A.Merkel: Vokietija sutiktų labiau įsitraukti į Baltijos šalių gynybą
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel sa­ko, kad Vo­kie­ti­ja su­tik­tų la­biau pri­si­dė­ti prie Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos, ta­čiau ne­de­ta­li­zuo­ja, ko­kia for­ma.

„Mes ne prieš di­des­nį įsi­trauk­ti į la­biau il­ga­lai­kes prie­mo­nes, bet de­ta­lės dar tu­ri bū­ti iš­dis­ku­tuo­tos“, – bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su Ber­ly­ne vie­šin­čia Lie­tu­vos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te sa­kė A.Mer­kel, at­sa­ky­da­ma į BNS klau­si­mą, ar Vo­kie­ti­ja bū­tų pa­si­ren­gu­si į Lie­tu­vą at­siųs­ti ro­ta­ci­nes ba­ta­lio­no dy­džio pa­jė­gas.

A.Mer­kel pa­žy­mė­jo, kad dis­ku­si­jos dėl ga­li­mų lie­pos mė­ne­sį Var­šu­vo­je vyk­sian­čio NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo spren­di­mų dar vyks­ta. Kanc­le­rė taip pat pa­brė­žė, jog Vo­kie­ti­ja jau da­bar yra ak­ty­vi gy­ny­bos klau­si­mais Bal­ti­jos ša­ly­se.

Rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je, Lie­tu­vo­je nuo 2014 me­tų pa­va­sa­rio dis­lo­kuo­ta kuo­pa JAV ka­rių, ka­ri­nė tech­ni­ka, taip pat įkur­tas ne­di­de­lis NA­TO šta­bas.

Be to, Bal­ti­jos ša­ly­se po ke­lis mė­ne­sius tre­ni­ra­vo­si ki­tų NA­TO ša­lių kuo­pos. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je be JAV ka­rių tre­ni­ruo­ja­si ir Vo­kie­ti­jos ka­riai, iš vi­so bend­roms pra­ty­boms šie­met per ke­lis eta­pus į Lie­tu­vą at­va­žiuo­ja dau­giau kaip 600 Vo­kie­ti­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­rių su ke­liais šim­tais ka­ri­nės tech­ni­kos vie­ne­tų.

Bal­ti­jos ša­lys sie­kia, kad kiek­vie­no­je iš jų bū­tų dis­lo­kuo­ta po tarp­tau­ti­nį ba­ta­lio­ną. Dėl to ga­li bū­ti su­tar­ta lie­pos mė­ne­sį Var­šu­vo­je vyk­sian­čia­me NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me.

Mask­va tei­gia, kad pa­pil­do­mą NA­TO inf­ras­truk­tū­rą prie sa­vo sie­nų lai­ko grės­me ir ža­da im­tis at­sa­ko­mų­jų prie­mo­nių.