A. Kubilius: „Valstybė – ne bandymų poligonas“
Bu­vęs Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius, ana­li­zuo­da­mas nau­jo­sios val­džios dar­bus, pa­ste­bi, kad ši pa­siū­lė ne­ma­žai keis­tų da­ly­kų, ku­rių pa­ti vė­liau ir at­si­sa­kė. To­dėl val­dan­tie­siems prieš ką nors siū­lant Sei­me svars­ty­ti jis pa­ta­ria 3 kar­tus įkvėp­ti ir už­si­mer­kus su­skai­čiuo­ti iki 10. Jei­gu no­ras siū­ly­ti ne­praeis, apie tai ofi­cia­liai pa­ta­ria pra­neš­ti tik ki­tą die­ną.

Pa­sak A. Ku­bi­liaus, „jau po rin­ki­mų iš val­džios gir­dė­jo­me daug „į­do­mių“ ar „keis­tų“ ini­cia­ty­vų“. „Dės­nin­ga, kad tų pa­ža­dų po inir­tin­gų dis­ku­si­jų yra at­si­sa­ko­ma. De­ja, bet nuo lap­kri­čio vi­du­rio dau­giau nie­ko pra­smin­go val­džia ir ne­nu­vei­kė: tik pa­ti siū­lė keis­tus da­ly­kus ir pa­ti jų at­si­sa­kė“, – sa­vo as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book ra­šo kon­ser­va­to­rius. Jis var­di­ja Sei­mą pa­sie­ku­sius val­dan­čių­jų siū­ly­mus. „Tai ne­api­ma vien­kar­ti­niu ka­vos puo­de­lių ar cu­kraus ap­mo­kes­ti­ni­mo bei ki­tų pa­na­šių įgar­sin­tų ini­cia­ty­vų“, – pa­ste­bi po­li­ti­kas.

A. Ku­bi­lius ra­šo: „Val­džia ža­dė­jo: per­tek­li­nių emb­rio­nų ne­leis šal­dy­ti. Kaip bus: šal­dys am­ži­nai. Val­džia ža­dė­jo: pen­si­jos nuo sau­sio pir­mos bus in­dek­suo­ja­mos 15 eu­rų, o nuo me­tų vi­du­rio pa­pil­do­mai di­di­na­mos 40 eu­rų. Kaip bus: nuo sau­sio 1 pen­si­jos iš vi­so pa­di­dės 20 eu­rų. Val­džia ža­dė­jo: GPM leng­va­tos nau­joms gy­vy­bes drau­di­mo su­tar­tims nuo 2017 sau­sio 1 ne­be­liks. Kaip bus: leng­va­ta liks, bet bus įves­tos lu­bos. Val­džia ža­dė­jo: PVM leng­va­tos šil­dy­mui nuo sau­sio 1 ne­be­liks. Kaip bus: PVM leng­va­ta ga­lios ir po sau­sio 1 sie­nos. Val­džia ža­dė­jo: per 2017 me­tus pa­di­din­ti alaus ak­ci­zą 112 proc. o deg­ti­nės – tik 5 pro­cen­tais. Kaip bus: ar­ti­miau­siu me­tu pa­aiš­kės ar deg­tin­da­riai ti­krai su­grį­žo į val­džią. Vis dar ti­kiuo­si, kad ir šios „keis­tos“ ini­cia­ty­vos bus at­si­sa­ky­ta“.

A. Ku­bi­lius pa­ste­bi, kad iš val­džios nu­veik­tų dar­bų be­lie­ka tik Dar­bo ko­dek­so nu­kė­li­mas iki ki­tų me­tų lie­pos 1 die­nos ir tau­ti­niai dra­bu­žiai vai­kams 2018 me­tais. Jo nuo­mo­ne, abie­jų ini­cia­ty­vų taip pat bū­tų ge­riau at­si­sa­ky­ti. „Pa­siū­ly­mas val­džiai: prieš ką nors siū­lant Sei­me svars­ty­ti rei­kia tris kar­tus įkvėp­ti ir už­si­mer­kus su­skai­čiuo­ti iki 10. Jei­gu po to dar vis no­ri­si siū­ly­ti, apie tai ofi­cia­liai pra­neš­ki­te tik ki­tą die­ną. Kai esi val­džio­je, vals­ty­bę rei­kia val­dy­ti, o ne iš­ban­dy­ti vis nau­jo­mis „keis­to­mis“ ini­cia­ty­vo­mis“, – ra­šo A. Ku­bi­lius.