A. Pitrėnienė: nereikia manęs provokuoti
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė pro­vo­ka­ci­ja pa­va­di­no klau­si­mą, ar anks­čiau jos va­do­vau­to­se mo­kyk­lo­se auk­lė­ti­nių tė­vai or­ga­ni­zuo­da­vo rink­lia­vas mo­ky­to­jų do­va­noms. Prieš ke­lias sa­vai­tes bend­ro­vė „Cor­po­ra­te se­cu­ri­tus“ su­pa­žin­di­no Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją su ty­ri­mu, at­sklei­džian­čiu, jog moks­lei­vių tė­vams ne­ofi­cia­lioms rink­lia­voms ski­riant po 10 eu­rų per me­tus, taip Lie­tu­vos mas­tu iš­lei­džia­ma 3,5 mln. eu­rų.

„Kar­tu su vi­sa moks­lei­vi­ja ir stu­den­ti­ja džiaug­da­ma­si moks­lo me­tų pa­bai­ga, vers­lo sau­gu­mo ir an­ti­ko­rup­ci­nių komp­lek­si­nių spren­di­mų bend­ro­vė „Cor­po­ra­te Se­cu­ri­tus“ dar­že­lių di­rek­to­riams ir auk­lė­to­joms, moks­lei­viams ir stu­den­tams, jų tė­vams, tė­vų ko­mi­te­tams, mo­ky­to­jams, mo­kyk­lų di­rek­to­riams, uni­ver­si­te­tų rek­to­riams, pro­rek­to­riams, uni­ver­si­te­tų ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jams ir dės­ty­to­jams pri­me­na par­ei­gą ne­ska­tin­ti sa­vo el­ge­siu ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų ne­tei­sė­tais at­ly­giais ir do­va­no­mis“, – ge­gu­žės 19-ąją švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trei A. Pi­trė­nie­nei bei su­in­te­re­suo­toms ins­ti­tu­ci­joms ad­re­suo­ta­me laiš­ke ra­šė bend­ro­vės „Cor­po­ra­te Se­cu­ri­tus“ plė­tros ir par­da­vi­mų di­rek­to­rė dr. Ne­ndrė Čer­niaus­kie­nė.

Ta­čiau mi­nis­trė A. Pi­trė­nie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no, kad į ją nie­kas nė­ra krei­pę­sis dėl to, jog tė­vai sa­va­va­liš­kai or­ga­ni­zuo­ja rink­lia­vas. „Tai pro­vo­ka­ci­niai klau­si­mai. Aš ti­krai, ačiū, ne­at­sa­ky­siu. To­kių da­ly­kų ne­ži­nau, nė­ra, ir ma­nęs pro­vo­kuo­ti ne­rei­kia“, – taip po­li­ti­kė su­rea­ga­vo pa­klaus­ta, ar mo­kyk­lo­se, ku­rioms anks­čiau va­do­va­vo, moks­lei­vių tė­vai ne­reng­da­vo rink­lia­vų at­si­dė­ko­ti mo­ky­to­jams.

Audronė Pitrėnienė: „Tai provokaciniai klausimai. Aš tikrai, ačiū, neatsakysiu. Tokių dalykų nežinau, nėra, ir manęs provokuoti nereikia.“/Alinos Ožič (LŽ) nuotraukos

Sis­te­mi­nė problema

„Vi­siš­kai ne­ig­ti, kad to nė­ra, gal­būt kiek ne­pro­fe­sio­na­lu, bet tai bet ku­riuo at­ve­ju – mi­nis­trės nuo­mo­nė. Ma­ny­čiau, kad rink­lia­vos mo­ky­to­jų do­va­noms yra sis­te­mi­nė prob­le­ma, o ne pa­vie­niai at­ve­jai to­je ar ki­to­je mo­kyk­lo­je“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė bend­ro­vės „Cor­po­ra­te Se­cu­ri­tus“ di­rek­to­rius Er­nes­tas Lip­nic­kas. Jo tei­gi­mu, rink­lia­vas mo­kyk­lo­se rei­kė­tų ver­tin­ti per ne­igia­mo po­vei­kio vi­suo­me­nei pri­zmę. „Jei ky­la di­džiu­lis ne­pa­si­ten­ki­ni­mas rink­lia­vo­mis, vie­na­reikš­miš­kai Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) bei mo­ky­mo įstai­gų veik­lai tai su­tei­kia ne­igia­mo at­spal­vio. Jei ter­pė­je, ku­rio­je ug­do­mi vai­kai, vyks­ta ne­ge­rų da­ly­kų, apie tai tu­rė­tų bū­ti kal­ba­ma la­bai gar­siai“, – aiš­ki­no E. Lip­nic­kas.

