A. Maldeikienė kandidatuos į Seimą
Rin­ki­muo­se į Sei­mą Žir­mū­nų apy­gar­do­je pla­nuo­ja da­ly­vau­ti eko­no­mis­tė Auš­ra Mal­dei­kie­nė.

Ji sa­ko ne­tu­rin­ti tiks­lo bū­ti iš­rink­ta, ta­čiau no­ri ša­ly­je grą­žin­ti po­li­ti­ką, ku­ri, pa­sak A.Mal­dei­kie­nės, šiuo me­tu yra iš­vir­tu­si į eko­no­mi­nių rei­ka­lų tvar­ky­mą.

„Aš ke­ti­nu ei­ti į Sei­mą, nes ma­nau, kad Lie­tu­vai rei­kia grą­žin­ti po­li­ti­ką. O po­li­ti­ka - ne eko­no­mi­kos rei­ka­lų tvar­ky­mas. Po­li­ti­ka - vi­suo­me­nės su­si­ta­ri­mas apie tai, kaip ji su­pran­ta, kas yra tei­sin­ga to­je vi­suo­me­nė­je, kas to­je vi­suo­me­nė­je yra svar­bu jos pi­lie­čiams, kas yra bend­ras gė­ris. Po­li­ti­ka nie­ka­da ir nie­kur, iš­sky­rus ma­raz­mą ko­kio­se nors kvai­lo­se ša­ly­se, ko­kia ta­po Lie­tu­va, nė­ra eko­no­mi­nių rei­ka­lų tvar­ky­mas. Biu­dže­tas nė­ra skai­čių su­ves­ti­nė. Biu­dže­tas yra tai, kur aiš­kiai ma­to­me, kas duo­da ir kas pa­sii­ma. Da­bar ma­žiau­siai įne­ša tie, ku­rie tur­tin­giau­si, ir dau­giau­siai tu­ri ken­tė­ti tie, ku­rie dir­ba vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, ku­rių al­gos ma­žė­ja ir ma­žė­ja. Ab­sur­do tea­tras. Ir rei­kia apie tai kal­bė­ti“, - BNS sa­kė A.Mal­dei­kie­nė.

Ji tvir­ti­no, jog pa­sku­ti­niu aks­ti­nu ei­ti į po­li­ti­ką ta­po prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus kri­ti­ka moks­li­nin­kams, ren­gian­tiems Lie­tu­vos so­cia­li­nio mo­de­lio su­kū­ri­mo pro­jek­tą.

„Nu­si­bo­do, kaip ty­čio­ja­ma­si iš bet ko­kio žmo­gaus, ypa­tin­gai ku­ris dir­ba vie­ša­ja­me sek­to­riu­je. Aš no­riu nu­ei­ti ir pa­sa­ky­ti rin­kė­jui: kol jūs lei­si­te, kad kiek­vie­nas but­ke­vi­čius leis­tų ty­čio­tis iš moks­li­nin­kų, ra­ši­nė­tų ne­są­mo­nes... A.But­ke­vi­čius bu­vo ta pa­sku­ti­nė ins­pi­ra­ci­ja, kai jis pra­dė­jo šū­kau­ti ant aukš­čiau­sio ly­gio moks­li­nin­kų. Tie­siog at­si­bo­do, rei­kia vie­ną kar­tą at­sis­to­ti ir pa­sa­ky­ti, kad ši­taip ne­ga­li­ma“, - kal­bė­jo A.Mal­dei­kie­nė.

Sei­mo na­rio rin­ki­mai sos­ti­nės Žir­mū­nų apy­gar­do­je vyks ki­tų me­tų ko­vo 1 die­ną. Kon­ser­va­to­riai Žir­mū­nuo­se ke­lia bu­vu­sios eu­ro­par­la­men­ta­rės Rad­vi­lės Mor­kū­nai­tės-Mi­ku­lė­nai­tės, so­cial­de­mo­kra­tai - Al­gir­do Ras­la­no, „tvar­kie­čiai“ - Van­dos Bi­ru­tės Gi­ne­vi­čie­nės, li­be­ra­lai - Ša­rū­no Gus­tai­nio, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga - Al­gio Čap­li­ko, Dar­bo par­ti­ja - eksp­rem­je­ro Ge­di­mi­no Vag­no­riaus kan­di­da­tū­ras, kaip ne­prik­lau­so­mas kan­di­da­tas rin­ki­muo­se re­gis­tra­vo­si bu­vęs Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vas Žyd­rū­nas Plyt­ni­kas.