A.Paulauskas prašo jį grąžinti į praktikuojančių advokatų sąrašą
Bu­vęs Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas sie­kia grįž­ti į ad­vo­ka­tū­rą.

„Pap­ra­šiau įtrauk­ti ma­ne į pra­kti­kuo­jan­čių ad­vo­ka­tų są­ra­šą, sa­kė, kad rei­kia pa­pil­do­mų do­ku­men­tų pri­sta­ty­ti. Jei­gu su­spė­siu, gruo­džio 1 die­ną Ad­vo­ka­tų ta­ry­bo­je svars­tys tą klau­si­mą“, – BNS sa­kė po­li­ti­kas.

Į par­la­men­tą ne­iš­rink­tas tei­si­nin­kas tei­gė su­lau­kęs ir ke­lių dar­bo pa­siū­ly­mų, bet ap­sisp­ren­dęs grįž­ti į ad­vo­ka­tū­rą.

„Tu­riu smul­kių pa­siū­ly­mų, bet ne­ma­nau, kad aš juos pri­im­siu“, – tei­gė jis.

Ad­vo­ka­to pra­kti­ka A.Pa­ulaus­kas ver­tė­si 1997 – 2000 ir 2011 – 2012 me­tais, yra įkū­ręs ad­vo­ka­tų kon­to­rą „A.Pa­ulaus­kas ir par­tne­riai“.

Bu­vęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras tei­gė, kad dirb­da­mas ad­vo­ka­tu ren­ka­si ci­vi­li­nes by­las.

„Aš į bau­džia­mą­sias by­las ne­ga­liu ei­ti, nes dau­giau kaip 20 me­tų bu­vus vie­no­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je, pe­rei­ti į ki­tą la­bai su­nku. Sten­giuo­si dirb­ti ci­vi­li­nė­se by­lo­se. Bet čia rei­kia pa­dir­bė­ti at­nau­ji­nant pra­kti­ką ir at­nau­ji­nant ži­nias“, – BNS sa­kė jis.

A.Pa­ulaus­kas 1990 – 1995 me­tais va­do­va­vo Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai, 1995 – 1997 me­tais ėjo ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo par­ei­gas.

Jis yra iš­kel­tas kan­di­da­tu į Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ku, bet pri­si­pa­ži­no tu­rįs abe­jo­nių dėl kan­di­da­ta­vi­mo.