A. Kubilius ragina parašais išreikšti paramą V. Landsbergiui
Rea­guo­da­mas į da­lies so­cial­de­mo­kra­tų su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi prieš­aky­je siū­ly­mą dar kar­tą Sei­me svars­ty­ti klau­si­mą dėl Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo Vy­tau­tui Lands­ber­giui, vie­nas kon­ser­va­to­rių ly­de­rių And­rius Ku­bi­lius ra­gi­na val­dan­čiuo­sius baig­ti de­ma­go­gi­ją.

Pa­sak A. Ku­bi­liaus, jei­gu so­cial­de­mo­kra­tai no­ri par­ody­ti nuo­šir­dų nu­si­tei­ki­mą skir­ti šį gar­bin­gą ap­do­va­no­ji­mą V. Lands­ber­giui, jie im­tis kon­kre­čių veiks­mų. „Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko A. But­ke­vi­čiaus ir ki­tų Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ly­de­rių par­eiš­ki­mai bus ir to­liau trak­tuo­ja­mi kaip de­ma­go­gi­ja, sie­kiant iš­tai­sy­ti di­de­lę so­cial­de­mo­kra­tų mo­ra­li­nę klai­dą, jei par­ti­jos va­do­vy­bė ne­ini­ci­juos sa­vo frak­ci­jos ir val­dan­čio­sios dau­gu­mos Sei­mo na­rių par­ašų su­rin­ki­mo, reiš­kian­čio pri­ta­ri­mą Sei­mo nu­ta­ri­mui dėl Lais­vės pre­mi­jos su­tei­ki­mo V. Lans­ber­giui. Be šio vi­suo­me­nę įti­ki­nan­čio žings­nio, vi­sos ki­tos LSDP ly­de­rių kal­bos at­ro­do tik veid­mai­niš­kos pa­stan­gos sie­kiant nu­ra­min­ti vi­suo­me­nę“, – sa­kė A. Ku­bi­lius.