A. Pabedinskienė: sutarta įvesti „Sodros“ įmokų lubas
Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo at­sto­vai tre­čia­die­nį su­si­ta­rė įves­ti „Sod­ros“ įmo­kų lu­bas – vir­šu­ti­nes ri­bas, tai pa­tvir­ti­no so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė.

„Ap­sisp­ręs­ta dėl („Sod­ros“ – BNS) lu­bų, kad pra­dė­tu­me (jas tai­ky­ti – BNS) nuo 10 vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių. Sie­kia­my­bė yra, kad pa­siek­tu­me pen­kis“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je po prem­je­ro su­si­ti­ki­mo su Sei­mo frak­ci­jų va­do­vais tre­čia­die­nį sa­kė mi­nis­trė.

Tai reiš­kia, kad „Sod­ros“ lu­bos, jei jos bū­tų tai­ko­mos jau da­bar, pa­lies­tų dar­buo­to­jus, per mė­ne­sį už­dir­ban­čius 7569 eu­rus, nes ket­vir­tą­jį 2015 me­tų ket­vir­tį vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis sie­kė 756,9 eu­ro.

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ba­lan­džio vi­du­ry­je nu­spren­dė, kad kol kas įves­ti įmo­kų lu­bų ne­įma­no­ma, nes „Sod­ra“ bū­tų gramz­di­na­ma į dar di­des­nes sko­las. Tre­čia­die­nį šį klau­si­mą ko­mi­te­tas ke­ti­na svars­ty­ti iš nau­jo.

„Ko­mi­te­tas sa­vo nuo­mo­nę jau yra par­eiš­kęs, bet jei­gu bus rei­ka­la­vi­mas ar siū­ly­mas, bal­suo­si­me dar“, – BNS tei­gė ko­mi­te­to va­do­vė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė.

Vie­nas so­cia­li­nio mo­de­lio kū­rė­jų, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Teo­ri­nės eko­no­mi­kos ka­ted­ros ve­dė­jas Ro­mas La­zut­ka anks­čiau tei­gė, kad lu­bas „rei­kia spręs­ti su ki­tų mo­kes­čių re­for­ma“ – jas jis siū­lo sie­ti su gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio di­di­ni­mu.

„Sod­ros“ įmo­kų lu­bas anks­čiau siū­ly­ta tai­ky­ti tiems dar­buo­to­jams, ku­rių dar­bo už­mo­kes­tis vir­šy­tų 5 vi­du­ti­nius dar­bo už­mo­kes­čius (VDU) per mė­ne­sį ar­ba 60 – per me­tus. Šiuo me­tu tai bū­tų ati­tin­ka­mai apie 3585 eu­rai ir 45420 eu­rų.

Pa­gal so­cia­li­nį mo­de­lį, įmo­kų lu­bas siū­ly­ta pa­siek­ti pa­laips­niui per še­še­rius me­tus: pir­mai­siais me­tais – 120 VDU, an­trai­siais – 108, tre­čiai­siais – 96, ket­vir­tai­siais – 84, penk­tai­siais – 72 ir šeš­tai­siais – 60.

Šiuo me­tu „Sod­ros“ įmo­kų dy­dis nė­ra ap­ri­bo­tas, ri­bo­ja­mos tik „Sod­ros“ iš­mo­kos.

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, 2015 me­tais as­me­nų, ku­rių vi­du­ti­nės drau­džia­mo­sios pa­ja­mos per mė­ne­sį bu­vo di­des­nės nei 7569 eu­rai, bu­vo 9255, o šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį – 3411. Skai­čiuo­jant nau­do­ta są­ly­ga, kad to­kias pa­ja­mas as­muo ga­vo bent vie­ną mė­ne­sį per šį lai­ką, Ma­no­ma, kad skai­čiuo­jant pa­ja­mas per vi­sus 12 mė­ne­sių, to­kių as­me­nų tu­rė­tų bū­ti dar ma­žiau.