Bend­ro­vės „Cor­po­ra­te Se­cu­ri­tus“, sa­vo ini­cia­ty­va at­li­ku­sios si­tua­ci­jos švie­ti­mo įstai­go­se ty­ri­mą, laiš­ke švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trei pri­me­na­ma, kad, va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos įsta­ty­mais, už at­lie­ka­mas par­ei­gas duo­da­mas at­ly­gis iki vie­no mi­ni­ma­lio­jo gy­ve­ni­mo ly­gio (MGL), t. y. nuo 1 cen­to iki 38 eu­rų, yra bau­džia­ma­sis nu­si­žen­gi­mas, o vir­ši­jus šią su­mą – bau­džia­ma­sis nu­si­kal­ti­mas, už ku­rį gre­sia net lais­vės at­ėmi­mas. „Mo­ky­to­jai, mo­kyk­lų di­rek­to­riai, uni­ver­si­te­tų va­do­vai, ad­mi­nis­tra­ci­ja, dės­ty­to­jai yra pri­ly­gi­na­mi vals­ty­bės tar­nau­to­jams. At­sa­ko­my­bė ne­tei­sė­to at­ly­gio da­vi­mo at­ve­ju ten­ka ir do­va­nos ėmė­jui, ir do­va­nos ga­vė­jui, ir jo va­do­vui“, – nu­ro­dė eks­per­tai.

Ty­ri­mo me­tu su­skai­čiuo­ta, kad jei mo­kyk­lo­se tė­vų ko­mi­te­tai nors kar­tą per me­tus nu­spren­džia rink­ti po 10 eu­rų nuo vai­ko, tar­ki­me, moks­lo me­tų bai­gi­mo iš­kil­mėms, mo­ky­to­jų ir mo­kyk­los bend­ruo­me­nės do­va­noms, at­siž­vel­giant į tai, jog Lie­tu­vo­je mo­ko­si apie 350 tūkst. moks­lei­vių, vi­du­ti­niš­kai ša­ly­je taip su­kau­pia­ma 3,5 mln. eu­rų. Ne­at­me­tant ga­li­my­bės, kad rink­lia­vos do­va­noms ga­li bū­ti ir tarp stu­den­tų, o jų Lie­tu­vo­je yra apie 100 tūkst., prie mi­nė­tos su­mos rei­kė­tų pri­dė­ti dar mi­li­jo­ną eu­rų.

Va­di­no nusikaltimu

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės ma­ny­mu, moks­lei­vių tė­vų ne­ofi­cia­lios rink­lia­vos mo­ky­to­jų do­va­noms bū­tų nu­si­kals­ta­ma vei­ka. „Aš to­kių pa­vyz­džių ne­tu­riu, į ma­ne nie­kas nė­ra krei­pę­sis dėl to, kad tė­vai da­ry­tų rink­lia­vas sa­va­va­liš­kai. Yra tam ti­kri fon­dai, yra ga­li­my­bės par­em­ti (mo­kyk­lą – red.) sa­va­no­riš­ku pri­nci­pu. Tai įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­ta, bet nė­ra taip, kad aš no­riu, su­ren­ku ir ką no­riu su pi­ni­gais da­rau. Jie tu­ri bū­ti aps­kai­ty­ti, tei­kia­ma at­as­kai­ta, kaip pa­nau­do­tas par­amos fon­das. Tas pats ir dėl kla­sės fon­dų – jei tai nė­ra aps­kai­to­mos lė­šos, jo­kių fon­dų ne­ga­li bū­ti. Aš ti­krai to­kio da­ly­ko net ne­gir­dė­jau“, – aiš­ki­no A. Pi­trė­nie­nė.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo ŠMM Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­rius, si­tua­ci­ja yra ste­bi­ma: jei mi­nis­te­ri­ja gau­na raš­tiš­kos ar žo­di­nės in­for­ma­ci­jos apie mo­kyk­lo­je vyks­tan­čias ne­tei­sė­tas rink­lia­vas, apie tai in­for­muo­ja mo­kyk­los stei­gė­ją, at­ski­rais at­ve­jais – Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bą. „Prieš me­tus švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė A. Pi­trė­nie­nė raš­tu krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bių me­rus ir pa­žy­mė­jo, kad į mi­nis­te­ri­ją krei­pia­si vai­kų tė­vai, vi­suo­me­nės at­sto­vai dėl rink­lia­vų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se ir bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se: pa­tal­pų ar kla­sės re­mon­tui, bal­dams, už­sie­nio kal­bų va­do­vė­liams ir pra­ty­boms, eks­kur­si­joms, do­va­noms ir pa­na­šiai. „ŠMM yra prieš bet ko­kias ne­sa­va­no­riš­kas rink­lia­vas mo­kyk­lo­se, ku­rios ska­ti­na tė­vų su­prie­ši­ni­mą, di­di­na so­cia­li­nę at­skir­tį“, – nu­ro­dė ŠMM at­sto­vai.

