A. Normantą siūloma skirti Seimo kontrolieriumi trečiai kadencijai
Sei­mas pra­dė­jo svars­ty­ti Sei­mo Pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pri­sta­ty­tą Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma Au­gus­ti­ną Nor­man­tą skir­ti Sei­mo kon­tro­lie­riu­mi vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų par­ei­gū­nų veik­lai tir­ti.

A. Nor­man­tas Sei­mo kon­tro­lie­riaus par­ei­gas ei­na jau dvi ka­den­ci­jas nuo 2005 m. bir­že­lio mėn., nuo 2013 m. yra Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vas.

„Bū­da­mas Sei­mo kon­tro­lie­riu­mi ir įstai­gos va­do­vu di­de­lį dė­me­sį sky­riau Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos ži­no­mu­mo, Sei­mo kon­tro­lie­rių au­to­ri­te­to bei ren­gia­mų iš­va­dų pa­grįs­tu­mo di­di­ni­mui. Sei­mo kon­tro­lie­rių už­sa­ky­mu at­lik­ta rep­re­zen­ta­ty­vi vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa at­sklei­dė, kad 59,7 proc. gy­ven­to­jų ži­no, kur kreip­tis dėl žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mo, o ypač džiu­gu, kad net 43,2 proc. kreip­tų­si į Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gą, kai 2012 me­tais toks skai­čius bu­vo tik 27 proc.“, – tei­gė A. Nor­man­tas.

Sei­mo kon­tro­lie­rius pa­si­džiau­gė veiks­min­gai įgy­ven­di­na­mo­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis, ku­rių įvyk­dy­mas pa­sta­rai­siais me­tais sie­kia net 96 proc. „No­rė­čiau pa­ste­bė­ti, kad re­ko­men­da­ci­jos, ku­rias tei­kė­me at­li­kus skun­do ty­ri­mą, yra vie­na iš pa­grin­di­nių prie­mo­nių, lei­džian­čių už­kirs­ti ke­lią ga­li­miems žmo­gaus tei­sų pa­žei­di­mams. Gin­da­mi žmo­gaus tei­sių į ge­rą­jį vie­šą­jį ad­mi­nis­tra­vi­mą, Sei­mo kon­tro­lie­riai kas­met pa­tei­kia per du tūks­tan­čius re­ko­men­da­ci­jų“, – kal­bė­jo kan­di­da­tas.

Kan­di­da­tui po­sė­dy­je at­sa­kius į Sei­mo na­rių klau­si­mus, taip pat nu­ma­to­mi jo su­si­ti­ki­mai su par­la­men­ti­nė­mis frak­ci­jo­mis. Pa­grin­di­niu šio klau­si­mo svars­ty­me pa­skir­tas Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, nu­ma­to­ma svars­ty­mo Sei­mo po­sė­dy­je da­ta – lap­kri­čio 8 d.

Kaip nu­sta­ty­ta Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­me, Sei­mo Pir­mi­nin­ko tei­ki­mu Sei­mas ski­ria 2 Sei­mo kon­tro­lie­rius pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai – vie­ną Sei­mo kon­tro­lie­rių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų par­ei­gū­nų veik­lai tir­ti ir vie­ną Sei­mo kon­tro­lie­rių sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų par­ei­gū­nų veik­lai tir­ti.

Sei­mo kon­tro­lie­riu­mi ga­li bū­ti ski­ria­mas ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis, tu­rin­tis tei­sės ba­ka­lau­ro ir tei­sės ma­gis­tro ar­ba vien­pa­ko­pį tei­si­nį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir ne ma­žes­nį kaip 10 me­tų tei­si­nio ar tei­si­nio pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žą.

Sei­mo kon­tro­lie­rius – vals­ty­bės par­ei­gū­nas, gi­nan­tis žmo­gaus tei­ses ir lais­ves, ti­rian­tis par­eiš­kė­jų skun­dus dėl par­ei­gū­nų pikt­nau­džia­vi­mo ar biu­ro­kra­tiz­mo bei sie­kian­tis ge­rin­ti vie­šą­jį ad­mi­nis­tra­vi­mą.