A. Paleckis užleido "Fronto" vado poziciją
Al­gir­das Pa­lec­kis ne­be­va­do­vau­ja So­cia­lis­ti­niam liau­dies fron­tui, ši par­ti­ja tu­ri nau­ją ved­lį - Edi­ką Ja­ge­la­vi­čių, pra­ne­šė par­ti­ja.

Nau­juo­ju par­ti­jos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas in­ži­nie­rius ir va­dy­bi­nin­kas 41 me­tų E.Ja­ge­la­vi­čius anks­čiau ėjo Fron­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo ir Elek­trė­nų sky­riaus pir­mi­nin­ko par­ei­gas.

So­cia­lis­ti­nio liau­dies fron­to ly­de­ris A.Pa­lec­kis ne­kė­lė sa­vo kan­di­da­tū­ros par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se, ku­rie vy­ko šį sa­vait­ga­lį Vil­niu­je vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me par­ti­jos SLF su­va­žia­vi­me.

„Kiek­vie­nai par­ti­jai rei­ka­lin­ga va­do­vų ro­ta­ci­ja. Ti­kiuo­si, kad nau­ja­sis pir­mi­nin­kas įlies nau­jo po­žiū­rio, nau­jų, ino­va­ty­vių idė­jų. Bet ku­riuo at­ve­ju, vals­ty­bei rei­ka­lin­ga kai­rio­ji al­ter­na­ty­va“, - ap­sisp­ren­di­mą trauk­tis iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to ko­men­ta­vo A. Pa­lec­kis.

E. Ja­ge­la­vi­čiaus pa­siu­ly­mu su­va­žia­vi­mas iš­rin­ko nau­ją So­cia­lis­ti­nio Liau­dies Fron­to Pre­zi­diu­mą bei at­nau­ji­no par­ti­jos Ta­ry­bą.