A. Mazuronis stoja į Liberalų sąjūdį
Par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ sau­sį pa­li­kęs par­la­men­ta­ras And­rius Ma­zu­ro­nis par­ašė pra­šy­mą įsto­ti į Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ją Sei­me, BNS ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no po­li­ti­kas.

„Da­bar spaus­di­na­mas pra­šy­mas, jį jau par­ašiau. Į frak­ci­ją įsto­siu an­tra­die­nį, nes anks­čiau nie­kaip ne­išei­na. Nė­ra nei frak­ci­jos po­sė­džio, nei ple­na­ri­nio po­sė­džio“, - BNS sa­kė A.Ma­zu­ro­nis.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, pra­ne­ši­mas apie pe­rė­ji­mą į ki­tą par­la­men­to frak­ci­ją tu­ri bū­ti vie­šai pers­kai­ty­tas per ple­na­ri­nį Sei­mo po­sė­dį.

Šiuo me­tu Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja Sei­me tu­ri 11 na­rių.

A.Ma­zu­ro­nis sa­ko vi­sa­da bu­vęs li­be­ra­lių pa­žiū­rų.

„Li­be­ra­lus pa­grin­das vi­sa­da ma­ny­je bu­vo pa­kan­ka­mai stip­rus, tą la­bai aki­vaiz­džiai pa­ste­bė­da­vo ir ko­le­gos, su ku­riais ten­ka dar­buo­tis Sei­me. (...) Ma­no pir­mo­ji par­ti­ja, ku­rio­je bu­vau, va­di­no­si Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jun­ga, jai ta­da va­do­va­vo Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Aš bu­vau jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vas Šiau­liuo­se, kai mo­kiau­si dar vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. O pa­skui, kai sto­jau į uni­ver­si­te­tą, tai jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jai Vil­niu­je pri­klau­siau. Vė­liau par­ti­ja skal­dė­si ke­lis kar­tus ir at­si­dū­riau ten, kur at­si­dū­riau (par­ti­jo­je „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ - BNS)“, - tei­gė A.Ma­zu­ro­nis.

Jis BNS sa­kė ke­ti­nąs tap­ti ir Li­be­ra­lų są­jū­džio par­ti­jos na­riu.

Po­li­ti­kas par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pa­li­ko dėl iš­sis­ky­ru­sių nuo­mo­nių su par­ti­jos va­do­vy­be stra­te­gi­niais vals­ty­bės vys­ty­mo­si klau­si­mais.

„Par­ti­ja, vi­sų pir­ma, nė­ra tur­gus nė­ra kaž­ko­kia pre­kė, kur nu­ėjai, pa­ėmei ir pra­dė­jai nau­do­ti daik­tą. Tai yra bend­ra­min­čių sam­bū­ris ir tai nė­ra vie­nos ar dve­jų die­nų spren­di­mas, tai yra il­ga­lai­kis spren­di­mas. To­kie spren­di­mai tu­ri bū­ti da­ro­mi at­sa­kin­gai, pa­siš­ne­kė­jus tiek su par­ti­jos va­do­vy­be, su Sei­mo frak­ci­jos na­riais, ga­lų ga­le, idė­ji­niu pa­grin­du su­si­tar­ti ir pa­na­šiai“, - ar­gu­men­tuo­da­mas, ko­dėl spren­di­mą pri­ėmė po tri­jų mė­ne­sių, sa­kė A.Ma­zu­ro­nis.

„To­kie spren­di­mai tu­ri bū­ti da­ro­mi at­me­tus emo­ci­jas į šo­ną. Kai iš­ėjau iš bu­vu­sios par­ti­jos, tai tos emo­ci­jos kun­ku­lia­vo, ne­bu­vo nei vi­di­nės, nei emo­ci­nės ra­my­bės. O Li­be­ra­lų są­jū­dis, man at­ro­do, yra pui­ki, va­ka­rie­tiš­kai mąs­tan­ti, jau­na, mo­der­ni, pers­pek­ty­vi par­ti­ja, ku­rių pu­sė­je bū­ti yra ge­ras ir tei­gia­mas da­ly­kas“, - kal­bė­jo jis.

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis BNS pa­tvir­ti­no kal­bė­jęs su A.Ma­zu­ro­niu ir dėl jo ke­ti­ni­mo tap­ti par­ti­jos na­riu.

„Taip, mes kal­bė­da­mi apie jo at­ėji­mą į frak­ci­ją, kar­tu kal­bė­jo­me apie jo ta­pi­mą Li­be­ra­lų są­jū­džio na­riu. Ir iš jo pa­ties toks pa­gei­da­vi­mas bu­vo, ir tą for­ma­lu­mą mes ti­krai ar­ti­miau­siu me­tu iš­sprę­si­me. Džiu­gu, kad žmo­gus at­ei­na ne tik į frak­ci­ją, bet ir į par­ti­ją“, - BNS sa­kė E.Ma­siu­lis.

Jo tei­gi­mu, A.Ma­zu­ro­nio at­ėji­mas į frak­ci­ją Sei­me su­stip­rins frak­ci­jos veik­lą, nes po­li­ti­kas ir to­liau dar­buo­sis Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te.

„Kaip tik mes ten tu­ri­me pra­ra­di­mą: Al­gis Ka­šė­ta ta­po Va­rė­nos me­ru ir iš­ei­na iš Sei­mo, jis dir­bo ta­me ko­mi­te­te. Kar­tu ma­nau, kad And­riaus ak­ty­vu­mas, ener­gi­ja ir ini­cia­ty­vos su­stip­rins pa­čios frak­ci­jos raiš­ką ir li­be­ra­lai bus nuo šiol dar la­biau ma­to­mi vie­šo­je erd­vė­je ir dar ak­ty­viau da­ly­vaus įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­se“, - kal­bė­jo Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas.

Pa­sta­ruo­ju me­tu A.Ma­zu­ro­nis dir­bo Miš­rio­je Sei­mo na­rių gru­pė­je.