A. Paulauskas: turime stiprinti žvalgybą
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas sa­ko, kad at­ėjo lai­kas at­nau­jin­ti Sei­me at­sto­vau­ja­mų po­li­ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mą dėl 2014–2020 m. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­sie­nio, sau­gu­mo ir gy­ny­bos po­li­ti­kos stra­te­gi­nių gai­rių.

„Po­li­ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mas dėl gy­ny­bos bu­vo pa­si­ra­šy­tas prieš me­tus, ta­čiau ste­bint geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, taip pat veiks­mus ša­lies vi­du­je rei­kia pra­dė­ti gal­vo­ti apie su­si­ta­ri­mo at­nau­ji­ni­mą. Tu­ri­me skir­ti žy­miai di­des­nį dė­me­sį mū­sų žval­gy­bai ir kontrž­val­gy­bai. Sie­kia­me, kad šios tar­ny­bos dirb­tų kuo efek­ty­viau, to­dėl tu­ri­me tam skir­ti ati­tin­ka­mą fi­nan­sa­vi­mą“, – pa­brė­žė A. Pa­ulaus­kas.

NSGK pir­mi­nin­kas sa­ko, kad bū­tent žval­gy­bos ir kontrž­val­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos pir­mos tu­rės pa­ste­bė­ti ir už­kar­dy­ti prieš Lie­tu­vą nu­kreip­tos hib­ri­di­nės veik­los po­žy­mius, ra­šo­ma Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

„Šian­dien aiš­kiai ma­to­me, kad prieš­iš­kos už­sie­nio žval­gy­bos ak­ty­viai vei­kia Lie­tu­vo­je, ku­ria­ma „pa­lan­ki ter­pė“ de­zin­for­ma­ci­jai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, vi­suo­me­nės gru­pė­se, for­muo­ja­ma kri­ti­nė nuo­mo­nė, vyk­do­ma pa­kan­ka­mai ag­re­sy­vi po­li­ti­ka, nu­kreip­ta prieš Lie­tu­vą. Pa­si­nau­do­jant silp­ny­bė­mis da­ro­ma įta­ka so­cia­li­nėms gru­pėms, ver­buo­ja­ma dirb­ti ki­tai – prieš­iš­kai vals­ty­bei“, – grės­mes var­di­no A. Pa­ulaus­kas.

A. Pa­ulaus­ko va­do­vau­ja­ma­me ko­mi­te­te ne kar­tą bu­vo siū­ly­ta di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui, ta­čiau for­muo­jant vals­ty­bės biu­dže­tą į siū­ly­mus ne­bu­vo at­siž­velg­ta.

„No­riu pri­min­ti, kad tik stip­rin­da­mi vals­ty­bės gy­ny­bą ir aps­kri­tai vals­ty­bės ga­lią vi­suo­se sek­to­riuo­se, duo­da­me aiš­kų sig­na­lą pir­miau­siai vi­suo­me­nei, taip pat mū­sų są­jun­gi­nin­kams, o kar­tu ir ne­drau­giš­koms vals­ty­bėms“, – sa­kė NSGK pir­mi­nin­kas.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui šiuo me­tu ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas sie­kia dau­giau nei 23,6 mln. eu­rų. Kraš­to gy­ny­bai ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas pa­di­din­tas iki 1,11 proc. BVP, t. y. apie 425 mln. eu­rų. Iki 2020 me­tų sie­kia­ma gy­ny­bai skir­ti 2 proc. BVP.