A. Lobačevskytė paskirta lygių galimybių kontroliere
Sei­mas pa­sky­rė Ag­ne­tą Lo­ba­čevs­ky­tę ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­re.

Slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: iš vi­so iš­duo­ta biu­le­te­nių 109, ras­ta – 108, ga­lio­jan­čių – 105, ne­ga­lio­jan­čių – 3. Už Sei­mo nu­ta­ri­mą „Dėl Ag­ne­tos Lo­ba­čevs­ky­tės sky­ri­mo ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­re“ bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys, prieš – 32, su­si­lai­kė 12 par­la­men­ta­rų, - tei­gia­ma Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rių ski­ria Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo 14 straips­niu ir at­siž­velg­da­mas į Sei­mo Pir­mi­nin­ko tei­ki­mą.