A. Paulauskas: energetinis saugumas jau užtikrintas
Lie­tu­vos ener­ge­ti­nis sau­gu­mas fak­tiš­kai jau yra už­ti­krin­tas, sa­ko Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to va­do­vas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas. Ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį iš­klau­sė in­for­ma­ci­ją, kaip įgy­ven­di­na­mi ener­ge­ti­nį sau­gu­mą už­ti­kri­nan­tys stra­te­gi­niai pro­jek­tai.

„Mes šian­dien esa­me pa­sie­kę ener­ge­ti­nį sau­gu­mą, tai yra tu­ri­me daug al­ter­na­ty­vų, iš ku­rių ga­li­ma ap­si­rū­pin­ti elek­tros ener­gi­ja, du­jo­mis, ir pa­grin­di­nė už­duo­tis, kad bū­tu­me sau­gūs, ne­bū­tu­me ener­ge­ti­nė sa­la, fak­tiš­kai yra įgy­ven­din­tas. Da­bar klau­si­mas – apie re­zer­vo tu­rė­ji­mą, koks jis tu­ri bū­ti“, – žur­na­lis­tams po ko­mi­te­to po­sė­džio sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Ko­mi­te­tui in­for­ma­ci­ją ener­ge­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mais už­da­ra­me po­sė­dy­je pri­sta­tė ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to at­sto­vas.

Pa­sak A.Pa­ulaus­ko, ko­mi­te­tui pri­sta­ty­ta, jog ener­ge­ti­niai pro­jek­tai įgy­ven­di­na­mi sėk­min­gai. „Pro­jek­tai , ku­rie vyk­do­mi, pa­gal mus, tu­rė­tų bū­ti lai­ku už­baig­ti, elek­tros til­tas į Len­ki­ją, taip pat elek­tros ka­be­lis į Šve­di­ją, čia pa­grin­di­niai da­ly­kai. Bū­tų ge­rai, jei mes tu­rė­tu­me dau­giau sa­vo vi­di­nių ge­ne­ra­to­rių, bet kaip pa­aiš­ki­no, kai mes bū­si­me pri­jung­ti prie Eu­ro­pos tink­lų, kaip vi­di­nė ga­my­ba skai­čiuo­ja­ma ir tai, kas bus Šve­di­jo­je, Len­ki­jo­je“, – kal­bė­jo A.Pa­ulaus­kas.