A. Mamontovas: intelektinė nuosavybė – ne sovietinė dešra
Vie­no gar­siau­sių Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų And­riaus Ma­mon­to­vo nuo­mo­ne, pi­ra­ta­vi­mas vir­tua­lio­je erd­vė­je, tai - so­vie­ti­nis pa­li­ki­mas tų lai­kų, kai pa­vog­ti deš­rą iš mė­sos kom­bi­na­to bu­vo ne tik bū­ti­ny­bė, bet tar­si ko­va prieš sis­te­mą. At­li­kė­jo tei­gi­mu, kad po­žiū­ris keis­tų­si, rei­kė­tų dau­giau švies­ti, kas yra in­te­lek­ti­nė nuo­sa­vy­bė.

Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je bu­vo su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, per ku­rią pri­sta­ty­tas ty­ri­mas apie ne­le­ga­lų nau­do­ji­mą­si in­te­lek­ti­ne nuo­sa­vy­be, kal­bė­ta apie šio reiš­ki­nio prie­žas­tis ir bū­dus.

Žmo­gus mo­ka pi­ra­tams, o ne kūrėjams

A. Ma­mon­to­vas sa­kė: "Esu tas, ku­rį in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės va­gys­tės pa­lie­čia tie­sio­giai." Šia te­ma mu­zi­kan­tas ne kar­tą yra dis­ku­ta­vęs po­pu­lia­ria­me so­cia­li­nia­me tink­le. Ta­čiau po­žiū­ris į pi­ra­ta­vi­mą kei­čia­si lė­tai. Nau­jie­nų por­ta­lui lzi­nios.lt A. Ma­mon­to­vas pa­sa­ko­jo, kad ieš­ko sa­vi­tų bū­dų, kaip iš­veng­ti pi­ra­ta­vi­mo. Tar­ki­me, su­si­ta­ręs su rė­mė­ju, sa­vo įra­šus jis pla­ti­no ne­mo­ka­mai. "Ra­dau ki­tą bū­dą, kaip pla­tin­ti sa­vo mu­zi­ką ir bent jau pa­deng­ti iš­lai­das įra­šų stu­di­jos, mu­zi­kan­tams ho­no­ra­rus su­mo­kė­ti. Įdo­mūs lai­kai ir tu­ri ieš­ko­ti ne­stan­dar­ti­nių spren­di­mų. Tam ti­kra pra­sme tai - iš­šū­kis, - sa­kė A. Ma­mon­to­vas. - Da­bar yra pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis į nau­ją su­pra­ti­mą, ko­ky­bę, ap­sau­gą. In­ter­ne­tas - dar nau­jas da­ly­kas, to­dėl tu­ri daug spra­gų ir žmo­nių, ku­rie jo­mis nau­do­ja­si."

A. Ma­mon­to­vas tei­gė, kad Lie­tu­vos tink­la­la­py­je "Lin­ko­ma­ni­ja", jei žmo­gus no­ri tu­rė­ti tei­sę at­si­siųs­ti pro­duk­ci­ją - mu­zi­ką, fil­mus ir taip to­liau - ar­ba pats tu­ri ne­le­ga­liai pla­tin­ti, va­di­na­si, kiek­vie­nas var­to­to­jas ver­čia­mas bū­ti pi­ra­tu, ar­ba per­ves­ti pi­ni­gų. "Tai "biz­nis". Kur yra mo­kes­čių ins­pek­ci­ja? Juk kaž­kas pi­ni­gus mo­ka, kaž­kas ren­ka, kaž­kur jie nu­ei­na, ir nie­kaip ne­ga­li­ma to pri­smaug­ti. Vyks­ta ne­le­ga­li pre­ky­ba, - ste­bė­jo­si mu­zi­kan­tas. - Man keis­čiau­sia, kai žmo­gus mo­ka pi­ra­tams, o ne kū­rė­jams." Net ta­da, kai A. Ma­mon­to­vas su­da­rė ga­li­my­bę ne­mo­ka­mai klau­sy­ti jo mu­zi­kos, bū­ta ne­su­sip­ra­tė­lių. Jis pa­sa­ko­jo: "Kai vie­ną sa­vo al­bu­mą lei­dau at­si­siųs­ti ne­mo­ka­mai, di­džiau­sias ab­sur­das, kad vis tiek bu­vo žmo­nių, ku­rie ko­men­ta­ruo­se ra­šė: "Aš tai iš "Lin­ko­ma­ni­jos" at­si­siun­čiau." Tai jau by­lo­ja apie vi­siš­ką ne­są­mo­nin­gu­mą. Žmo­gui lei­džia­ma ne­mo­ka­mai pa­siim­ti daik­tą nuo pre­kys­ta­lio, bet jis vis vien ei­na pro už­pa­ka­li­nes du­ris, pa­va­gia, iš­ne­ša ir jau­čia­si ko­vo­jan­tis prieš sis­te­mą. Ši­to nie­kaip ne­ga­liu su­vok­ti. Kai toks su­pra­ti­mas, to­kie ir re­zul­ta­tai. Jei taip el­gia­tės, ta­da ne­sis­kųs­ki­te, kad gy­ve­na­te už mi­ni­mu­mą."

