A. Navickas tapo konservatoriumi
Pa­gau­sė­jo kon­ser­va­to­rių gre­tos. Prie Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos bend­ruo­me­nės pri­si­jun­gė fi­lo­so­fi­jos dak­ta­ras, in­ter­ne­to dien­raš­čio Ber­nar­di­nai.lt re­dak­to­rius dr. And­rius Na­vic­kas.

„Džiau­giuo­si, kad pa­sta­ruo­ju me­tu vis dau­giau ak­ty­vių žmo­nių pri­si­jun­gia ar­ba su­grįž­ta į at­si­nau­ji­nan­čią par­ti­ją. Ti­kiu, kad fi­lo­so­fi­jos dak­ta­ro, re­dak­to­riaus And­riaus Na­vic­ko įsi­trau­ki­mas į ak­ty­vią po­li­ti­ką ir jo puo­se­lė­ja­ma dia­lo­gu bei to­le­ran­ci­ja par­em­ta dis­ku­si­jų kul­tū­ra in­te­lek­tua­liai pra­tur­tins mū­sų bend­ruo­me­nę“, – tei­gė TS-LKD pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

„Kai 2004 me­tais įsi­jun­giau į Ber­nar­di­nai.lt žy­gį, tai bu­vo su­dė­tin­gas ap­sisp­ren­di­mas, bet su­pra­tau, kad, užuot kei­kus ži­niask­lai­dos tam­są, tu­riu už­deg­ti sa­vo žva­kę. Prieš­in­gu at­ve­ju, bū­siu dvi­vei­dis. Ly­giai taip pat šian­dien su­pran­tu, kad pri­va­lau bent pa­ban­dy­ti pri­siim­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę ir sa­vo pa­vyz­džiu par­ody­ti ki­to­kio po­li­ti­nio vei­ki­mo ga­li­my­bę, to­dėl ry­žau­si jung­tis prie TS-LKD po­li­ti­nės bend­ri­jos ir kar­tu siek­ti per­mai­nų vals­ty­bės gy­ve­ni­me. Ti­kiu, kad Gab­rie­liaus Lands­ber­gio ir Ire­nos De­gu­tie­nės tan­de­mo ve­da­ma par­ti­ja ga­li at­si­nau­jin­ti ir kur­ti tei­sin­ges­nę Lie­tu­vą. Ta­čiau tai pri­klau­sys ir nuo kiek­vie­no iš mū­sų – ar mes tik keik­si­me tam­są, ar už­deg­si­me sa­vo ta­len­tų ir vil­ties žva­kes“, – pa­žy­mė­jo A. Na­vic­kas.

Į TS-LKD par­ti­ją grį­žęs A. Na­vic­kas pa­tvir­ti­no da­ly­vau­siąs ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se, ku­rie vyks ki­tų me­tų ru­de­nį. „Nusp­ren­džiau pri­si­jung­ti prie Tė­vy­nės są­jun­gos ir da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė A. Na­vic­kas.

Jis kol kas ne­ko­men­ta­vo, ar par­la­men­ta­ru sieks tap­ti vien­man­da­tė­je, ar dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je.

„Ka­dan­gi dar nė­ra vien­man­da­čių kan­di­da­tai pa­tvir­tin­ti, kol kas bū­tų ne­etiš­ka sa­ky­ti, per ku­rią apy­gar­dą“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius.

A. Na­vic­kas – fi­lo­so­fi­jos dak­ta­ras, in­ter­ne­to dien­raš­čio Ber­nar­di­nai.lt re­dak­to­rius, tri­jų kny­gų au­to­rius, ke­lio­li­kos kny­gų bend­raau­to­rius ir su­da­ry­to­jas. 1993–1999 me­tais pri­klau­sė Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jai. Taip pat 2003 me­tais bu­vo įsto­jęs į Tė­vy­nės są­jun­gą, ku­rio­je bu­vo vie­nas iš Krikš­čio­niš­ko­sios de­mo­kra­ti­jos frak­ci­jos ini­cia­to­rių. 2004 m. su­stab­dė na­rys­tę par­ti­jo­je ir su­si­tel­kė į dar­bą ži­niask­lai­do­je bei įvai­riuo­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. Yra ap­do­va­no­tas Sta­sio Lo­zo­rai­čio bei Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­kos pre­mi­jo­mis, no­mi­nuo­tas me­tų To­le­ran­ci­jos žmo­gu­mi.

A. Na­vic­kas taip pat pa­tvir­ti­no, jog pa­liks Ber­nar­di­nai.lt re­dak­to­riaus par­ei­gas – jį rug­sė­jo mė­ne­sį pa­keis da­bar­ti­nis re­dak­to­riaus pa­va­duo­to­jas Do­na­tas Pus­lys.