A. Kubilius reikalauja nušalinti B. Bradauską
Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius Sei­mo va­do­vy­bės pra­šo at­šauk­ti iš uži­ma­mų par­ei­gų par­la­men­to Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­ką Bro­nių Bra­daus­ką, nes jo sū­nus Dai­no­ras Bra­daus­kas lai­mė­jo kon­kur­są į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) va­do­vo par­ei­gas.

A. Ku­bi­lius pa­žy­mi, kad B. Bra­daus­kas nuo šiol at­si­du­ria nuo­la­ti­nio ir ne­iš­ven­gia­mo in­te­re­sų konf­lik­to si­tua­ci­jo­je, nes Sei­mo BFK vyk­do nuo­la­ti­nę VMI par­la­men­ti­nę prie­žiū­rą. Sa­vo krei­pi­mes į Sei­mo va­do­vus kon­ser­va­to­rių ly­de­ris pri­me­na, kad Sei­mo sta­tu­tas aiš­kiai apib­rė­žia Sei­mo na­rių prie­vo­lę veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to.

A. Ku­bi­lius pra­šo ar­ti­miau­siu me­tu pa­siū­ly­ti ki­tą kan­di­da­tą į Sei­mo BFK pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ją, nes ki­tu at­ve­ju B. Bra­daus­kas nuo­lat pa­žeis Sei­mo sta­tu­to rei­ka­la­vi­mus.