Per spaudos konferenciją pristatymas tyrimas apie intelektinės nuosavybės naudojimo būdus.

Tai - vagystė

Kaip spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, in­te­lek­ti­nė nuo­sa­vy­bė ir su ja su­si­ję pro­duk­tai bei pa­slau­gos Lie­tu­vo­je yra žy­miai pro­duk­ty­ves­nis sek­to­rius nei ki­ti. Ši sri­tis su­ku­ria 5,4 proc. BVP, čia dir­ba be­veik 5 proc. vi­sų dir­ban­čių­jų, sek­to­rius su­da­ro 6 proc. vi­so eks­por­to. Pa­ly­gi­ni­mui, pa­vyz­džiui, pie­no pro­duk­tų eks­por­tas su­da­ro tik 2,5 proc. "Kad šie re­zul­ta­tai bū­tų dar įspū­din­ges­ni, tu­ri­me vi­si drau­ge su­tar­ti, kad pi­ra­ta­vi­mas ir ki­toks ne­le­ga­lus in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės nau­do­ji­mas yra va­gys­tė. Ap­va­gia­mi kū­rė­jai, at­li­kė­jai ir ki­ti žmo­nės, pri­si­dė­ję prie in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės kū­ri­mo. Kiek­vie­na va­gys­tė yra di­de­lis nuo­sto­lis ir sa­vi­nin­kui, ir vals­ty­bei", – sa­kė Š. Bi­ru­tis.

Tarp daž­niau­siai ne­le­ga­liai va­gia­mos in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės – fil­mai ir mu­zi­ka. De­šim­ta­da­lis res­pon­den­tų tei­gė, kad per pa­sta­ruo­sius 12 mė­ne­sių juos ne­le­ga­liai par­si­siųs­da­vo nuo­lat, dar 40 proc. – kar­tais le­ga­liai, kar­tais ne­le­ga­liai. "Toks ne­le­ga­laus mu­zi­kos ir fil­mų nau­do­ji­mo po­pu­lia­ru­mas ne­nus­te­bi­no, bet prob­le­mų yra ne tik šio­se sri­ty­se. Pa­gar­ba in­te­lek­ti­nei nuo­sa­vy­bei svar­bi ir kal­bant apie kny­gas, fo­tog­ra­fi­jas, na­tas, kom­piu­te­rių prog­ra­mas ar net ar­chi­tek­tū­rą", - sa­kė kul­tū­ros mi­nis­tras.

"AAA Law" par­tne­rio ad­vo­ka­to And­riaus Iš­kaus­ko nuo­mo­ne, pi­ra­tai sten­gia­si pa­tei­sin­ti sa­viap­gau­lę. Daug var­to­to­jų ti­ki, jog nie­kas ne­nu­ken­čia dėl to, kad jie ne­le­ga­liai nau­do­ja in­te­lek­ti­nę nuo­sa­vy­bę. "Kal­bant apie au­to­rių tei­ses, svar­bus ne tik at­ly­gi­ni­mo klau­si­mas, bet ir au­to­riaus tei­sė ne­leis­ti ki­tiems nau­do­ti tai, ką jis su­kū­rė. Juk jūs ne­no­rė­tu­mė­te, kad kas nors at­ei­tų pa­mie­go­ti į jū­sų lo­vą, kol jū­sų nė­ra na­mie. At­ro­do, nie­ko blo­go, juk lo­vos ne­pa­va­gia, bet la­bai ne­ma­lo­nu", – pa­ly­gi­no A. Iš­kaus­kas.

A. Ma­mon­to­vo nuo­mo­ne, vie­nas iš spren­di­mų – vi­suo­me­nės švie­ti­mas. "Ma­nau, kad šis klau­si­mas tu­ri bū­ti įtrauk­tas jau į mo­kyk­lų prog­ra­mas, tu­rė­tu­me ug­dy­ti jau­ną­ją kar­tą, ku­ri iš­mok­tų at­sis­kai­ty­ti", - sa­kė jis. Au­to­ri­nių tei­sių sky­riaus ve­dė­ja Ni­jo­lė Ma­tu­le­vi­čie­nė tei­gė, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Lie­tu­vos vy­riau­sy­bę su kon­kre­čiais siū­ly­mais, ko­kias są­ly­gas įma­no­ma su­da­ry­ti tei­sė­tam kū­ri­nių nau­do­ji­mui, efek­ty­vioms pre­ven­ci­nėms ir tei­sių gy­ni­mo prie­mo­nėms. Vie­nas siū­ly­mų - de­rė­tų su­da­ry­ti są­ly­gas tei­sė­tai kū­ri­nių prie­igai. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na skir­ti lė­šų in­ter­ne­to plat­for­mų kū­ri­mui. Be to, rei­kia ug­dy­ti vi­suo­me­nės pa­gar­bą in­te­lek­ti­nei kū­ry­bai, svar­biau­sia - jau mo­kyk­lo­je. Bū­ti­na su­kur­ti efek­ty­vią tei­sių gy­ni­mo sis­te­mą. Re­gis, vi­si rei­ka­lin­gi tei­sės ak­tai yra, bet kaž­ko­dėl jie ne­vei­kia. Dėl to rei­kia at­lik­ti ty­ri­mą. Dar de­rė­tų ska­tin­ti, kad pa­tys in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės tei­sių tu­rė­to­jai bū­tų ak­ty­ves­ni.

