A. Pabedinskienės ministerija nustebino merus
Pa­ne­vė­žio re­gio­ni­nės plė­tros ta­ry­bos veik­lo­je da­ly­vau­jan­čios šiau­rės Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės, pa­pra­šę So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ne­sku­bė­ti skai­dy­ti Pa­ne­vė­žio Al­gi­man­to Ban­dzos kū­di­kių ir vai­kų na­mų, kol to­kiai pert­var­kai nė­ra vi­sa­pu­siš­kai pa­si­reng­ta, su­lau­kė tik pa­dė­kos už dė­me­sį.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai (SADM) pa­val­dūs Pa­ne­vė­žio A. Ban­dzos kū­di­kių ir vai­kų na­mai, įgy­ven­di­nant šios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ku­ruo­ja­mą ins­ti­tu­ci­nės glo­bos pert­var­kos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį iki 2020 me­tų Lie­tu­vo­je ne­be­tu­rė­tų lik­ti vai­kų na­mų, o vi­si be glo­bos li­kę ma­žie­ji ap­si­gy­ven­ti šei­mo­se ar­ba pas glo­bė­jus, pert­var­ky­ti bu­vo pra­dė­ti pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. 103 glo­bo­ti­nius tu­rė­ju­si įstai­ga pra­ėju­sį gruo­dį su­for­ma­vo dvi šei­mas (jo­se ap­si­gy­ve­no po še­šis vai­kus), ku­rios per­si­kė­lė į iš­nuo­mo­tus būs­tus – vai­kus juo­se pri­žiū­ri so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Per šiuos me­tus ke­ti­na­ma iš­nuo­mo­ti dar ke­le­tą būs­tų, ku­riuo­se įsi­kur­tų dau­giau šių vai­kų na­mų auk­lė­ti­nių.

Su­si­rū­pi­no na­mų ardymu

Nors pert­var­ka A. Ban­dzos kū­di­kių ir vai­kų na­muo­se pri­sta­to­ma kaip pa­vyz­di­nė, o pir­mų­jų vai­kų per­kė­li­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo net so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė, at­gar­siai apie šiuos pro­ce­sus nė­ra tik tei­gia­mi. Dar va­sa­rio mė­ne­sį Pa­ne­vė­žio re­gio­ni­nė plė­tros ta­ry­ba, ku­riai pri­klau­so Pa­ne­vė­žio mies­to bei ra­jo­no, taip pat Bir­žų, Ro­kiš­kio, Ku­piš­kio ir Pa­sva­lio ra­jo­nų me­rai, raš­tu krei­pė­si į SADM bei Vy­riau­sy­bę, siū­ly­da­mi ne ma­žin­ti A. Ban­dzos kū­di­kių ir vai­kų na­muo­se nu­sta­ty­tą glo­bos vie­tų skai­čių, bet jį pa­di­din­ti, taip sie­kiant pil­nai iš­nau­do­ti šios įstai­gos po­ten­cia­lą.

„Šiuo me­tu la­bai ak­tua­li iš­lie­ka il­ga­lai­kės glo­bos pa­slau­ga, ku­rios re­gio­no sa­vi­val­dy­bėms dar trūks­ta. Tai ypač ak­tua­lu spren­džiant il­ga­lai­kės glo­bos pa­slau­gų tei­ki­mą vai­kams, tu­rin­tiems el­ge­sio, emo­ci­jų su­tri­ki­mų ar su­lau­kus pa­aug­lys­tės am­žiaus. Na­tū­ra­lu, kad to­kių vai­kų glo­bė­jai ne­la­bai no­rės glo­bo­ti, o įkur­di­nus juos bend­ruo­me­nė­se, ga­li pa­di­dė­ti ne­igia­mas bend­ruo­me­nės po­žiū­ris į vi­są pert­var­ką. Di­de­lės vals­ty­bės lė­šos bu­vo in­ves­tuo­tos į šios įstai­gos mo­der­ni­za­vi­mą re­no­vuo­jant pa­sta­tus, ap­rū­pi­nant juos rei­kia­ma įran­ga, su­da­rant pui­kias są­ly­gas ten esan­tiems vai­kams ir dar­buo­to­jams, to­dėl pil­nai ne­iš­nau­do­ti šios ba­zės bū­tų la­bai ne­at­sa­kin­ga“, – mi­nis­te­ri­jai ra­šė me­rai.

