A. Paulauskas: lėktuvo avarijos metu Palangos skrydžių centre buvo vienas žmogus
Lie­tu­vių pi­lo­tuo­ja­mo lėk­tu­vo „An-2“ ava­ri­jos me­tu Pa­lan­gos skry­džių cen­tre bu­vo vie­nas žmo­gus, pa­tvir­ti­no Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

„Mes Klai­pė­do­je apk­lau­sė­me abu Pa­lan­gos skry­džių cen­tro dar­buo­to­jus, vie­ną va­do­vą, ki­tą - jo pa­val­di­nį, aiš­ki­no­mės, ar jie bu­vo sa­vo dar­bo vie­to­je, ar at­si­lie­pė į rei­ka­la­vi­mą už­megz­ti ry­šį. Pa­aiš­kė­jo, kad vie­nas iš jų bū­tent tuo me­tu, kai „An-2- įskri­do į Lie­tu­vos oro erd­vę, bu­vo iš­ėjęs pie­tau­ti, jis gy­ve­na Pa­lan­go­je, jo na­mai ten. Va­do­vas aiš­ki­na, kad ins­truk­ci­jos lei­džia tai da­ry­ti, jei­gu skry­džių yra ne­daug ir dar­bo ne­daug, ga­li vie­nas ir iš­vyk­ti pie­tau­ti“, - po ty­ri­mą at­lie­kan­čio ko­mi­te­to po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Pa­sak ko­mi­te­to va­do­vo, skry­džio va­do­vas tvir­ti­no, jog tuo me­tu cen­tro ap­tar­nau­ja­mo­je zo­no­je vy­ko trys skry­džiai.

A.Pa­ulaus­kas taip pat sa­kė su­lau­kęs ne­ofi­cia­lių ži­nių, kad su Pa­lan­gos skry­džių cen­tru kar­tais ky­la keb­lu­mų su­si­siek­ti.

„Aiš­ki­no­mės, ar vi­sa­da jie at­si­lie­pia, tu­ri­me to­kių ne­tie­sio­gi­nių pa­liu­di­ji­mų, taip pat iš šve­dų, kad mū­sų pi­lo­tai skųs­da­vo­si, jog su Pa­lan­gos oro skry­džių cen­tro dar­buo­to­jais su­si­siek­ti daž­nai bū­na su­dė­tin­ga, po 15-20mi­nu­čių daž­nai nė­ra jo­kio sig­na­lo. Šve­dai net pa­juo­ka­vo: ar pas jus ten daž­nai val­go su­muš­ti­nius tam skry­džių cen­tre, ar į tua­le­tą daž­nai laks­to. Mes klau­sė­me, jie pa­nei­gė, sa­kė, nei vie­nas, nei ki­tas, o jie tu­ri pa­gal sa­vo ins­truk­ci­ją to­kią tei­sę, vie­nu mo­men­tu lik­ti ir vie­nam bu­dė­to­jui“, - kal­bė­jo NSGK pir­mi­nin­kas.

Ty­ri­mą dėl lėk­tu­vo pa­ieš­kos at­lie­kan­čiam Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Jo­ris Gin­ti­las taip pat pa­tvir­ti­no, kad ne­lai­mės me­tu Pa­lan­gos skry­džių val­dy­mo cen­tre dir­bęs skry­džių va­do­vas ne­se­niai iš­ėjo į pen­si­ją.

„Kiek ži­nau, vie­nas iš skry­džių va­do­vų, ku­ris tuo me­tu bu­vo pa­mai­no­je, iš­ėjo į pen­si­ją. Jis bu­vo pen­si­ji­nio am­žiaus, ga­li bū­ti, kad ga­lė­jo bū­ti ir su­pla­nuo­ta“, - tvir­ti­no J.Gin­ti­las.

Taip pat jis tei­gė ne­tu­rin­tis ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos, kad kar­tais ne­pa­vyks­ta su­si­siek­ti su Pa­lan­gos skry­džių cen­tru.

J.Gin­ti­las pa­tvir­ti­no, jog ci­vi­li­nės avia­ci­jos spe­cia­lis­tas, pa­ti­kri­nęs „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ lėk­tu­vą Da­ni­jo­je, iš­da­vė vien­kar­ti­nį lei­di­mą skris­ti į Klai­pė­dą.

„Or­lai­vis mū­sų pa­ti­kros me­tu bu­vo Da­ni­jo­je, (skry­dis) į Ge­te­bor­gą bu­vo nu­kry­pi­mas nuo leng­viau­siai prie­ina­mo marš­ru­to“, - sa­kė va­do­vas ir pri­dū­rė, kad marš­ru­tą ren­ka­si or­lai­vio va­do­vas. Vien­kar­ti­nia­me lei­di­me bu­vo nu­ro­dy­tas skry­džio tiks­las - Klai­pė­da ir da­ta, iki ku­rios rei­kia at­skris­ti.

Ko­mi­te­to po­sė­dy­je Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vas su­lau­kė klau­si­mų ir dėl lėk­tu­vo sa­vi­nin­kės, bend­ro­vės „Klai­pė­dos avia­li­ni­jos“ veik­los. J.Gin­ti­las pa­tvir­ti­no, jog ši bend­ro­vė ren­gia apž­val­gi­nius skry­džius pa­lei Bal­ti­jos jū­rą.

„Ši kom­pa­ni­ja, „Klai­pė­dos avia­li­ni­jos“, tu­ri iš­duo­tą pa­žy­mė­ji­mą vyk­dy­ti spe­cia­lius avia­ci­jos dar­bus, tai apž­val­gi­niai skry­džiai, trą­šų bars­ty­mas, fo­tog­ra­fa­vi­mo dar­bai. Tai nė­ra ei­li­nė bend­ro­vė, tai ve­žė­jas, tik jis ne­ga­li vyk­dy­ti ko­mer­ci­nių skry­džių, vež­ti ke­lei­vių iš taš­ko A į taš­ką B“, - sa­kė J.Gin­ti­las.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs „An-2“ su pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais Adol­fu Ma­čiu­liu ir Al­vy­du Sel­mis­trai­čiu virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne, už dau­giau nei 100 ki­lo­me­trų nuo kran­to, 124 me­trų gy­ly­je. Vė­liau pra­neš­ta, kad or­lai­vy­je yra bent vie­no pi­lo­to kū­nas.