­kas pri­klau­so tik nuo ŠMM bei Vy­riau­sy­bės. Or­ga­ni­zuo­da­mi mi­tin­gą tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų mo­ki­nių tė­vai yra įsi­ti­ki­nę, kad po šios pro­tes­to ak­ci­jos del­sia­ma ne­be­bus ir mo­kyk­los bus akre­di­tuo­tos. Prieš­in­gu at­ve­ju, ko­vai už sa­vo tei­ses pri­reiks ra­di­ka­les­nių bū­dų”, - tei­gia ak­ci­jos ren­gė­jai.

Pa­pras­tas politikavimas

Pa­sak Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros (ŠMKK) ko­mi­te­to na­rio Va­len­ti­no Stun­džio tei­gi­mu, ne­pai­sant bend­rų­jų pa­leng­vin­tų nor­mų bei ne­men­ko pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo, vis­tiek sie­kia­ma, kad tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­loms bū­tų da­ro­mos iš­im­tys. „Ki­ta ver­tus, rei­kia tu­rė­ti ome­ny­je, kad iki Sei­mo rin­ki­mų li­ko ne­daug lai­ko, to­dėl pra­si­de­da vis tų pa­čių klau­si­mų es­ka­la­vi­mas – mo­kyk­lų tink­las, ma­žų­jų mo­kyk­lų iš­sau­go­ji­mas. Aiš­ku, grie­žia­mas dan­tis ir dėl vie­no­do lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no“, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė V. Stun­dys. Sei­mo na­rio tei­gi­mu, „tai po­li­ti­ka­vi­mas, ku­ris nie­ko bend­ro su švie­ti­mo po­li­ti­ka ne­tu­ri“. „Pa­gal tarp­tau­ti­nės tei­sės do­ku­men­tus vi­siems tu­ri bū­ti su­da­ry­tos vie­no­das są­ly­gos įgy­ti iš­si­la­vi­ni­mą – tiek aukš­tą­jį, tiek pro­fe­si­nį. Dis­kri­man­ci­ja ne­ga­li­ma. O LLRA rei­ka­la­vi­mai kaip tik ir yra dis­kri­mi­na­ci­niai, nie­ko bend­ro su Lie­tu­vos vals­ty­bės švie­ti­mo po­li­ti­ka jie ne­tu­ri. Čia ir glū­di vi­sa es­mė“, - pa­brė­žė V. Stun­dys.

Sei­mo na­rys ne­abe­jo­ja, kad da­lis vi­du­ri­nių mo­kyk­lų, dėl ku­rių taip ak­ty­viai lau­žo­mos ie­tys, taps pa­grin­di­nė­mis ar­ba pro­gim­na­zi­jo­mis. „A­ki­vaiz­du, kad mo­ki­nių skai­čius mo­kyk­lo­se, ku­rio­se mo­ko­ma tiek lie­tu­vių, tiek tau­ti­nių ma­žu­mų kal­ba, ma­žė­ja. Ir tai ne­iš­ven­gia­mai tu­ri keis­ti mo­kyk­lų tink­lą, jį tvar­ky­ti bū­ti­na. Kaip tik da­bar ir yra bai­gia­ma­sis akor­das. Su­pran­ta­ma, kad toks virs­mas ska­ti­na im­tis po­li­ti­nių ak­ci­jų“, - sa­kė ŠMKK at­sto­vas.

Mo­ty­vų ne­trūks­ta

Tuo me­tu Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas ŠMKK na­rys Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės tu­ri daug ar­gu­me­tų pro­tes­tams reng­ti. „Ne­vyk­do­ma Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma, ku­rio­je nu­ma­ty­ta per­žiū­rė­ti švie­ti­mo re­for­mą dėl mo­kyk­lų tink­lo pert­var­kos taip, kad bū­tų iš­sau­go­tos sėk­min­gai vei­kian­čios tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­los“, - lzi­nios.lt sa­kė par­la­men­ta­ras. Pa­sak jo, taip pat ne­at­siž­velg­ta į dau­ge­lį bend­ruo­me­nės ir LLRA frak­ci­jos siū­ly­mus dėl Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų, ku­rios ga­lė­jo pa­dė­ti iš­spręs­ti kai ku­rias prob­le­mas. Po­li­ti­kas pik­ti­no­si, kad lie­tu­viš­kų ir tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų pert­var­kos at­žvil­giu ne­re­tai tai­ko­mi dvi­gu­bi stan­dar­tai. Kaip pa­vyz­dį jis pa­tei­kė Pa­luk­nio at­ve­jį, kur vie­na­me pa­sta­te yra dvi – lie­tu­vių ir len­kų kal­ba dės­to­mos mo­kyk­los. „Kaž­ko­dėl lie­tu­vių mo­kyk­la ga­vo akre­di­ta­ci­jos lei­di­mą, o len­kų – ne, nors čia mo­ko­si vos ke­liais mo­ki­niais ma­žiau“, - tei­gė J. Nar­ke­vi­čius. Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, da­bar tą ne­sun­kiai ga­li pa­da­ry­ti Vy­riau­sy­bė. Pa­sak Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų bend­ruo­me­nėms po­li­ti­kai sten­gia­si aiš­kin­ti „kad tai bū­tų tai­ki ak­ci­ja, pra­šan­ti, o ne griau­nan­ti“. „Ta­čiau nuo­tai­kos – ne­ra­mios. Lai­ko iki rug­sė­jo 1-osios pra­ktiš­kai ne­be­li­ko. Jei ne­bus at­siž­velg­ta į rei­ka­la­vi­mus, ma­no ži­nio­mis, tai ne­bus pa­sku­ti­nė ak­ci­ja“, - tei­gė J. Nar­ke­vi­čius.