A. Normantas paskirtas naujai penkerių metų kadencijai
Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mu ir at­siž­velg­da­mas į Sei­mo Pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės tei­ki­mą, pa­sky­rė Au­gus­ti­ną Nor­man­tą Sei­mo kon­tro­lie­riu­mi vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų par­ei­gū­nų veik­lai tir­ti. 

Sei­mo pra­ne­ši­me spau­dai ra­šo­ma, jog už Sei­mo nu­ta­ri­mą bal­sa­vo 55 Sei­mo na­riai, bal­sa­vu­sių prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2 par­la­men­ta­rai.

A. Nor­man­tas Sei­mo kon­tro­lie­riaus par­ei­gas ei­na jau dvi ka­den­ci­jas nuo 2005 m. bir­že­lio mėn., nuo 2013 m. yra Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vas.

Kaip nu­sta­ty­ta Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­me, Sei­mo Pir­mi­nin­ko tei­ki­mu Sei­mas ski­ria 2 Sei­mo kon­tro­lie­rius pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai – vie­ną Sei­mo kon­tro­lie­rių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų par­ei­gū­nų veik­lai tir­ti ir vie­ną Sei­mo kon­tro­lie­rių sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų par­ei­gū­nų veik­lai tir­ti.

Sei­mo kon­tro­lie­riu­mi ga­li bū­ti ski­ria­mas ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis, tu­rin­tis tei­sės ba­ka­lau­ro ir tei­sės ma­gis­tro ar­ba vien­pa­ko­pį tei­si­nį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir ne ma­žes­nį kaip 10 me­tų tei­si­nio ar tei­si­nio pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žą.

Sei­mo kon­tro­lie­rius – vals­ty­bės par­ei­gū­nas, gi­nan­tis žmo­gaus tei­ses ir lais­ves, ti­rian­tis par­eiš­kė­jų skun­dus dėl par­ei­gū­nų pikt­nau­džia­vi­mo ar biu­ro­kra­tiz­mo bei sie­kian­tis ge­rin­ti vie­šą­jį administravimą