Šios ins­ti­tu­ci­jos tei­gi­mu, tė­vai mo­kyk­lą ga­li rem­ti tik sa­va­no­riš­kai: skir­ti iki 2 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio su­mos, taip pat rem­ti mo­kyk­lą pa­gal Lab­da­ros ir par­amos įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus. Apie su­rink­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mą tu­ri bū­ti tei­kia­ma iš­sa­mi at­as­kai­ta.

Mokytojai, mokyklų direktoriai, universitetų vadovai, administracija, dėstytojai yra prilyginami valstybės tarnautojams. Atsakomybė neteisėto atlygio davimo atveju tenka ir dovanos ėmėjui, ir dovanos gavėjui, ir jo vadovui.

Ap­do­va­no­ja, bet nebūtinai

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys pe­da­go­gas Va­len­ti­nas Stun­dys „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog rink­lia­vos mo­kyk­lo­se iš tie­sų po­pu­lia­rios, bet apie tai, kad spe­cia­liai bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mos rink­lia­vos at­si­dė­ko­ti mo­ky­to­jams, jis esą ne­gir­dė­jęs. „Ats­ki­ri at­ve­jai, be abe­jo, yra ga­li­mi, bet kad taip bū­tų da­ro­ma vi­suo­ti­nai, gir­džiu pir­mą kar­tą. Bū­na, kad mo­ky­to­jams at­si­dė­ko­ja at­ski­ros kla­sės. Ne­drįs­čiau ka­te­go­riš­kai ver­tin­ti, kad tai ko­rup­ci­ja, nes pa­pras­tai to­kie da­ly­kai vyks­ta tik bai­giant mo­kyk­lą“, – svars­tė Sei­mo na­rys.

Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nei są­jun­gai va­do­vau­jan­tis Elek­trė­nų „Ą­žuo­ly­no“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jas Aud­rius Jur­ge­le­vi­čius pa­sa­ko­jo gir­dė­jęs apie įvai­rias rink­lia­vas, bet pats su jo­mis ne­su­si­dū­ręs. „Bū­na, kad tė­vai, pa­vyz­džiui, vai­kams bai­gus ket­vir­tą kla­sę, „su­si­me­ta“ ir įtei­kia mo­ky­to­jai ser­vi­zą ar mi­kro­ban­gų kros­ne­lę, t. y. šiek tiek ver­tin­ges­nį daik­tą. Bet tai ti­krai nė­ra pri­va­lu – tie, kas ne­tu­ri pi­ni­gų ar ne­no­ri pri­si­dė­ti, to ne­da­ro. Mo­ky­to­jai, kaip ir mo­kyk­lų va­do­vai, ma­nau, to ne­rei­ka­lau­ja ir ne­lai­do užuo­mi­nų“, – kal­bė­jo pe­da­go­gas.

Vil­niaus li­cė­jaus di­rek­to­rius Sau­lius Jur­ke­vi­čius bu­vo griež­tes­nis: rink­lia­vos mo­ky­to­jų do­va­noms ku­ria ne­na­tū­ra­lius san­ty­kius, ir to ne­tu­rė­tų bū­ti. „Gy­ve­na­me to­kio­je ša­ly­je, ku­rio­je vie­nas ki­tam mėgs­ta­me at­si­ly­gin­ti. Gy­ve­na­me at­si­dė­ko­ji­mo ir vie­nas ki­tam įsi­pa­rei­go­ji­mo kon­teks­te. Tai trak­tuo­ja­me kaip šil­tes­nių san­ty­kių kū­ri­mo iš­raiš­ką – ar ei­tu­me pas gy­dy­to­ją, ar bend­rau­tu­me su mo­ky­to­jais. Toks mū­sų men­ta­li­te­tas, ir tai yra tam ti­kra prob­le­ma, ve­dan­ti prie ki­tų da­ly­kų, kai at­si­ran­da jau stam­bes­nės „at­si­dė­ko­ji­mo“ su­mos“, – svars­tė di­rek­to­rius.