Kaip por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė Pa­ne­vė­žio vi­ce­me­ras Pe­tras Luo­ma­nas, to­kį sa­vi­val­dy­bių va­do­vų krei­pi­mą­si pa­ska­ti­no tai, kad Lie­tu­vo­je vai­kų glo­bos įstai­gų de­cen­tra­li­za­ci­jai nė­ra tin­ka­mai pa­si­reng­ta – nors tei­gia­ma, kad iš­skai­dant vals­ty­bi­nius na­mus ma­žie­siems bus už­ti­krin­ta šei­mos ar bend­ruo­me­nės glo­ba, jie iš tie­sų tik per­ke­lia­mi po ki­tu sto­gu.

„Tai, kas da­bar vyks­ta, yra la­biau „rek­la­mi­nis“ pa­si­ro­dy­mas. Tar­ki­me, A. Ban­dzos vai­kų na­mų at­ve­ju kai ku­rie glo­bo­ti­niai tie­siog pa­kei­tė gy­ve­na­mą­ją vie­tą – bu­vo iš­nuo­mo­ti ke­li būs­tai, ku­riuo­se ap­gy­ven­din­ta po še­šis vai­kus, ta­čiau jie vis tiek li­ko tos ins­ti­tu­ci­jos glo­bo­je. Ar tie ke­li vai­kai, per­kel­ti į ki­tas pa­tal­pas, bet pri­žiū­ri­mi tų pa­čių spe­cia­lis­tų, dėl to pa­si­jaus gy­ve­nan­tys šei­mo­je? To­li gra­žu“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Jo tei­gi­mu, dar vi­sai ne­se­niai in­ves­ta­vus di­džiu­les vals­ty­bės lė­šas į glo­bos na­mų inf­ras­truk­tū­ros kū­ri­mą, į spe­cia­lis­tų ren­gi­mą, ka­žin, ar rei­kia vis­ką griau­ti vie­nu mos­tu. „Vai­kų glo­bai rei­kia ne tik po­pie­ri­nio spren­di­mo – tam rei­kia reng­ti vi­suo­me­nę, glo­bė­jus, dirb­ti su šei­mo­mis, kad kuo ma­žiau vai­kų rei­kė­tų iš jų pa­im­ti, stip­rin­ti įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų pa­gal­bą joms. Tai yra vals­ty­bi­nės reikš­mės klau­si­mas, o ne pro­gi­nis ar rin­ki­mi­nis. Jam spręs­ti tu­rė­tų bū­ti pa­si­telk­tos vi­sų lyg­me­nų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos. Jei bū­tų nuo­la­ti­nis, nuo­šir­dus, o ne rek­la­mi­nis rū­pes­tis vai­kais, bū­tų ir re­zul­ta­tai“, – aiš­ki­no P. Luo­ma­nas.

Pa­dė­ko­jo už dėmesį

Iš SADM Pa­ne­vė­žio re­gio­ni­nės plė­tros ta­ry­ba su­lau­kė ne pa­siū­ly­mo nag­ri­nė­ti prob­le­mą, bet ra­gi­ni­mo „ieš­ko­ti pri­im­ti­niau­sių bū­dų, kaip il­ga­lai­kę so­cia­li­nę glo­bą ins­ti­tu­ci­jo­je bū­tų ga­li­ma pa­keis­ti į al­ter­na­ty­vias so­cia­li­nes pa­slau­gas bend­ruo­me­nė­je“.

Mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­me, ku­rį pa­si­ra­šė A. Pa­be­dins­kie­nė, nu­ro­do­ma, kad pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės 5 die­ną mi­nis­trė pri­ėmė įsa­ky­mą „Dėl at­rink­tų pert­var­kai sta­cio­na­rių so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų ir su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“, ku­riuo pa­tvir­tin­ta, kad A. Ban­dzos vai­kų na­mai yra at­rink­ti vyk­dy­ti pert­var­ką. Esą pa­val­di glo­bos įstai­ga mi­nis­te­ri­jai pa­ti pa­tei­kė vai­kų skai­čiaus ma­ži­ni­mo 2014–2016 me­tais pla­ną, nu­ma­tan­tį, kad šį­met vai­kų sky­riu­je vie­tų skai­čius bus su­ma­žin­tas iki 60, to­dėl da­bar sa­vi­val­dy­bės kar­tu su vai­kų na­mais tu­rė­tų ieš­ko­ti ga­li­my­bių ne kaip iš­sau­go­ti te­be­vei­kian­čią or­ga­ni­za­ci­ją, bet ieš­ko­ti ga­li­my­bių plės­ti glo­bos pa­slau­gas bend­ruo­me­ni­nio ti­po glo­bos na­me­liuo­se.

