A. Paulauskas: Rusijos propaganda Lietuvoje finansuojama pažeidžiant įstatymus
Ru­si­ja yra su­kū­ru­si Lie­tu­vo­je vi­są pro­pa­gan­dos inf­ras­truk­tū­rą, o jos fi­nan­sa­vi­mas vyks­ta pa­žei­džiant įsta­ty­mus, sa­ko Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) va­do­vas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

„Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas pri­sta­tė vi­są ru­siš­kos pro­pa­gan­dos inf­ras­truk­tū­rą, ku­ri vei­kia Lie­tu­vo­je – kiek čia su­kur­ta įvai­riau­sių ins­ti­tu­ci­jų, per ku­rias ru­sai įvai­riais ka­na­lais vei­kia ir sklei­džia sa­vo pro­pa­gan­dą. Par­ody­tos sche­mos, kaip fi­nan­suo­ja­mi šie vi­si ka­na­lai, kaip jie gau­na pi­ni­gus. Pa­si­ro­do, „of­šo­rai“ vei­kia, vo­ke­liai, vi­sa sis­te­ma fi­nan­suo­ja­ma net pa­žei­džiant įsta­ty­mus“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė A. Pa­ulaus­kas.

Pa­sak jo, me­džia­gą apie ga­li­mus įsta­ty­mų pa­žei­di­mus VSD pra­ne­šė per­da­vu­si tei­sė­sau­gai. Ko­mi­te­tui tre­čia­die­nį VSD pri­sta­tė in­for­ma­ci­ją apie grės­mes in­for­ma­ci­niam sau­gu­mui.

Ko­mi­te­to va­do­vas pa­tvir­ti­no, kad už­da­ra­me po­sė­dy­je įvar­dy­ta ir kon­kre­ti su­ma, kiek Ru­si­ja ski­ria lė­šų pro­pa­gan­dos sklai­dai Lie­tu­vo­je, bet jos sa­kė ne­ga­lin­tis jos at­skleis­ti, tik pa­žy­mė­jo, jog fi­nan­si­niai srau­tai sie­kia „šim­tus tūks­tan­čių eu­rų“ per me­tus.

Ko­mi­te­to va­do­vas tei­gė, jog VSD pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kaip dirb­ti pro­pa­gan­dos ka­na­luo­se ver­buo­ja­mi Lie­tu­vos pi­lie­čiai – jau mo­kyk­lo­je jau­nuo­lius sie­kia­ma su­do­min­ti žur­na­lis­to pro­fe­si­ja, jie siun­čia­mi į Ru­si­ją mo­ky­tis žur­na­lis­ti­kos, o grį­žę dir­ba pro­pa­gan­di­nį dar­bą.

Ru­si­jos pro­pa­gan­dą sklei­džian­čio­mis ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­mis A. Pa­ulaus­kas įvar­di­no Pir­mą­jį Bal­ti­jos ka­na­lą, tris ru­sų kal­ba lei­džia­mus lai­kraš­čius bei por­ta­lą Balt­news. „(Vei­kia) įvai­rios ins­ti­tu­ci­jos, da­bar ban­do­ma su­ras­ti ga­li­my­bę ar­ba kur­ti ra­di­ją, ar­ba pirk­ti ra­di­jo sto­tį, kol kas tai jiems nė­ra pa­vy­kę, bet per po­pie­ri­nes ži­niask­lai­dos prie­mo­nes, te­le­vi­zi­jas, in­ter­ne­ti­nius ži­nių ka­na­lus ga­na kryp­tin­gai tą dar­bą dir­ba. Bu­vo pa­mi­nė­tas toks (Ana­to­li­jus) Iva­no­vas, čia vi­sa jo šei­ma ga­na in­ten­sy­viai dir­ba“, – pa­sa­ko­jo NSGK va­do­vas.

Vis­gi A. Pa­ulaus­kas sa­kė, jog pro­pa­gan­di­nį dar­bą dir­ban­tys Krem­liaus ru­po­rai di­de­lės au­di­to­ri­jos Lie­tu­vo­je ne­tu­ri. „Jiems su­nkiai se­ka­si, ap­link ki­tas ša­lis, Lat­vi­ją jiems daug sėk­min­giau vyks­ta vi­sa ta veik­la, Lie­tu­vo­je nė­ra di­de­lės au­di­to­ri­jos. Jei žiū­rė­jo­me, kiek pro­cen­tų skai­to, žiū­ri, kiek ru­sa­kal­bių, kiek lie­tu­vių, aiš­ku, te­le­vi­zi­jas, šou prog­ra­mas dau­giau žiū­ri, bet kiek lai­kraš­čius skai­to – pro­cen­tai ti­krai ne­di­de­li“, – kal­bė­jo A. Pa­ulaus­kas.

Kal­bė­da­mas apie ko­vos su pro­pa­gan­da prie­mo­nes A. Pa­ulaus­kas įvar­di­jo tris as­pek­tus: au­di­to­ri­jos ug­dy­mą, al­ter­na­ty­vos kū­ri­mą bei taip pat at­sa­ko­my­bės klau­si­mą. „Kal­bė­jo­me, kad rei­kia al­ter­na­ty­vų, kai ku­rie ka­na­lai ar lai­kraš­čiai gal­būt ieš­ko­da­mi pra­si­gy­ve­ni­mo tie­siog par­si­da­vi­nė­ja, yra ki­tas da­ly­kas, kad rei­kia kur­ti al­ter­na­ty­vą. Bu­vo la­bai aiš­kiai su­dė­lio­ti trys da­ly­kai – yra ug­dy­mas, at­gra­sy­mas, taip pat al­ter­na­ty­vos kū­ri­mas, ką mes ga­li­me pa­siū­ly­ti, ir at­sa­ko­my­bės klau­si­mas“, – pa­brė­žė A.Pa­ulaus­kas.

VSD me­džia­gą ko­mi­te­te pri­sta­tęs de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Bud­rys po po­sė­džio žur­na­lis­tams jos ne­ko­men­ta­vo ir sa­kė, jog in­for­ma­ci­ją pa­teiks NSGK va­do­vas.