A. Kubilius: Vyriausybei gresia rizikinga alternatyva
Bu­vęs opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius nuo­gąs­tau­ja, kad, pri­ėmus spren­di­mą Dar­bo ko­dek­so ga­lio­ji­mą ati­dė­ti pus­me­čiui, pen­si­nin­kai ne­su­lauks di­des­nių pen­si­jų, o Lie­tu­va pel­nys fi­nan­siš­kai ne­pa­ti­ki­mos vals­ty­bės re­pu­ta­ci­ją.

Sei­mas šian­dien pla­nuo­ja svars­ty­ti, ar rei­kia nu­kel­ti Dar­bo ko­dek­so ga­lio­ji­mą pus­me­čiui. A. Ku­bi­lius at­krei­pė dė­me­sį, kad to­kio Sei­mo „vals­tie­čių“ pa­teik­to siū­ly­mo ne­pa­si­ra­šė pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, ir „kol kas ne­si­gir­di, kad šiai pa­tai­sai bū­tų pri­ta­ręs bū­si­ma­sis fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka“. „Taip yra to­dėl, kad da­bar­ti­nis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ir fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė prie Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo nuo 2017 m. sau­sio 1 d. „pri­ri­šo“ ir ga­li­my­bę ki­tais me­tais in­dek­suo­ti (di­din­ti) pen­si­jas bei ki­tas jau­trias so­cia­li­nes iš­mo­kas. Bend­ra šio di­di­ni­mo su­ma yra 250 mln. eu­rų“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book ra­šo kon­ser­va­to­rius.

Ga­li­ma ne­tek­ti mi­li­jo­nų

A. Ku­bi­liaus tei­gi­mu, bū­tent to­kia su­ma yra pa­pra­šy­ta Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos lei­di­mo pa­di­din­ti Lie­tu­vos fis­ka­li­nį de­fi­ci­tą virš to lyg­mens, ku­ris „prik­lau­sy­tų“ Lie­tu­vai pa­gal vi­sas fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­les. „To­kį pra­šy­mą jie pa­grin­dė tuo, kad pen­si­jų in­dek­sa­vi­mas ir ki­tų so­cia­li­nių iš­mo­kų di­di­ni­mas yra struk­tū­ri­nių re­for­mų, užp­rog­ra­muo­tų „so­cia­li­niu mo­de­liu“, da­lis, o Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja dėl to­kių re­for­mų įgy­ven­di­ni­mo ga­li su­teik­ti lei­di­mą pa­di­din­ti fis­ka­li­nį de­fi­ci­tą“, – aiš­ki­na A. Ku­bi­lius. Po­li­ti­kas pri­me­na, kad Lie­tu­vos ban­kas sa­vo ofi­cia­lio­je iš­va­do­je dėl A. But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bės par­eng­to 2017 me­tų na­cio­na­li­nio biu­dže­to pro­jek­to pa­tei­kė tiks­lius skai­čius: „Pla­nuo­ja­ma, kad nuo 2017 m. sau­sio 1 d. į­si­ga­lio­jus nau­joms so­cia­li­nio mo­de­lio nuo­sta­toms di­dės iš­lai­dos pen­si­joms (joms di­din­ti ski­ria­ma 116 mln. eu­rų), ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­koms (ski­ria­ma 52,4 mln. eu­rų dau­giau nei 2016 m.) ir ki­toms so­cia­li­nio drau­di­mo rūs­̌ims (ski­ria­ma 48,2 mln. eu­rų dau­giau nei 2016 m.)“. „Ar Dar­bo ko­dek­sas bus pra­dė­tas įgy­ven­din­ti nuo sau­sio 1 d. ar nuo lie­pos 1 d. – dar­bo san­ty­kiams nė­ra di­de­lio skir­tu­mo. Pa­sau­lis ir Lie­tu­vos eko­no­mi­ka dėl to ti­krai ne­sug­rius, ne­įvyks ir jo­kių dra­ma­tiš­kų ka­tas­tro­fų dar­bo rin­ko­je. Ta­čiau jei­gu Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mas bus ati­dė­tas iki lie­pos 1 d., ky­la grės­mė, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ne­pri­pa­žins to, kad Lie­tu­va 2017 me­tais pra­de­da įgy­ven­din­ti struk­tū­ri­nę so­cia­li­nę re­for­mą ir tuo pa­čiu ne­pri­pa­žins Lie­tu­vai tei­sės pa­pil­do­mai di­din­ti de­fi­ci­tą 250 mln. eu­rų su­ma“, – nuo­gąs­tau­ja kon­ser­va­to­rius.

Pra­ras­tų reputaciją

A. Ku­bi­lius, bu­vęs prem­je­ras, at­krei­pia dė­me­sį, kad dau­gu­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių ven­gia konf­lik­tuo­ti su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja dėl fis­ka­li­nės draus­mės lai­ky­mo­si, nes ne­igia­ma jos nuo­mo­nė, kad ša­lis ne­si­lai­ko fis­ka­li­nės draus­mės, ga­li ne­igia­mai pa­veik­ti ša­lies re­pu­ta­ci­ją tarp­tau­ti­nė­se fi­nan­sų rin­ko­se, o tai ga­li blo­gin­ti ša­lies sko­li­ni­mo­si rei­tin­gus ir bran­gin­ti pa­sko­las. „Jei­gu ati­dė­jus Dar­bo ko­dek­so įgy­ven­di­ni­mą Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ne­pri­pa­žins, kad Lie­tu­va įgy­ven­di­na struk­tū­ri­nę re­for­mą, Lie­tu­vai teks ar­ba ma­žin­ti iš­lai­das 250 mln. eu­rų (ir pra­ras­ti ga­li­my­bę di­din­ti pen­si­jas), ar­ba ne­ma­ži­nant iš­lai­dų ir de­fi­ci­to (ir di­din­ti pen­si­jas), bet pra­ras­ti fis­ka­liš­kai at­sa­kin­gos vals­ty­bės re­pu­ta­ci­ją su vi­so­mis iš to iš­plau­kian­čio­mis pa­sek­mė­mis“, – pers­pė­ja A. Ku­bi­lius. Jis prog­no­zuo­ja, kad „vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio par­la­men­ti­nis „en­tu­ziaz­mas“ nu­kel­ti Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mą nau­ją Vy­riau­sy­bę ga­li pa­sta­ty­ti prieš la­bai ne­ma­lo­nią ir ri­zi­kin­gą al­ter­na­ty­vą: ar­ba ir to­liau ne­di­di­na­mos pen­si­jos (kaip ir A. But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bės lai­ko­tar­piu), ar­ba įgy­ja­ma fis­ka­liš­kai ne­at­sa­kin­gos Vy­riau­sy­bės re­pu­ta­ci­ja.