„At­siž­vel­giant į aukš­čiau iš­dės­ty­tą ir jū­sų raš­te nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes, ma­no­me, kad nė­ra ob­jek­ty­vių prie­žas­čių, lei­džian­čių di­din­ti vai­kų glo­bos skai­čių Pa­ne­vė­žio A. Ban­dzos kū­di­kių ir vai­kų na­muo­se. Dė­ko­ja­me už bend­ra­dar­bia­vi­mą“, – ra­šė A. Pa­be­dins­kie­nė.

Šį mi­nis­trės at­sa­ky­mą Pa­ne­vė­žio vi­ce­me­ras pa­va­di­no „man­da­giu ci­niz­mu“. „Mums tie­siog pa­dė­ko­jo už bend­ra­dar­bia­vi­mą. Re­gio­ni­nės plė­tros ta­ry­bos na­riai, tie­sio­giai iš­rink­ti me­rai ma­to prob­le­mą, krei­pia­si į SADM, ir gau­na tik to­kį at­sa­ky­mą“, – pik­ti­no­si P. Luo­ma­nas.

Kri­ti­kuo­ja specialistai

Ins­ti­tu­ci­nės glo­bos, tai yra vai­kų na­mų re­for­mą, SADM pra­dė­jo 2014 me­tais. Įgy­ven­di­nus pla­taus mas­to pert­var­kas mū­sų ša­ly­je, iš­sky­rus re­tas iš­im­tis, tu­rė­tų ne­be­lik­ti vai­kų na­mų, o vals­ty­bė dė­tų vi­sas pa­stan­gas, kad vai­kai sau­giai aug­tų su sa­vo tė­vais, jų ne­sant – įtė­vių, glo­bė­jų šei­mo­se.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia dau­giau kaip 90 vai­kų glo­bos na­mų. Juo­se gy­ve­na be­veik 4 tūkst. vai­kų. Pert­var­kos or­ga­ni­za­to­riai ža­da, kad iki 2020 me­tų du­ris pa­gal pla­ną už­vers 27 glo­bos įstai­gos, tai yra ins­ti­tu­ci­jo­se glo­bo­ja­mų vai­kų su­ma­žės nuo da­bar­ti­nių 38 proc. iki 20 pro­cen­tų. Pert­var­kai įgy­ven­din­ti iš vi­so nu­ma­ty­ta 77,5 mln. eu­rų, ku­rie tu­rė­tų bū­ti pa­nau­do­ti inf­ras­truk­tū­rai pri­tai­ky­ti ir plė­trai bei pa­slau­goms fi­nan­suo­ti.

Per me­tus Lie­tu­vo­je jau įgy­ven­din­ti ke­li pro­jek­tai, ma­žuo­sius iš vai­kų na­mų per­ke­liant į bend­ruo­me­nes. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad jie at­ra­do my­lin­čias nuo­la­ti­nių glo­bė­jų ar įtė­vių šei­mas: iš­skai­džius ins­ti­tu­ci­nes įstai­gas, jų glo­bo­ti­niai bu­vo įkur­din­ti ma­žes­niuo­se bend­ruo­me­ni­niuo­se glo­bos na­muo­se ar­ba so­cia­li­niuo­se bu­tuo­se.

„Lie­tu­vo­je ins­ti­tu­ci­nės glo­bos pert­var­ka, de­ja, pra­dė­ta ne nuo to ga­lo. Su­da­ro­mas są­ra­šas įstai­gų, ku­rio­se vyks­ta pert­var­ka, ta­da per­ka­mi bu­tai ir į juos gru­pė­mis per­ke­lia­mi vai­kai, su ku­riais to­liau pa­mai­no­mis dir­ba per­so­na­las. Toks yra su­pra­ti­mas, kas yra šei­mos ap­lin­ka. Ma­to­mas tik ma­te­ria­li­nis as­pek­tas, o psi­cho­lo­gi­nis, emo­ci­nis – ig­no­ruo­ja­mas. Be abe­jo, gy­ven­ti bu­te, par­ei­ti į to­kį pat būs­tą kaip šei­mo­se gy­ve­nan­tys kla­sės drau­gai – vai­kams la­bai svar­bu, ta­čiau to ne­už­ten­ka. Pra­lei­džia­ma es­mė – šei­ma nė­ra vie­ta, šei­ma yra san­ty­kiai“, – apie šiuos spren­di­mus anks­čiau sa­kė žmo­gaus tei­sių eks­per­tė Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė.