A. Maldeikienė kreipėsi į Konkurencijos tarybą dėl kartelio valymo paslaugų sektoriuje
Įstai­gų pa­tal­pų va­ly­mo pa­slau­gų sek­to­riu­je kar­te­lį įžvel­gian­ti Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­rė Auš­ra Mal­dei­kie­nė krei­pė­si į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą ir pra­šo tai pa­tvir­tin­ti ar­ba pa­neig­ti.

A.Mal­dei­kie­nė no­ri su­ži­no­ti, ar bend­ro­vės, tu­rin­čios so­cia­li­nės įmo­nės sta­tu­są, šio­je rin­ko­je ne­ri­bo­ja kon­ku­ren­ci­jos.

Raš­te kon­ku­ren­ci­jos sar­gams par­la­men­ta­rė tei­gia, kad „ga­lio­jan­čios vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­tos ga­lė­jo lem­ti kon­ku­ren­ci­jos ri­bo­ji­mą va­ly­mo ir su juo su­si­ju­sių pa­slau­gų sek­to­riu­je ir tai ga­li­mai su­kū­rė kar­te­li­nę si­tua­ci­ją“.

Pa­sak A.Mal­dei­kie­nės, to­kia pa­dė­tis va­ly­mo pa­slau­gų sek­to­riu­je ga­lė­jo su­si­for­muo­ti dėl to, kad so­cia­li­nės įmo­nės yra pri­vi­le­gi­juo­tos vie­šų­jų pir­ki­mų da­ly­vės, o vals­ty­bė yra įsi­pa­rei­go­ju­si iš to­kių įmo­nių tam ti­krą kie­kį šių pa­slau­gų įsi­gy­ti.

„Ats­ki­rą tei­si­nį so­cia­li­nių įmo­nių sta­tu­są tu­rin­čios bend­ro­vės Lie­tu­vo­je pri­vi­le­gi­juo­ja­mos vals­ty­bės vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mo­je su­ku­riant joms spe­cia­lias ni­šas, ku­rios ga­liau­siai ir pa­si­ro­do kaip mo­no­po­li­niai ank­la­vai“, – tei­gia­ma par­la­men­ta­rės raš­te.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos at­sto­vė Ie­va Ra­čic­kai­tė BNS pra­ne­šė, kad Sei­mo na­rės pra­šy­mas gau­tas. „Ver­ti­na­me pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją“, – tei­gė ji.

Sei­mo na­rei įta­ri­mą ke­lia dvi Vil­niaus bend­ro­vės – „BSS gru­pė“ ir „So­cia­li­nė in­teg­ra­ci­ja“, ku­rio­se dir­ba maž­daug po 1 tūkst. dar­buo­to­jų. Dar vie­no­je Vil­niaus įmo­nė­je „Va­ly­mo prie­žiū­ros cen­tras“ dir­ba apie 210 žmo­nių.

„So­cia­li­nė in­teg­ra­ci­ja“ 2014–2016 me­tais su­da­rė 21 su­pap­ras­tin­tų pir­ki­mų su­tar­tį, „BSS gru­pė“ – 9. ati­tin­ka­mai dar 26 ir 20 su­tar­tys bu­vo su­da­ry­tos vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du. „So­cia­li­nė in­teg­ra­ci­jos“ su­da­ry­tų su­tar­čių ver­tė sie­kė 2,689 mln. eu­rų (tik 2016 me­tais – 1,466 mln. eu­rų), o „BSS gru­pės“ – 3,523 mln. eu­rų (1,544 mln. eu­rų).

Dar šios bend­ro­vės 2015–2016 me­tais bu­vo su­da­riu­sios ati­tin­ka­mai 44 ir 66 ma­žos ver­tės pir­ki­mų su­tar­tis, ku­rių ver­tė sie­kė 1,134 mln. eu­rų ir 1,787 mln. eu­rų.

Per 2016 me­tų pir­mus tris ket­vir­čius „BSS gru­pės“ gau­ta vals­ty­bės pa­gal­ba iš biu­dže­to ir ES fon­dų sie­kė be­veik 1,575 mln. eu­rų, iš ku­rių iš biu­dže­to gau­ta 279,334 tūkst. eu­rų. Di­džio­ji da­lis biu­dže­to lė­šų ir vi­sa ES par­ama ati­te­ko dar­bo už­mo­kes­čiui ir „Sod­ros“ įmo­koms.

Vals­ty­bės pa­gal­ba iš biu­dže­to „So­cia­li­nė in­teg­ra­ci­jai“ per­nai sie­kė 714,250 tūkst. eu­rų, o 709,321 tūkst. eu­rų – iš ES fon­dų.

Per 2016 me­tų 11 mė­ne­sių „BSS gru­pės“ pa­ja­mos sie­kė be­veik 3,772 mln. eu­rų pa­ja­mų, iš ku­rių 3,655 mln. eu­rų bu­vo rem­ti­nos pa­ja­mos. 2015 me­tais įmo­nė ga­vo 2,999 mln. eu­rų pa­ja­mų, 2014 me­tais – 2,512 mln. eu­rų.

„So­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos“ pa­ja­mos per 11 pra­ėju­sių me­tų mė­ne­sių sie­kė 3,566 mln. eu­rų ir bu­vo vi­sos rem­ti­nos, pa­na­šias pa­ja­mas ji ga­vo ir 2015 me­tais.

Pra­ėju­sio lap­kri­čio pa­bai­go­je „BSS gru­pės“ dir­bo 970 žmo­nių, iš jų 914 – ne­įga­lie­ji ir ki­toms so­cia­liai jau­trioms gru­pėms pri­klau­san­tys as­me­nys. 168 dar­buo­to­jas dir­bo vi­su eta­tu, 378 žmo­nės – 0,5–1 eta­tu, 361as­me­nys – 0,5 eta­to.

„BSS gru­pė­je“ pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 30-osios duo­me­ni­mis, dir­bo 271 žmo­gus tu­rin­tis 30–40 proc. dar­bin­gu­mą, 367 – 45–55 proc., 123 dar­buo­to­jas tu­rin­tis vi­du­ti­nių spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tys as­me­nys „So­cia­li­nė in­teg­ra­ci­ja“ ati­tin­ka­mai – 327 ir 434 bei 92. Abe­jo­se įmo­nė­se taip pat dir­bo dar 5 iki 25 proc. dar­bin­gi žmo­nės. „BSS gru­pė­je“ dar dir­bo 151 ki­toms tiks­li­nėms gru­pėms pri­klau­san­tys as­me­nys.

„So­cia­li­nė in­teg­ra­ci­ja“ pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pra­džio­je tu­rė­jo 1090 dar­buo­to­jų, iš ku­rių 859 – ne­įga­lie­ji ir ki­toms so­cia­li­nėms gru­pėms pri­klau­san­tys as­me­nys.

Abi šios įmo­nės at­leis­tos nuo pel­no mo­kes­čio.

So­cia­li­nės įmo­nės sta­tu­są tu­rin­čio­se bend­ro­vė­se per­nai pa­bai­go­je dir­bo apie 7,5 tūkst. žmonių