Jo tei­gi­mu, ar­gu­men­tai, kad ap­do­va­no­ji­mo rei­ka­lau­ja ne pe­da­go­gai, bet ini­cia­ty­vą ro­do moks­lei­vių tė­vai, nė­ra sva­rūs. „Jei­gu mo­ky­to­jas ka­te­go­riš­kai pa­sa­ky­tų, ir švie­ti­mo sis­te­ma kons­ta­tuo­tų, kad to ne­ga­li bū­ti, grei­čiau­siai tė­vai do­va­nų ne­be­siū­ly­tų. Ži­no­ma, mo­ky­to­jui ga­li­ma įteik­ti gė­lę, gal­būt sal­dai­nių dė­žu­tę, ga­lų ga­le kny­gą, bet tai ir vis­kas. Jo­kiu bū­du ne­tu­rė­tų bū­ti jo­kios ki­tos at­si­dė­ko­ji­mo iš­raiš­kos, nes tai jau yra ne­na­tū­ra­lu“, – kal­bė­jo S. Jur­ke­vi­čius.

Par­ei­gū­nai abejoja

Su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy in­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus pro­jek­tų va­do­vės Ru­gi­lės Trum­py­tės ma­ny­mu, bū­tų nai­vu ma­ny­ti, kad kla­sės tė­vams ren­kant pi­ni­gus mo­kyk­los ad­mi­nis­tra­ci­ja apie tai ne­ži­no. „Mo­kyk­la – la­bai už­da­ra bend­ruo­me­nė, to­dėl apie tai, kas vyks­ta vi­du­je, daž­niau­siai ži­no­ma vi­siems. Bū­na, kad or­ga­ni­zuo­ja­ma rink­lia­va bend­roms reik­mėms, bet ne­re­tai pa­pra­šo­ma pi­ni­gų, o kur jie nu­ke­liau­ja, ma­žai in­for­muo­ja­ma. Jei kla­sė­je vyks­ta rink­lia­vos, apie pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mą tu­rė­tų ži­no­ti ne tik tė­vai, bet ir vai­kai. Svar­bu at­sik­laus­ti moks­lei­vių, ar jų nuo­mo­ne, vie­nos ar ki­tos iš­lai­dos yra rei­ka­lin­gos. To­kios dis­ku­si­jos kol kas trūks­ta“, – aiš­ki­no ji.

Pa­sak R. Trum­py­tės, la­bai svar­bu, jog tė­vai ir moks­lei­viai ne­ma­ny­tų, kad at­si­dė­ko­ti mo­ky­to­jui – pri­va­lu. „Gy­dy­to­jų pa­cien­tai taip pat sa­ko, kad jie pa­tys la­bai no­rė­jo at­si­dė­ko­ti. Bet juk pa­cien­tas po ku­rio lai­ko su­grįš pas tą pa­tį gy­dy­to­ją, nau­do­sis jo pa­slau­go­mis. Su mo­ky­to­jais ga­li bū­ti pa­na­šiai: jis ki­tą­met vėl mo­kys tuos pa­čius vai­kus. Ko­kią ži­nu­tę to­kio­je si­tua­ci­jo­je siun­čia pa­tys mo­ky­to­jai? Jie tu­rė­tų aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad do­va­nų tra­di­ci­ja jiems ne­priim­ti­na“, – sa­kė „Trans­pa­ren­cy in­ter­na­tio­nal“ at­sto­vė.

Tuo me­tu Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Ro­mual­das Gy­lys abe­jo­jo, ar do­va­nas mo­ky­to­jams ga­li­ma ver­tin­ti kaip ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas. „Ar ti­krai vi­sos kla­sės tė­vai, su­rink­da­mi pi­ni­gus mo­ky­to­jo do­va­nai, taip sie­kia jį pa­pirk­ti? Daž­niau­siai do­va­nė­lės tei­kia­mos esant pro­gai – per Mo­ky­to­jo die­ną, Ka­lė­das, iš­leis­tu­ves. Sa­ky­čiau, tai dau­giau tra­di­ci­jų klau­si­mas. Švie­ti­mo sis­te­mo­je, ži­no­ma, yra įvai­rių prob­le­mų, bet tais at­ve­jais, kai šven­čių pro­ga su­ren­ka­mi pi­ni­gai do­va­nai mo­ky­to­jui, ka­žin ar tai rei­kia lai­ky­ti ko­rup­ci­ja“, – svars­tė par­ei­gū­nas.