A. Kubilius vyks į Ukrainą patarti dėl reformų
Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius ki­tą sa­vai­tę vyks į Ukrai­ną, kur ren­ka­si eks­per­tų gru­pė pa­tar­ti dėl eko­no­mi­kos re­for­mų.

Sei­mo val­dy­ba ko­man­di­ra­vo A.Ku­bi­lių į Ki­je­vą sau­sio 19–21 die­no­mis, ke­lio­nė bus ap­mo­kė­ta iš frak­ci­jai skir­tų lė­šų.

„Pla­nuo­ja­me su­si­tik­ti su Vy­riau­sy­bės va­do­vy­be ir mi­nis­trais, ku­rie at­sa­kin­gi už svar­biau­sias re­for­mas, eko­no­mi­kos mi­nis­tru Ai­va­ru Ab­ro­ma­vi­čiu­mi ir fi­nan­sų mi­nis­tre, kal­bė­si­me, kuo ga­li­me pa­dė­ti sa­vo pa­tir­ti­mi, sa­vo ži­nio­mis, Ukrai­nos Vy­riau­sy­bei įgy­ven­di­nant la­bai di­de­lę re­for­mų prog­ra­mą, pra­de­dant nuo re­for­mų, ku­rios rei­ka­lin­gos sie­kiant sta­bi­li­zuo­ti Ukrai­nos vi­daus si­tua­ci­ją“, - BNS sa­kė A.Ku­bi­lius.

Ki­je­ve rink­sis Tarp­tau­ti­nės eko­no­mi­kos ste­bė­se­nos gru­pės, ne­for­ma­liai pa­ta­rian­čios Ukrai­nos Vy­riau­sy­bei, at­sto­vai. A.Ku­bi­lius pri­klau­so šiai gru­pei.

„Va­žiuo­siu su tarp­tau­ti­ne eko­no­mi­kos pa­ta­rė­jų-ste­bė­to­jų gru­pe, ku­rios vie­nas iš žy­mes­nių ly­de­rių yra ame­ri­kie­čių-šve­dų eko­no­mi­kos eks­per­tas An­der­sas As­lun­das, kar­tu va­žiuo­ja dar ke­li ukrai­nie­čių kil­mės eko­no­mi­kos pro­fe­so­riai iš Ka­na­dos, bu­vęs slo­va­kų fi­nan­sų mi­nis­tras Iva­nas Mik­lo­šas“, - apie vi­zi­tą pa­sa­ko­jo kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

Gru­pę su­da­ro ži­no­mi aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės at­sto­vai bei pra­kti­kai – bu­vę vy­riau­sy­bių, įgy­ven­di­nu­sių svar­bias re­for­mas, va­do­vai. Šio­je gru­pė­je taip pat da­ly­vau­ja šve­dų kil­mės eko­no­mis­tas Pe­ter­so­no ins­ti­tu­to (JAV) vy­riau­sia­sis ana­li­ti­kas dr. A.As­lun­das, bu­vęs Slo­va­ki­jos prem­je­ras Mi­ku­las Dzu­rin­da, Džor­džo Va­šing­to­no uni­ver­si­te­to (JAV) pro­fe­so­rius dr. Ole­has Hav­ri­li­ši­nas, Ivey Bu­si­ness School, Wes­tern Uni­ver­si­ty (Ka­na­da) pro­fe­so­rius eme­ri­tas dr. Ba­zi­lis Ka­li­mo­nas, bu­vęs Slo­va­ki­jos vi­cep­rem­je­ras ir fi­nan­sų mi­nis­tras I.Mik­lo­šas.