A. Lukašenka vėl siūlo Lietuvai kartu pagalvoti apie Astravo AE
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Lu­ka­šen­ka vėl par­eiš­kė, kad Mins­kas ir Vil­nius tu­rė­tų kar­tu gal­vo­ti apie ne­to­li Lie­tu­vos sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) eksp­loa­ta­vi­mą, kad ji nau­dos duo­tų abiem ša­lims, ra­šo por­ta­las 1pri­me.ru.

Rugp­jū­tį A. Lu­ka­šen­ka sa­kė, jog Bal­ta­ru­si­ja ir Lie­tu­va tu­rė­tų bend­ra­dar­biau­ti sta­tant ir eksp­loa­tuo­jant As­tra­vo AE, „u­žuot kurs­tę prieš­prie­šą ir be­dę vie­ni į ki­tus pirš­tu“, o jo­je ga­mi­na­ma elek­tra Lie­tu­vai ga­lė­tų bū­ti tie­kia­ma „nor­ma­lio­mis, pri­im­ti­no­mis kai­no­mis“.

„Bran­duo­li­nę jė­gai­nę aš jau siū­liau bu­vu­siam am­ba­sa­do­riui: pa­sta­ty­ki­me ją kar­tu, kar­tu pa­gal­vo­ki­me, kaip ją eksp­loa­tuo­ti, gau­ti nau­dos iš to“, – nau­ja­jam Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riui Bal­ta­ru­si­jo­je And­riui Pu­lo­kui sa­kė A.Lu­ka­šen­ka.

Šio po­kal­bio iš­trau­ką par­odė Bal­ta­ru­si­jos te­le­vi­zi­ja.

„Rei­kia kar­tu pa­dir­bė­ti, no­rint už­si­ti­krin­ti ener­ge­ti­nį sau­gu­mą ir ras­ti al­ter­na­ty­vą ang­lia­van­de­ni­liams bei ki­toms nau­din­go­sioms iš­ka­se­noms. (...) Pa­da­ry­ki­me tai kar­tu: jū­sų uos­tai – mū­sų ir jū­sų po­rei­kiai“, – pri­dū­rė A.Lu­ka­šen­ka.

Lie­tu­va kri­ti­kuo­ja Bal­ta­ru­si­ją, kad sta­tant jė­gai­nę, ne­si­lai­ko­ma sau­gu­mo stan­dar­tų bei tarp­tau­ti­nių ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų. Mins­kas šiuos prie­kaiš­tus at­me­ta kaip ne­pag­rįs­tus.

50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mo­je As­tra­vo AE bus įreng­ti du reak­to­riai, ku­rių kiek­vie­no ga­lia – 1200 me­ga­va­tų. Pir­mą­jį reak­to­rių pla­nuo­ta įjung­ti 2019-ai­siais, o an­trą­jį – 2020 me­tais.