A. Pitrėnienė renkasi viceministrus
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė krei­pė­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT), pra­šy­da­ma pa­teik­ti pa­žy­mas apie ke­ti­na­mus pa­skir­ti ke­tu­ris vi­ce­mi­nis­trus, tarp jų - ir bu­vu­sio mi­nis­tro Dai­niaus Pa­val­kio at­leis­tą Ge­no­vei­tą Kra­saus­kie­nę.

„Pap­ra­šiau ati­tin­ka­mų ins­ti­tu­ci­jų in­for­ma­ci­jos apie vi­sus ke­tu­ris“, - BNS an­tra­die­nį sa­kė A.Pi­trė­nie­nė, pa­tvir­ti­nu­si, jog be G.Kra­saus­kie­nės vi­ce­mi­nis­trais no­rė­tų įdar­bin­ti ir pirm­ta­ko ko­man­do­je dir­bu­sius Na­ta­li­ją Is­to­mi­ną, Ro­lan­dą Zuo­zą ir Svet­la­ną Kau­zo­nie­nę.

Mi­nis­trė taip pat sa­kė, kad į par­ei­gas grą­žins D.Pa­val­kio at­leis­tą pa­ta­rė­ją Ire­ną Ra­me­ly­tę.

Bu­vęs švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras G.Kra­saus­kie­nę ir I.Ra­me­ly­tę at­lei­do at­sis­ta­ty­din­da­mas iš par­ei­gų ba­lan­džio pa­bai­go­je.

D.Pa­val­kis par­ei­gas pa­li­ko po to, kai jį de­le­ga­vu­si Dar­bo par­ti­ja ap­kal­ti­no ne­vyk­dant par­ti­jos ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos.

G.Kra­saus­kie­nę ir S.Kau­zo­nie­nę į vi­ce­mi­nis­tres de­le­ga­vo Dar­bo par­ti­ja, R.Zuo­zą - so­cial­de­mo­kra­tai, N.Is­to­mi­ną - „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“.