A. Paulauskas: problemų dėl lojalumo IAE nėra, bet stebėti reikia
An­tra­die­nį Ig­na­li­nos at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (IAE) lan­kę­sis Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas tei­gia ne­pas­te­bė­jęs, kad bū­tų prob­le­mų dėl šio stra­te­gi­nio ob­jek­to dar­buo­to­jų lo­ja­lu­mo.

„Aiš­ku, dau­giau­sia dir­ba ru­sa­kal­bių, ta­čiau po­li­ti­nė­mis te­mo­mis jie daž­nai ne­bend­rau­ja. Prof­są­jun­gos pir­mi­nin­kas yra Ru­si­jos pi­lie­tis. Va­ži­nė­ja į Mask­vą mo­ky­tis, to­bu­lin­tis. Ki­ta ver­tus, ko­kių nors ypa­tin­gų prob­le­mų, kad bū­tų dėl lo­ja­lu­mo ar ko­kio nors ken­ki­mo, ti­krai nė­ra, bet ste­bė­ti tą pro­ce­są rei­kia nuo­lat“, – an­tra­die­nį BNS sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Ig­na­li­nos AE ir Vi­sa­gi­no­je sa­vi­val­dy­bė­je lan­kę­si po­li­ti­kai do­mė­jo­si fi­zi­ne jė­gai­nės ap­sau­ga, jos už­da­ry­mo dar­bais, mi­krok­li­ma­tu ir šios sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų nuo­tai­ko­mis.

Anot NSGK pir­mi­nin­ko, IAE sau­gan­tys pa­sie­nio tar­ny­bos par­ei­gū­nai su­ne­ri­mę dėl vyk­do­mos reor­ga­ni­za­ci­jos. „Pa­ti tar­ny­ba su­ne­ri­mu­si, kad vyks­ta reor­ga­ni­za­ci­ja, at­lei­džia­mi dar­buo­to­jai, kad tai ga­li pa­kenk­ti jų funk­ci­joms vyk­dy­ti. Kal­bė­jo­me su ko­lek­ty­vu“, – pa­sa­ko­jo par­la­men­ta­ras. Pa­gal pla­ną, Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės ap­sau­gos rink­ti­nė tu­ri bū­ti pri­jung­ta prie Ig­na­li­nos pa­sie­nio rink­ti­nės.

Pa­sak A.Pa­ulaus­ko, įtam­pą stra­te­gi­nia­me ob­jek­te ke­lia tai, kad kie­tų­jų at­lie­kų tvar­ky­mo ir sau­go­ji­mo komp­lek­są sta­tan­ti bend­ro­vė „Nu­kem“ tu­ri fi­nan­si­nių su­nku­mų, vė­luo­ja at­sis­kai­ty­ti su su­bran­go­vais, šie pri­vers­ti by­li­nė­tis.

Vyk­dant Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mus Eu­ro­pos Są­jun­gai, pir­ma­sis Va­ka­ruo­se ne­sau­gia lai­ky­tos IAE reak­to­rius bu­vo su­stab­dy­tas 2004-ųjų gruo­džio 31 die­ną, o an­tra­sis – 2009-ųjų gruo­džio 31 die­ną.