A. Pitrėnienė nebedirbs profesinio mokymo centre
Po krei­pi­mų­si į tei­sė­sau­gą ir Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pra­dė­to ty­ri­mo bu­vu­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė iš­ėjo iš dar­bo Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­tre.

„Taip, tai yra tie­sa. Jums ne­su­vo­kia­ma yra, kad taip derg­ti žmo­gų ant vi­sos Lie­tu­vos, kai aš ne­gal­vo­ju, kad aš kaž­ką nu­si­kal­tu­si. Ko­dėl aš tu­riu to klau­sy­tis, kam man ši­to rei­kia?“ – tre­čia­die­nio va­ka­rą pa­klaus­ta dėl ko iš­ėjo iš dar­bo, nau­jie­nų por­ta­lui 15min.lt sa­kė A.Pi­trė­nie­nė.

Bu­vu­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė dir­bo Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­tro pa­da­li­ny­je Pa­lan­go­je sek­to­riaus va­do­ve. Per­nai bū­tent A.Pi­trė­nie­nės tei­ki­mu Vy­riau­sy­bė pa­nau­dos tei­sė­mis šiam cen­trui sky­rė be­veik 1 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to pa­tal­pas Pa­lan­go­je.

VTEK tre­čia­die­nį nu­spren­dė tir­ti ir mi­nė­to cen­tro di­rek­to­rės Lai­mu­tės Anu­žie­nės veiks­mus. Mat skelb­ta, jog Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­tre dir­ba bei įvai­rių struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių va­do­vų par­ei­gas ei­na di­rek­to­rei ar­ti­mi as­me­nys – du sū­nūs, mar­ti.

Be to, por­ta­las 15min.lt skel­bė, kad Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­tras iš bend­ro­vės „Or­to­pe­di­jos kli­ni­ka“ pir­ko šim­ta­tūks­tan­ti­nės ver­tės įran­gos. „Or­to­pe­di­jos kli­ni­kos“ stei­gė­jas yra vie­nas iš L.Anu­žie­nės sū­nų.

Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja sa­vo ruo­žtu krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, pra­šy­da­ma įver­tin­ti pra­ne­ši­mus apie ga­li­mą do­ku­men­tų klas­to­ji­mą, su­kčia­vi­mą fik­ty­viai įdar­bi­nant as­me­nis, ga­li­mą ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą bei vals­ty­bės ir mo­ki­nių lė­šų grobs­ty­mą Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­tre.