A. Patackas palaidotas Petrašiūnų kapinėse
Pe­tra­šiū­nų ka­pi­nė­se šian­dien am­ži­no­jo poil­sio at­gu­lė lais­vės ko­vų da­ly­vis, Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras, Sei­mo na­rys Al­gir­das Pa­tac­kas.

Ati­duo­ti jam pa­sku­ti­nę pa­gar­bą ri­kia­vo­si ve­lio­nio gi­mi­nės, bend­ra­žy­giai, po­li­ti­kai ir mies­tie­čiai, ra­šo kau­no.die­na.lt.

"Ti­kras Lie­tu­vos pa­trio­tas, vals­ty­bi­nin­kas, vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą pa­sky­ręs dar­bams Lie­tu­vos la­bui", – šiais žo­džiais ve­lio­nį api­bū­di­no Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų klu­bo pre­zi­den­tė Bi­ru­tė Va­lio­ny­tė. Pa­šne­ko­vės žo­džiais, šis komp­ro­mi­sų ne­pri­pa­ži­nęs, ka­te­go­riš­kai sa­vo nuo­mo­nę gy­nęs žmo­gus tu­rė­jo la­bai ge­rą po­li­ti­ko sa­vy­bę – jei kly­do, mo­kė­jo tai pri­pa­žin­ti. Ki­ta ge­ra A.Pa­tac­ko kaip po­li­ti­ko sa­vy­bė – ne­veid­mai­nia­vi­mas.

"Jis gy­ve­no to­mis ver­ty­bė­mis, ku­rias pats pro­pa­ga­vo: mei­lė lie­tu­vių kal­bai, tra­di­ci­joms, pa­pro­čiams. Už tai Ko­vo 11-oji jam bu­vo la­bai na­tū­ra­lus gy­ve­ni­mo tarps­nis ir, jo pa­ties žo­džiais ta­riant, tai bu­vo jo gy­ve­ni­mo vir­šū­nė", – pa­ste­bė­jo B.Va­lio­ny­tė.

A. Pa­tac­kas po su­nkios li­gos mi­rė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį. Jam bu­vo 71-eri.

.