A. Paulauskas: Didesnę grėsmę kelia nedraugiški kaimynai, nei terorizmas
Nors te­ro­riz­mo pa­vo­jus di­dė­ja, ta­čiau Lie­tu­vai di­des­nę grės­mę te­be­ke­lia ne­drau­giš­kas kai­my­nų el­ge­sys, tei­gia Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

„Išs­kir­ta kaip di­des­nė grės­mė re­gio­ni­nio sau­gu­mo, tai yra glo­ba­li­nės grės­mės iš tų vals­ty­bių, ku­rios yra ne­drau­giš­kos ir ku­rios yra apie mus. Jos šian­dien vis tiek yra di­džiau­sia grės­mė mums“, – tre­čia­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė A.Pa­ulaus­kas po ko­mi­te­to po­sė­džio Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­te (VSD).

VSD už­da­ra­me po­sė­dy­je Sei­mo na­riams pri­sta­tė sa­vo 2015 me­tų veik­los at­as­kai­tą ir at­as­kai­tą apie grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Vie­ša at­as­kai­ta bus pa­teik­ta ki­tą an­tra­die­nį.

„Iš­lie­ka re­gio­ni­nis, glo­ba­li­nis grės­mių as­pek­tas. Tai mū­sų ne­drau­giš­ki kai­my­nai, ku­rie ak­ty­viai vyk­do prieš mus žval­gy­bi­nę veik­lą, ieš­ko tarp mū­sų žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų jiems va­lan­dą X pa­dė­ti. Iš­skir­čiau ši­tą grės­mę“, – tvir­ti­no A.Pa­ulaus­kas.

Anot jo, ak­tua­lus lie­ka in­for­ma­ci­nis, ki­ber­ne­ti­nis, ener­ge­ti­nis sau­gu­mas.

NSGK pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, VSD no­rė­tų įgy­ti įran­kių, kad ga­lė­tų grei­tai ir tin­ka­mai rea­guo­ti, už­kar­dy­ti sau­gu­mui grės­mę ke­lian­čius as­me­nis. A.Pa­ulaus­kas mi­nė­jo, kad ren­gia­mos įsta­ty­mo pa­tai­sos, lei­sian­čios VSD par­ei­gū­nams teik­ti įspė­ji­mus as­me­nims, nau­do­ti su­lai­ky­mą, ta­čiau jis pa­brė­žė, kad grą­žin­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo funk­ci­jos de­par­ta­men­tui ne­pla­nuo­ja­ma.

VSD par­ei­gū­nai tre­čia­die­nį ko­mi­te­to na­riams įvar­di­jo Lie­tu­vos pi­lie­čius, ku­riuos ste­bi dėl jų veik­los. A.Pa­ulaus­ko tei­gi­mu, tarp jų po­li­ti­kų nė­ra. Taip pat kal­bė­ta apie ra­di­ka­lias or­ga­ni­za­ci­jas, ta­čiau kol kas nė­ra in­di­ka­ci­jų, kad jo­mis ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti te­ro­ris­tai.

Sei­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas tei­gė, kad VSD pra­dė­jus va­do­vau­ti Da­riui Jau­niš­kiui iš es­mės pa­si­kei­tė po­žiū­ris dėl ko­vos su te­ro­riz­mu koor­di­na­vi­mo.

„Pa­ge­rė­jo in­for­ma­ci­jos kei­ti­ma­sis tarp mū­sų ins­ti­tu­ci­jų. Vi­sų pir­ma, jie su­si­ren­ka re­gu­lia­riai, ap­ta­ria, kei­čia­si in­for­ma­ci­ja. Ir eks­tra at­ve­ju su­si­ren­ka. Su­kur­tas cen­tras vei­kia 24 val. ir per sa­vai­tę sep­ty­nias die­nas“, – sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Tre­čia­die­nį VSD pa­tvir­ti­no, kad po te­ro­ro iš­puo­lių Briu­se­ly­je nė­ra pa­grin­do Lie­tu­vo­je kel­ti te­ro­riz­mo pa­vo­jaus ly­gį. Jis yra že­mas.

„Jie ste­bi tam ti­krus pro­ce­sus, at­vyks­tan­čius žmo­nes. Ne­se­niai pra­neš­ta apie ap­si­me­tė­lius grai­kus, ku­rie iš tie­sų bu­vo iš Ira­ko. Įvai­riau­si lan­ky­to­jai įdo­mūs at­vyks­ta į Lie­tu­vą, bend­rau­ja, bet kad jie, sa­ky­si­me, su aiš­kiais te­ro­ris­ti­niais tiks­lais ar­ba ideo­lo­gi­niais, re­li­gi­nio fa­na­tiz­mo tiks­lais (at­vyk­tų), tai to­kių (duo­me­nų) nė­ra, bet jie pa­ten­ka į aki­ra­tį“, – sa­kė NSGK pir­mi­nin­kas.

Pra­ėju­siais me­tais VSD sa­vo at­as­kai­to­je skel­bė, kad Ru­si­ja sie­kia silp­nin­ti Lie­tu­vos ener­ge­ti­nį sa­va­ran­kiš­ku­mą, Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos sau­gu­mo tar­ny­bos Lie­tu­vo­je pra­dė­jo veik­ti ag­re­sy­viau, ban­dy­da­mos ver­buo­ti Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos bei Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos te­ri­to­ri­nių pa­da­li­nių par­ei­gū­nus. At­kreip­tas dė­me­sys į įta­kos gru­pių kū­ri­mą ir jų veik­los koor­di­na­vi­mą, Lie­tu­vai prieš­iš­kos in­for­ma­ci­jos sklei­di­mą.

Ka­ri­nė žval­gy­ba sa­vo ruo­žtu tei­gė, kad NA­TO pri­klau­san­čioms Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no ša­lims „po­ten­cia­liai pa­vo­jin­ga va­di­na­mo­ji Ru­si­jos „hib­ri­di­nė stra­te­gi­ja“, nu­ma­tan­ti ne­kon­ven­ci­nių ar­ba pa­slėp­tų ka­ri­nių prie­mo­nių nau­do­ji­mą“.