A. Patacką parlamente pakeis aktorius A.Nakas
Mi­ru­sį sig­na­ta­rą, re­zis­ten­tą Al­gir­dą Pa­tac­ką Sei­me pa­keis­ti tu­rė­tų vie­nas iš por­ta­lo eks­per­tai.eu va­do­vų, ak­to­rius Aud­rius Na­kas.

Pa­sta­ra­sis BNS pa­tvir­ti­no, jog taps Sei­mo na­riu.

„Taip“, - sa­kė jis, pa­klaus­tas, ar su­tiks ei­ti mi­nė­tas par­ei­gas.

A.Pa­tac­kas į par­la­men­tą 2012 me­tais iš­rink­tas pa­gal par­ti­jos „Drą­sos ke­lias“ są­ra­šą. To­liau šia­me są­ra­še įra­šy­to A.Na­ko pa­var­dė.

Ak­to­rius BNS tei­gė dar ne­ži­nan­tis, į ku­rią frak­ci­ją Sei­me stos.

„Drą­sos ke­lio“ frak­ci­ja par­la­men­te iš­iro, kai su­ren­gus ap­kal­tą iš Lie­tu­vos iš­vy­ku­siai bu­vu­siai Ne­rin­gai Venc­kie­nei, vie­toj jos į par­la­men­tą at­ėjęs Sta­sys Brun­dza pa­si­rin­ko „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­ją.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, į frak­ci­ją par­la­men­te su­si­bur­ti ga­li ne ma­žiau kaip sep­ty­ni na­riai.

A.Pa­tac­kas po su­nkios li­gos mi­rė penk­ta­die­nio ry­tą.