Ne­pi­ra­tau­jan­čių lie­tu­vių - ma­žiau nei pusė

Per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją A. Ma­mon­to­vas tei­gė, jog jį pra­džiu­gi­no ži­nia, kad per ty­ri­mą net 40 proc. pa­sa­kė, kad vi­suo­met in­te­lek­ti­nę nuo­sa­vy­bę nau­do­ja tik le­ga­liais bū­dais. "Ma­niau, bus blo­giau", - pri­pa­ži­no mu­zi­kan­tas.

"Spin­ter ty­ri­mai" ty­ri­mą at­li­ko 2014 me­tų gruo­džio mė­ne­sį. Bu­vo aiš­ki­na­ma­si, kiek žmo­nių ne­le­ga­liai nau­do­ja­si in­te­lek­ti­ne nuo­sa­vy­be - siun­čia­si fil­mus, mu­zi­ką, die­gia prog­ra­mi­nę įran­gą, pa­si­sa­vi­na nuo­trau­kas ir taip to­liau, kai jie tai ver­ti­na, ko­kios prie­žas­tys bei ska­ti­ni­mo veiks­mai. Pa­gal Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je pa­skelb­tus re­zul­ta­tus, 40 proc. ty­ri­mo da­ly­vių tei­gė in­te­lek­ti­nę nuo­sa­vy­bę vi­suo­met nau­do­jan­tys tik le­ga­lius bū­dus. Dar 18 proc. nu­ro­dė daž­niau­siai nau­do­jan­tys le­ga­lius bū­dus. Ket­vir­ta­da­lis - 25 proc. - pri­pa­ži­no nau­do­jan­tys tiek le­ga­lius, tiek ne­le­ga­lius bū­dus, 9 proc. - daž­niau ne­le­ga­lius, trys - tik ne­le­ga­lius.

Ty­ri­me bu­vo klau­sia­ma ir apie tai, dėl ko­kių prie­žas­čių in­te­lek­ti­nė nuo­sa­vy­bė nau­do­ja­ma ne­le­ga­liai. Daž­niau­siai res­pon­den­tai nu­ro­dė to­kias prie­žas­tis: ne­su­dė­tin­ga gau­ti (34 proc.), tai yra bū­das su­tau­py­ti pi­ni­gų (30 proc.), nau­do­ti le­ga­liai bū­tų per bran­gu (27 proc.), nė­ra pa­to­gių bū­dų nau­do­ti le­ga­liai (24 proc.).

Taip pat bu­vo aiš­ki­na­ma­si, kaip tie, ku­rie ne­le­ga­liai nau­do­ja in­te­lek­ti­nę nuo­sa­vy­bę, su­vo­kia sa­vo elg­se­ną. 36 proc. pa­sa­kė, kad ne­ma­no, jog tai - va­gys­tė. 19 proc. sa­kė su­pran­tan­tys, kad tai yra va­gys­tė, bet tu­rin­tys pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių taip elg­tis. 6 proc. pri­pa­ži­no, kad tai - va­gys­tė ir tei­gė, kad blo­gai jau­čia­si ne­le­ga­liai nau­do­da­mi in­te­lek­ti­nę nuo­sa­vy­bę. Ta­čiau net 27 proc. pa­sa­kė, kad tai jiems vi­sai ne­svar­bu.

Res­pon­den­tai taip pat bu­vo klau­sia­mi, ko rei­kė­tų, kad in­te­lek­ti­nę nuo­sa­vy­bę jie vi­suo­met nau­do­tų le­ga­liai. 35 proc. pa­sa­kė, kad rei­kė­tų di­des­nių pa­ja­mų – jei pa­kan­ka­mai už­dirb­tų, įsi­gy­tų le­ga­liai. 18 proc. tei­gė, kad no­rė­tų pa­to­ges­nių bū­dų įsi­gy­ti le­ga­liai. 14 proc. ne­ma­no, kad kas nors pa­keis­tų jų įpro­čius, ir 18 proc. tai vi­sai ne­svar­bu. Vis dėl­to 23 proc. res­pon­den­tų tvir­ti­no, kad at­si­ra­dus le­ga­lioms prie­igoms, to­kioms iTu­nes, Spo­ti­fy, Dee­zer, Ga­la ir taip to­liau, vis daž­niau in­te­lek­ti­ne nuo­sa­vy­be nau­do­ja­si le­ga­liai.