A. Paulauskas: rusai pajėgas stiprins nepriklausomai nuo NATO veiksmų
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) va­do­vas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas pa­žy­mi – Ru­si­ja nuo­sek­liai stip­ri­na sa­vo pa­jė­gas re­gio­ne, ir to­kius pla­nus ji įgy­ven­dins ne­prik­lau­so­mai nuo to, kiek šio­je te­ri­to­ri­jo­je sa­vo ap­gi­na­mu­mą di­dins NA­TO.

Sei­mo ko­mi­te­tas pir­ma­die­nį ap­ta­rė lie­pos pra­džio­je Var­šu­vo­je vy­ku­sio NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo re­zul­ta­tus. Čia bu­vo pa­tvir­tin­ta, kad Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je ki­tą­met bus dis­lo­kuo­ti tarp­tau­ti­niai ba­ta­lio­nai, kiek­vie­na­me – apie tūks­tan­tis ka­rių. Į to­kius NA­TO spren­di­mus kri­tiš­kai su­rea­ga­vo Ru­si­ja, pa­va­din­da­ma tai grį­ži­mu į Šal­to­jo ka­ro lai­kus.

Po už­da­ro po­sė­džio žur­na­lis­tų klau­sia­mas, ar toks NA­TO spren­di­mas ne­pas­ka­tins Ru­si­jos su­telk­ti dar dau­giau ka­ri­nės ga­lios Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je prie Lie­tu­vos, ko­mi­te­to va­do­vas A.Pa­ulaus­kas sa­kė, jog Ru­si­ja ka­ri­nę ga­lią šio­je te­ri­to­ri­jo­je stip­rins ne­prik­lau­so­mai nuo Al­jan­so veiks­mų.

„Mes ti­krai ne­da­ly­vau­jam tam (ka­ri­nės ga­lios var­žy­bų) žai­di­me ir ne­da­rom dau­giau. Ru­si­ja nuo­sek­liai nuo 2000 me­tų di­di­na sa­vo pa­jė­gas, mo­der­ni­zuo­ja, tie pa­tys „Is­kan­der“, prieš 7–8 me­tus kal­bė­ta, kad dis­lo­kuo­ti Ka­li­ning­ra­de. Da­bar vėl pa­kar­to­ta ta ži­nia, kad jei čia at­si­ras ba­ta­lio­nas, at­si­ras „Is­kan­der“. Ru­si­ja tu­ri aiš­kų nuo­sek­lų pla­ną ir jį vyk­do, mes rea­guo­jam, mes di­di­nam sa­vo ap­gi­na­mu­mą, o ru­sai, ar mes da­ry­sim, ar ne­da­ry­sim, tuos veiks­mus at­liks“, – pa­žy­mė­jo ko­mi­te­to va­do­vas.

Lie­tu­vo­je ba­ta­lio­no for­ma­vi­mui va­do­vaus Vo­kie­ti­ja, sa­vo pa­jė­go­mis prie jo pri­si­dės Be­ni­liuk­so ša­lys, Nor­ve­gi­ja ir Pra­ncū­zi­ja. Lat­vi­jos ba­ta­lio­no for­ma­vi­mui va­do­vaus Ka­na­da, Es­ti­jos – Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Len­ki­jos – Jung­ti­nės Vals­ti­jos.