A. Paulauskas siūlo pertvarkyti Valstybės gynimo tarybą
Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bą rei­kė­tų per­va­din­ti į Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ta­ry­bą, o ją su­da­ry­ti tu­rė­tų tik po­li­ti­kai, siū­lo Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

„Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos re­for­ma bū­ti­na, nes da­bar­ti­nės ta­ry­bos pa­va­di­ni­mas, kom­pe­ten­ci­ja, su­dė­tis ir nag­ri­nė­ja­mi klau­si­mai ne­ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nių na­cio­na­li­nio sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo po­rei­kių, ypač pa­si­kei­tus geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai. Na­cio­na­li­nis sau­gu­mas su­vo­kia­mas pla­čią­ja pra­sme, tai api­ma ne tik vals­ty­bės ka­ri­nę gy­ny­bą, bet ir jos už­sie­nio po­li­ti­ką, o tai reiš­kia ir vi­daus po­li­ti­nės, eko­no­mi­nės ir so­cia­li­nės sis­te­mos sta­bi­lu­mą bei pa­žan­gią vals­ty­bės rai­dą. Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją ir su­dė­tį da­bar ne­pa­jė­gi pla­čių klau­si­mų svars­ty­ti”, – tei­gė A.Pa­ulaus­kas.

Jis par­en­gė ir Sei­mo po­sė­džių se­kre­to­ria­te įre­gis­tra­vo Kons­ti­tu­ci­jos 140 straips­nio ir ki­tų su Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba su­si­ju­sių įsta­ty­mų pa­tai­sas.

Pa­grin­di­nia­me ša­lies įsta­ty­me siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad „svar­biau­sius vals­ty­bės gy­ny­bos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mus svars­to ir koor­di­nuo­ja Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ta­ry­ba. Ta­ry­bai va­do­vau­ja Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas. Jos su­da­ry­mo, veik­los tvar­ką ir įga­lio­ji­mus nu­sta­to įsta­ty­mas.“

Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ta­ry­bos įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad ją su­da­ro pre­zi­den­tas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, kraš­to ap­sau­gos ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai.

Da­bar Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ro­dy­ta, jog Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos na­riais yra pre­zi­den­tas, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras ir ka­riuo­me­nės va­das.

A.Pa­ulaus­ko tei­gi­mu, apž­vel­gus Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO vals­ty­bių pra­kti­ką, pa­pras­tai na­cio­na­li­nės sau­gu­mo ta­ry­bos su­da­ro­mos iš po­li­ti­kų.

„Bent 14 ES ša­lių na­rių to­kios na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ta­ry­bos su­da­ro­mos iš svar­biau­sių po­li­ti­nių su na­cio­na­li­niu sau­gu­mu su­si­ju­sių vals­ty­bės par­ei­gū­nų, tuo me­tu ne po­li­ti­kai – na­cio­na­li­nį sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai (gink­luo­tų­jų pa­jė­gų va­das ir žval­gy­bos tar­ny­bų va­do­vai) – pa­pras­tai nė­ra nuo­la­ti­niai ta­ry­bų na­riai, bet tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti po­sė­džiuo­se pa­ta­ria­mo­jo bal­so tei­se“, – sa­kė ko­mi­te­to va­do­vas.

Pa­gal pro­jek­tą, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ta­ry­ba svars­ty­tų ir koor­di­nuo­tų svar­biau­sius na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mus, įskai­tant vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų veik­lą už­ti­kri­nant na­cio­na­li­nį sau­gu­mą.

Pa­keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją bū­ti­na, kad už pa­tai­sos pro­jek­tą du kar­tus bal­suo­tų ne ma­žiau kaip du treč­da­liai ar­ba ne ma­žiau kaip 94 Sei­mo na­riai.