A. Paulauskas: Lietuvos profsąjungų bendravimas su kolegomis Rusijoje stebina
Ke­lių Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų ly­de­rių glau­dūs ry­šiai su ko­le­go­mis Ru­si­jo­je ste­bi­na, ta­čiau pa­vo­jaus ne­ke­lia, tei­gia Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

Ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį iš­klau­sė Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mą Ru­si­jos įta­ką Lie­tu­vo­je vei­kian­čioms vi­suo­me­ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.

„Gal­būt grės­mių to­kių ir nė­ra, yra tik tam ti­kri ri­zi­kos veiks­niai. Bet tai, kad mū­sų prof­są­jun­gie­čiai pa­lai­ko la­bai tamp­rius san­ty­kius su Ru­si­jos pa­grin­di­ne prof­są­jun­ga, ku­ri at­sto­vau­ja dar­bi­nin­kams ir tuo pa­čiu yra po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, re­mia­ma val­džios, ke­lia tam ti­krą nu­sis­te­bė­ji­mą. Va­žiuo­ti į to­kią ne­de­mo­kra­ti­nę ša­lį ir mo­ky­tis, kaip vys­ty­ti prof­są­jun­gi­nę veik­lą, ma­ny­čiau, ne­la­bai yra ko“, – po po­sė­džio Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Anot jo, ry­šius su Ru­si­jos pro­fe­si­nė­mis są­jun­gos pa­lai­ko tik ke­li tri­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų – Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos, Lie­tu­vos pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ ir Dar­bo fe­de­ra­ci­jos – va­do­vai. NSGK pir­mi­nin­kas pa­brė­žė, kad tarp jų švie­ti­mo pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vų nė­ra.

„Mū­sų ir bū­tų toks nu­sis­te­bė­ji­mas, kad tuos san­ty­kius var­gu ar rei­kia plė­to­ti. (...) Ten tos prof­są­jun­gos ti­krai nė­ra ne­prik­lau­so­mos, jos yra val­do­mos, kon­tro­liuo­ja­mos, ten mo­ky­tis ti­krai nė­ra ko“, – tvir­ti­no po­li­ti­kas.

Anot jo, prof­są­jun­gų veik­lą ga­li­ma plė­to­ti su ko­le­go­mis Va­ka­rų ša­ly­se, kur vei­kia stip­rios, daug pa­tir­ties su­kau­pu­sios or­ga­ni­za­ci­jos.

VSD ži­no­mas ir Ru­si­jos pi­lie­tis Jev­ge­ni­jus Si­vai­ki­nas, bu­vęs Ru­si­jos prof­są­jun­gų vei­kė­jas, šiuo me­tu gy­ve­nan­tis Lie­tu­vo­je bei ak­ty­viai vei­kian­tis čia.

„Jo veik­la ga­na ak­ty­vi, jis bu­vęs Ru­si­jos prof­są­jun­gos, Ne­prik­lau­so­mos pro­fe­si­nių są­jun­gų fe­de­ra­ci­jos, na­rys, la­bai ra­šo daug straips­nių, pa­brėž­da­mas mū­sų so­cia­li­nes prob­le­mas, kai kur gal hi­per­bo­li­zuo­da­mas. Ir ak­ty­vus čia. Kaž­ko­kių grės­mių, pa­vo­jaus jo el­ge­sy nė­ra, tik kad ga­li bū­ti nau­do­ja­ma­si jo bu­vi­mu čia ir jo pa­si­sa­ky­mais“, – pa­sa­ko­jo A.Pa­ulaus­kas.

Ki­ta ver­tus, jis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad Ru­si­jos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos ga­li ban­dy­ti da­ry­ti įta­ką Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vams.

„Klau­sė­me apie ga­li­mą ža­lą. Bet ža­la su­nkiai pa­skai­čiuo­ja­ma ir su­nkiai prog­no­zuo­ja­ma“, – sa­kė Sei­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos va­do­vo Ar­tū­ro Čer­niaus­ko tei­gi­mu, pro­fe­si­nių są­jun­gų san­ty­kiai su Ru­si­jos ko­le­go­mis yra to­kie pa­tys, kaip ir su vi­sų ki­tų ša­lių pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, o to­kiais par­eiš­ki­mais mė­gi­na­ma su­men­kin­ti jų pres­ti­žą.

„Nie­kas ma­nęs Ru­si­jo­je ne­mo­kė, aš nie­ka­da ne­bu­vau iš­vy­kęs mo­ky­tis į Ru­si­ją. Kaip tik bu­vau po­rą kar­tų nu­va­žia­vęs ten ir skai­čiau pa­skai­tas bū­tent apie de­mo­kra­ti­nes ten­den­ci­jas Eu­ro­pos Są­jun­go­je Ru­si­jos pro­fe­si­nių są­jun­gų uni­ver­si­te­te. (...) Ir bu­vau Ru­si­jos pro­fe­si­nių są­jun­gų su­va­žia­vi­me – ten da­ly­va­vo dau­giau nei 100 ša­lių at­sto­vai – ir se­no­ji, ir nau­jo­ji Eu­ro­pa“, – BNS sa­kė A.Čer­niaus­kas.

Pa­sak jo, sve­čių iš ki­tų ša­lių kvie­ti­mas į pro­fe­si­nių są­jun­gų ren­gi­nius yra šių or­ga­ni­za­ci­jų tra­di­ci­jų da­lis. Eu­ro­pos ša­lių bei Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vai yra kvie­čia­mi ir į Lie­tu­vos bei ki­tų ša­lių pro­fe­si­nių są­jun­gų ren­gi­nius.

„Aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mes su jais ne­bend­ra­dar­biau­ja­me. Mes bend­ra­dar­biau­ja­me su vi­so­mis pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, ku­rios pri­klau­so Tarp­tau­ti­nei pro­fe­si­nių są­jun­gų fe­de­ra­ci­jai, ku­riai pri­klau­so­me ir mes. (...) Kur čia ta pa­slap­tis ir ko­kios čia pa­žy­mos... Jei­gu jie ką nors ma­to, tai te­gu im­asi prie­mo­nių ir nu­trau­kia tą vi­są bend­ra­dar­bia­vi­mą. O čia toks vi­suo­me­nės ažio­ta­žo kurs­ty­mas, pres­ti­žo su­men­ki­ni­mas“, – svars­tė prof­są­jun­gos at­sto­vas.

Ki­ta­me po­sė­dy­je NSGK pla­nuo­ja iš­klau­sy­ti VSD in­for­ma­ci­ją apie ga­li­mus Ru­si­jos ban­dy­mus da­ry­ti įta­ką ki­toms Lie­tu­vos vi­suo­me­ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.

Su­si­do­mė­ji­mas Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų ry­šiais su Ru­si­jos prof­są­jun­go­mis ki­lo, kai va­sa­rio pa­bai­go­je prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, per su­si­ti­ki­mą su Sei­mo opo­zi­ci­nių frak­ci­jo­mis kal­bė­da­mas apie da­lies mo­ky­to­jų pa­skelb­tą ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką, par­eiš­kė, kad Lie­tu­vos pro­fe­si­nėms są­jun­goms įta­ka da­ro­ma ir Ru­si­jo­je. Jis rė­mė­si in­for­ma­ci­ja, esą gau­ta iš Lie­tu­vos spe­cia­lių­jų tar­ny­bų. Vė­liau prem­je­ras sa­kė ne­tu­rė­jęs gal­vo­je bū­tent švie­ti­mo prof­są­jun­gų ir jų at­sip­ra­šė.