A. Kubilius: Ukrainos prezidento patarėjų taryba veikia tik teoriškai
Ukrai­nos pre­zi­den­to Pe­tro Po­ro­šen­kos pa­ta­rė­jų ta­ry­ba vei­kia tik teo­riš­kai, Sei­mo eti­kos sar­gams aps­kųs­tas dėl sa­vo da­ly­va­vi­mo šio­je ta­ry­bo­je sa­ko Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius.

„Pre­zi­den­to Po­ro­šen­kos pa­ta­rė­jų ta­ry­ba vei­kia la­bai teo­riš­kai, nes nė vie­no su­si­rin­ki­mo ne­bu­vo. An­tras da­ly­kas, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, net jei ta ta­ry­ba veik­tų, ji veik­tų kaip tam ti­kras se­mi­na­ras, nes nei mes tu­ri­me kaž­ko­kius dar­bo san­ty­kius, nei mes tu­ri­me kaž­ko­kias par­ei­gas, o se­mi­na­ras - kai pa­kvies­ti da­ly­vau­ti pa­tir­tį tu­rin­tys žmo­nės, ku­rie ga­li pa­tar­ti, kaip spręs­ti vie­nas ar ki­tas prob­le­mas“, - tre­čia­die­nį per Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos po­sė­dį sa­kė A. Ku­bi­lius.

Dėl jo ta­pi­mo Ukrai­nos pre­zi­den­to pa­ta­rė­jų ta­ry­bos na­riu į Sei­mo EPK krei­pė­si „dar­bie­tis“ Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas, kel­da­mas klau­si­mą, ar tai ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad Sei­mo na­rio par­ei­gos, iš­sky­rus jo par­ei­gas Sei­me, ne­su­de­ri­na­mos su jo­kio­mis ki­to­mis par­ei­go­mis vals­ty­bi­nė­se įstai­go­se ar or­ga­ni­za­ci­jo­se, taip pat su dar­bu vers­lo, ko­mer­ci­jos bei ki­to­se pri­va­čio­se įstai­go­se ar įmo­nė­se.

Sei­mo eti­kos sar­gų klau­sia­mas, ar yra pa­si­ra­šęs ko­kią nors su­tar­tį dėl veik­los mi­ni­mo­je ta­ry­bo­je, A. Ku­bi­lius sa­kė, kad nė­ra „nei su­tar­čių, nei at­ly­gi­ni­mų, nei dar­bo, net ne dar­bo, veik­los jo­kios“.

„Nei tai dar­bas, nei tai par­ei­gos“, - apie da­ly­va­vi­mą pa­ta­rė­jų ta­ry­bo­je sa­kė opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

Jis taip pat sa­kė, kad jo bu­vi­mas ta­ry­bo­je vi­siš­kai ati­tin­ka Lie­tu­vos vyk­do­mą už­sie­nio po­li­ti­ką, tai­gi, ir tau­tos in­te­re­sus.

„Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, ką mū­sų vals­ty­bė da­bar da­ro sa­vo už­sie­nio po­li­ti­ko­je, siek­da­ma par­em­ti Ukrai­ną, ati­tin­ka mū­sų tau­tos in­te­re­sus, to­dėl Sei­mo na­rių pa­stan­gos pri­si­dė­ti prie tos par­amos vi­siš­kai ati­tin­ka tau­tos in­te­re­są“, - kal­bė­jo kon­ser­va­to­rius.

Spren­di­mą dėl A. Ku­bi­liaus bu­vi­mo Ukrai­nos pre­zi­den­to pa­ta­rė­jų ta­ry­bo­je Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja pla­nuo­ja pri­im­ti ki­tą po­sė­dį. Tre­čia­die­nį svars­tant klau­si­mą kai ku­rie ko­mi­si­jos na­riai siū­lė A. Ku­bi­liui gau­ti Sei­mo val­dy­bos lei­di­mą bū­ti mi­ni­mos ta­ry­bos na­riu, kad „ne­kil­tų pa­na­šių in­si­nua­ci­jų“.

Mi­nė­tą ta­ry­bą Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ko įstei­gė šių me­tų ge­gu­žę. Jai be A. Ku­bi­liaus pri­klau­so Eu­ro­pos Par­la­men­to Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas El­ma­ras Bro­kas, bu­vęs Šve­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Kar­las Bild­tas, bu­vęs Slo­va­ki­jos prem­je­ras Mi­ku­la­šas Dzu­rin­da, šve­dų eko­no­mis­tas An­der­sas As­lun­das, JAV se­na­to­rius Joh­nas McCai­nas, bu­vęs Gru­zi­jos pre­zi­den­tas Mi­chai­las Saa­kaš­vi­lis, ki­ti ži­no­mi po­li­ti­kai ir eks­per­tai.