A. Kubilius siūlo S. Skverneliui savikritiškai įvertinti savo galimybes
Po va­ka­rykš­tės kan­di­da­to į prem­je­rus Sau­liaus Skver­ne­lio pri­sis­ta­ty­mo kal­bos Sei­me bu­vu­siam opo­zi­ci­jos ly­de­riui kon­ser­va­to­riui And­riui Ku­bi­liui ki­lo abe­jo­nių dėl šio kom­pe­ten­ci­jos ir pa­si­ren­gi­mo va­do­vau­ti Vy­riau­sy­bei.

Bu­vęs opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius va­ka­rykš­tė­je kan­di­da­to į Vy­riau­sy­bės va­do­vus Sau­liaus Skver­ne­lio pri­sis­ta­ty­mo kal­bo­je Sei­me tei­gia pa­si­ge­dęs po­li­ti­nės ais­tros, už­si­de­gi­mo ir am­bi­ci­jos. Ta­čiau džiau­gė­si su­pra­tęs, kas bū­si­ma­jam prem­je­rui „ne­la­bai rū­pi“.

„Ne­sii­mu kri­ti­kuo­ti bū­si­mo­jo prem­je­ro kal­bos, nes ji bu­vo apie vis­ką, bet iš jos su­pras­ti, ko­kie yra as­me­ni­niai bū­si­mo­jo prem­je­ro pri­ori­te­tai, – bu­vo ne­įma­no­ma ir aš to ne­su­ge­bė­jau. Ne­iš­gir­dau po­li­ti­nės ais­tros, už­si­de­gi­mo, am­bi­ci­jos – nei ties vie­na iš gau­sių iš­var­din­tų idė­jų. To­dėl į pa­bai­gą kal­bos pra­dė­jau klau­sy­tis ne ką bū­si­ma­sis prem­je­ras pa­sa­ko, bet tai, ko jis sa­vo kal­bo­je ne­pa­sa­ko. Ir toks už­siė­mi­mas man la­biau pa­ti­ko, nes iš jo pa­aiš­kė­jo, kas prem­je­rui (ar jo pa­ta­rė­jams, ra­šiu­siems kal­bą) ne­la­bai rū­pi. Kai kas iš to, ko bū­si­ma­sis prem­je­ras ne­pa­sa­kė ma­ne pra­džiu­gi­no, kai kas su­kė­lė ne­ri­mą, kai kas su­glu­mi­no“, – įspū­džiais apie S. Skver­ne­lio prog­ra­mi­nę kal­bą A. Ku­bi­lius da­li­ja­si sa­vo as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“. Pa­sak kon­ser­va­to­riaus, „vals­tie­čių“ at­sto­vas nie­ko ne­pa­sa­kė „a­pie vals­ty­bi­nius ban­kus, vals­ty­bi­nes vais­ti­nes, ne­tgi apie vals­ty­bi­nį al­ko­ho­lio mo­no­po­lį“. Ir tai nu­džiu­gi­no. Ta­čiau ne­ri­mą A. Ku­bi­liui su­kė­lė, kad pre­ten­den­tas ne­už­si­mi­nė apie ko­vą su al­ko­ho­liz­mu, in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą, eko­no­mi­kos pro­duk­ty­vu­mą ir kon­ku­ren­cin­gu­mą, ku­rie tu­ri aug­ti grei­čiau nei au­ga dar­bo už­mo­kes­tis, jei­gu no­ri­me iš­veng­ti „vi­du­ti­nių pa­ja­mų spąs­tų“. O su­glu­mi­no kon­ser­va­to­rių tai, kad S. Skver­ne­lis nie­ko ne­pa­sa­kė, kaip bus ko­vo­ja­ma su As­tra­vo AE grės­me, apie ener­ge­ti­kos svar­biau­sią stra­te­gi­nį tiks­lą – elek­tros sis­te­mų eu­ro­pie­tiš­ką sinch­ro­ni­za­ci­ją.

„Ne­no­riu bū­ti blo­gu pra­na­šu – Sau­lių Skver­ne­lį pa­žįs­tu ir ver­ti­nu po­zi­ty­viai, bet ar ti­krai yra tin­ka­mai pa­si­ren­gęs prem­je­ro dar­bui? Ar ti­krai įver­ti­na, koks su­nkus, at­sa­kin­gas ir pil­no at­si­da­vi­mo rei­ka­lau­jan­tis tai yra dar­bas? Gal ge­riau lai­ku sa­vi­kri­tiš­kai įsi­ver­tin­ti ir pri­si­pa­žin­ti nei de­mons­truo­ti, ką reiš­kia pro­fe­sio­na­lu­mo sto­ka va­do­vau­jant Vy­riau­sy­bei. Nuo at­ski­rų Sei­mo ko­mi­te­tų va­do­vy­bės pro­fe­sio­na­lu­mo sto­kos šian­dien Sei­me tie­siog ne­te­ko­me amo. Blo­giau bus, jei tą pa­tį pa­ma­ty­si­me ir Vy­riau­sy­bė­je“, – ra­šo A. Ku­bi­lius.