A. Landsbergienė: politika dar labiau priartėjo
TS-LKD ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio su­tuok­ti­nė Aus­tė­ja Lands­ber­gie­nė tei­gia, kad ak­ty­vi vy­ro po­li­ti­nė veik­la šei­mos gy­ve­ni­mui di­de­lės įta­kos ne­pa­da­rė. 

„Kai Gab­rie­lius bu­vo dip­lo­ma­tu, ir tuo­met mes gy­ve­no­me ta po­li­ti­ka. O ir po­kal­biai su se­ne­liu, šei­mo­je – ta po­li­ti­ka vi­sa­da bu­vo la­bai ar­ti. Dėl to da­bar di­des­nio lū­žio ne­bu­vo. Gal tik ta po­li­ti­ka dar la­biau pri­ar­tė­jo“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Lands­ber­gie­nė.

Mo­te­ris sa­kė dar ne­gal­vo­jan­ti apie tai, kai jos su­tuok­ti­nis taps prem­je­ru, o ji pa­ti – prem­je­rie­ne. „Dar la­bai anks­ti apie tai kal­bė­ti. Bet la­bai ti­kiu, kad at­ėjo lai­kas per­mai­noms. Man la­bai no­ri­si, kad Lie­tu­vos švie­ti­me įvyk­tų pro­ver­žis, ku­rio aš lau­kiu jau ke­lio­li­ka me­tų. La­bai ti­kiuo­si, kad nau­ji vė­jai at­neš po­ky­čių ir į švie­ti­mo sis­te­mą“, – sa­kė A. Lands­ber­gie­nė. Pa­klaus­ta, ku­ri iš bu­vu­sių prem­je­rie­nių jai la­biau­siai im­po­nuo­ja, mo­te­ris tei­gė, kad di­džiau­sią įspū­dį jai pa­li­ko ke­lios mo­te­rys, bet vi­sos jos – už­sie­nie­tės.

„Man la­bai pa­tin­ka mo­te­rys moks­li­nin­kės, ku­rios pa­čios gy­ve­na sa­vo pro­fe­si­nį gy­ve­ni­mą. Lie­tu­vo­je mes dar la­bai daž­nai ma­to­me, kad jei vie­nas da­ro kar­je­rą po­li­ti­ko­je, tai iš ki­to ti­ki­ma­si, jog jis dau­giau pa­lai­kys pir­mą­jį. Bet par­tne­rys­tė yra, kai abu ga­li bū­ti sa­vi­mi ir pro­fe­si­nia­me, ir as­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me. Čia ir yra vi­sas san­tuo­kos ir par­tne­rys­tės gro­žis – skleis­tis abiem drau­ge“, – pa­klaus­ta, ar ne­ke­ti­na su­kti į po­li­ti­ką pa­ti, sa­kė A. Lands­ber­gie­nė ir tei­gė ma­nan­ti, kad šiuo me­tu Lie­tu­vai yra nau­din­ges­nė bū­tent ten, kur ir yra.