A. Matulas siūlo pratęsti priverstinio gydymo dėl psichikos sutrikimų laiką
Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las siū­lo pri­vers­ti­nį gy­dy­mą dėl psi­chi­kos su­tri­ki­mų be as­mens su­ti­ki­mo pra­tęs­ti nuo tri­jų die­nų iki sa­vai­tės, ta­čiau psi­chi­kos svei­ka­tos prob­le­mas ku­ruo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vė psi­chia­trė Ni­jo­lė Goš­tau­tai­tė Midt­tun tvir­ti­na, kad to­kie siū­ly­mai ga­li tu­rė­ti ne­igia­mą po­vei­kį.

Šiuo me­tu Ci­vi­li­nis ko­dek­sas nu­ma­to, kad as­muo ga­li bū­ti pa­gul­dy­tas į psi­chia­tri­jos įstai­gą tik jo pa­ties su­ti­ki­mu, taip pat teis­mo lei­di­mu. Jei yra rea­li grės­mė, kad jis ga­li pa­kenk­ti sau ar ar­ti­mie­siems, jis ga­li bū­ti pri­vers­ti­nai hos­pi­ta­li­zuo­tas, bet ne il­giau kaip tris dar­bo die­nas. Psi­chi­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mas nu­ma­to kiek ki­to­kį ter­mi­ną – kol bus gau­tas teis­mo lei­di­mas, pa­cien­tas ga­li bū­ti pri­vers­ti­nai gy­do­mas ne il­giau kaip dvi par­as.

Par­la­men­ta­ras A.Ma­tu­las siū­lo tiek Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se, tiek mi­ni­ma­me įsta­ty­me su­vie­no­din­ti ter­mi­ną įra­šant, kad pri­vers­ti­nis gy­dy­mas dėl psi­chi­kos su­tri­ki­mų, ne­tu­rint teis­mo lei­di­mo, bū­tų ga­li­mas sep­ty­nias par­as, ir sa­ko, kad siū­ly­mas pa­ge­rins „as­me­nų, tu­rin­čių pri­klau­so­my­bę al­ko­ho­liui, nar­ko­ti­kams ir psi­chi­ką vei­kian­čioms me­džia­goms, psi­chi­nę būk­lę“.

Pa­sak A.Ma­tu­lo, pa­gal da­bar­ti­nę tvar­ką me­di­kai li­go­nio ne­ga­li lai­ky­ti il­giau nei tris par­as ir pri­vers­ti iš­leis­ti vis dar esant dar ūmiam psi­chi­kos su­tri­ki­mo pe­rio­dui – al­ko­ho­li­nei psi­cho­zei, psi­chi­kos ir el­ge­sio su­tri­ki­mams, var­to­jant nar­ko­ti­nes ir psi­chi­ką vei­kian­čias me­džia­gas.

„Žmo­gus grį­žęs iš gy­dy­mo įstai­gos į tą pa­čią ža­lin­gą ap­lin­ką ne­pas­vei­kęs, to­liau ke­lia grės­mę sau ir sa­vo ar­ti­mų­jų svei­ka­tai, kar­tais net gy­vy­bei. To­dėl to­kiems pa­cien­tams tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mas il­ges­nis pri­vers­ti­nio gy­dy­mo lai­kas“, – pa­tai­sos aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te sa­ko par­la­men­ta­ras.

Vie­šo­sios įstai­gos „Psi­chi­kos svei­ka­tos ini­cia­ty­va“ va­do­vė psi­chia­trė N.Goš­tau­tai­tė Midt­tun lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad pa­tai­sos ga­li tu­rė­ti prieš­in­gą efek­tą nei sie­kia­ma – dar la­biau di­din­tų psi­chi­nių su­tri­ki­mų stig­mą ir žmo­nės bi­jo­tų kreip­tis pa­gal­bos.

„Siū­lo­mos pa­tai­sos, ku­rios pra­il­gin­tų gy­dy­mo be teis­mo lai­ko­tar­pį iki sep­ty­nių par­ų, di­di­na ri­zi­ką, kad gy­ven­to­jai la­biau bi­jos kon­tak­tų su psi­chia­tri­jos spe­cia­lis­tais, vengs kreip­tis pa­gal­bos. Il­ges­nis gy­dy­mo be teis­mo lai­ko­tar­pis, vi­sai ne­bū­ti­nai už­ti­krins ge­res­nius gy­dy­mo re­zul­ta­tus, bet su­kels pa­pil­do­mas grės­mes žmo­gaus tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo sri­ty­se“, – BNS pa­tai­sas ko­men­ta­vo N.Goš­tau­tai­tė Midt­tun.

Anot jos, šiuo­lai­ki­nei psi­chia­tri­jai vis dau­giau in­teg­ruo­jan­tis į bend­rą­ją me­di­ci­ną, stig­mos di­di­ni­mas par­la­men­ti­nė­mis ini­cia­ty­vo­mis „y­ra la­bai ne­pa­lan­kus“. Taip pat, pa­sak or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vės, šiuo me­tu ne­iš­nau­do­ja­mos net sa­va­no­riš­ko gy­dy­mo ga­li­my­bės, ypač kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se, o pri­vers­ti­nio gy­dy­mo sis­te­mą ji siū­lo to­bu­lin­ti, tik prieš­in­ga link­me.

„Pir­miau­siai de­rė­tų at­si­sa­ky­ta be­vil­tiš­kai pa­se­nu­sių są­vo­kų, to­kių kaip psi­chiš­kai ne­svei­ki, al­ko­ho­li­kai, nar­ko­ma­nai, val­ka­tos, ku­rio­mis api­bū­di­na­mi psi­chi­kos ar­ba pri­klau­so­my­bės su­tri­ki­mų tu­rin­tys as­me­nys, užuot siū­lius moks­lo įro­dy­mais ne­pag­rįs­tus ir žmo­gaus tei­sių ne­ap­sau­gan­čius pa­kei­ti­mus“, – tvir­ti­no psi­chia­trė.

A.Ma­tu­las pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te įra­šė, kad „Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos 5 straips­ny­je įtvir­tin­ta, kad kiek­vie­nas as­muo tu­ri tei­sę į lais­vę ir sau­gu­mą“, o „taip pat kon­ven­ci­ja nu­ma­to, kad nie­kam lais­vė ne­ga­li bū­ti ati­mta, ta­čiau lais­vė tei­sė­tai ga­li bū­ti ati­ma­ma as­me­nims, ga­lin­tiems pla­tin­ti už­kre­čia­mą­sias li­gas, psi­chiš­kai ne­svei­kiems, al­ko­ho­li­kams, nar­ko­ma­nams ar val­ka­toms“.