A. Michnikui įteikta Laisvės premija
Lie­tu­vos ir Len­ki­jos et­ni­nio po­bū­džio konf­lik­tai yra pui­ki do­va­na Vla­di­mi­ro Pu­ti­no Ru­si­jai, sa­ko 2014 me­tų Lais­vės pre­mi­jos lau­rea­tas, Len­ki­jos bu­vęs di­si­den­tas, dien­raš­čio „Ga­ze­ta Wy­borc­za“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Ada­mas Mich­ni­kas. Šian­dien Sei­me jam įteik­ta Lais­vės pre­mi­ja.

„Pri­si­min­ki­me, kad V.Pu­ti­no ideo­lo­gas Alek­sand­ras Du­gi­nas su­for­mu­la­vo min­tį la­bai aiš­kiai - jis ra­šo, kad et­ni­nės įtam­pos tarp Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ypač ver­tin­gas ele­men­tas, ku­rį rei­kia pa­nau­do­ti ir, jei įma­no­ma, gi­lin­ti. Pa­mąs­ty­ki­me, ko­kia pui­ki do­va­na yra lie­tu­vių ir len­kų konf­lik­tas dėl pa­var­džių ra­šy­mo ar dvi­kal­bių už­ra­šų su gat­vių pa­va­di­ni­mais, kur gy­ve­na daug len­kų Lie­tu­vos pi­lie­čių“, - an­tra­die­nį per Sau­sio 13-osios mi­nė­ji­mą Sei­me sa­kė A.Mich­ni­kas.

Jis tei­gė, kad rei­kia mąs­ty­ti „aukš­čiau sa­vo egoiz­mo ir vi­sų tų, ku­rie truk­do, ne­tu­ri vaiz­duo­tės, et­ni­nio šo­vi­niz­mo ap­tem­dy­ti, vei­kia prieš na­cio­na­li­nius mū­sų tau­tų in­te­re­sus“. Kal­bė­da­mas apie kai­my­ni­nės ša­lies po­zi­ci­ją Lie­tu­vos at­žvil­giu A.Mich­ni­kas sa­kė, kad „Len­ki­jos sa­vi­mo­nė apie Lie­tu­vą yra pa­žeis­ta ži­nių trū­ku­mo“. „Mū­sų už­duo­tis yra pa­pil­dy­ti tą ži­nių sto­ką rea­lio­mis ži­nio­mis, lai­mė, si­tua­ci­ja kei­čia­si į ge­res­nę pu­sę, ir aš ti­kiu, kad tie po­ky­čiai eis to­lyn“, - kal­bė­jo Len­ki­jos at­sto­vas.

Pri­si­min­da­mas iš­si­lais­vi­ni­mą iš so­vie­tų oku­pa­ci­jos A.Mich­ni­kas at­krei­pė dė­me­sį, jog tuo­met Lie­tu­vą ir Len­ki­ją daug kas vie­ni­jo, o bend­ru di­džiau­siu ša­lių pa­sie­ki­mu įvar­di­jo na­rys­tę Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir tai, kad tarp ša­lių nė­ra sie­nos.

„Nors Len­ki­ja skir­tin­gai bū­dais bu­vo pa­verg­ta so­vie­tų dik­ta­tū­ros, tai, kas mus sie­jo, tuo­met bu­vo stip­riau nei tai, kas mus sky­rė. Se­nie­ji gin­čai vi­sam lai­kui pra­ei­tis. Tu­ri­me pri­si­min­ti ir apie tai kal­bė­ti, pra­ei­ties ne­ga­li­ma pa­keis­ti, ta­čiau ją ga­li­ma ap­mąs­ty­ti. Vil­nius - su­ve­re­nios de­mo­kra­ti­nės Lie­tu­vos sos­ti­nė. Vi­siems lai­kams. Jis taip pat ir len­kų is­to­ri­nės at­min­ties da­lis, bet len­kai vi­siems lai­kams at­si­sa­kė bet ko­kių re­vi­zio­nis­ti­nių ten­den­ci­jų, tai Len­ki­jos vals­ty­bės po­zi­ci­ja ir Len­ki­jos vie­šo­sios nuo­mo­nės po­zi­ci­ja ma­žiau­siai nuo 1989 me­tų“, - kal­bė­jo A.Mich­ni­kas.

Lais­vės pre­mi­ja an­tra­die­nį Sei­me ap­do­va­no­tas A.Mich­ni­kas kal­bą sa­kė len­kiš­kai, nors tvir­ti­no su­lau­kęs pa­siū­ly­mo kal­bė­ti ru­siš­kai. Bu­vęs di­si­den­tas juo­kau­da­mas tvir­ti­no ne­no­rin­tis to da­ry­ti, kad V.Pu­ti­nas ne­tu­rė­tų pre­teks­to at­ei­ti į Vil­nių ar Var­šu­vą gin­ti ru­sa­kal­bių. „Ka­dan­gi ne­no­riu, kad Pu­ti­nas at­vyk­tų į Vil­nių ar į Var­šu­vą ko nors gin­ti, šian­dien kal­bu len­kiš­kai, o ne ru­siš­kai“, - sa­kė A.Mich­ni­kas.

Vė­liau per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me A.Mich­ni­kas sa­kė, jog ne­no­rint dirb­ti ru­siš­ka­jam im­pe­ria­liz­mui, par­ei­ga tu­ri tap­ti sie­kis su­tvir­tin­ti Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kius. Blo­giau­siu sce­na­ri­ju­mi A.Mich­ni­kas tvir­ti­no bū­siant, jei ša­ly­se įsi­ga­lės šo­vi­nis­ti­nio eks­tre­miz­mo nuo­tai­kos, Len­ki­jo­je - „li­tua­no­fo­bai“, Lie­tu­vo­je - „po­lo­no­fo­bai“.

Klau­sia­mas, ko­kius kon­kre­čius žings­nius siū­ly­tų Lie­tu­vai dėl ge­res­nių dvi­ša­lių san­ty­kių, A.Mich­ni­kas sa­kė, jog čia rei­kia po­li­ti­nės iš­min­ties, nors šiuo me­tu ša­lių konf­lik­tuo­se psi­cho­lo­gi­jos jau dau­giau nei po­li­ti­kos, o emo­ci­jos stip­res­nės už fak­tus. Jis taip pat siū­lė Lie­tu­vai po tru­pu­tį ju­dė­ti į prie­kį spren­džiant prob­le­mi­nius klau­si­mus, nes ša­lių na­cio­na­li­nis in­te­re­sas yra ei­ti kar­tu.

„Aš su­pran­tu vi­są su­nku­mą tų konf­lik­tų, kaip ra­šy­ti pa­var­des ir taip to­liau. Aš ma­nau, kad (čia rei­kė­tų - BNS) po­li­ti­nės iš­min­ties - im­ki­te, ra­šy­ki­te, kaip no­ri­te. (...) Lei­si­te tru­pu­tį ki­taip ra­šy­ti pa­var­des - ir kas? Ar tai jau Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės pa­bai­ga? Ab­sur­das. Rei­kia ieš­ko­ti komp­ro­mi­so, jis įma­no­mas“, - sa­kė Len­ki­jos at­sto­vas.

A.Mich­ni­kui per iš­kil­min­gą Sau­sio 13-osios mi­nė­ji­mą Sei­me įteik­ta ket­vir­to­ji Lais­vės pre­mi­ja.