A. Kubilius paskirtas Ukrainos prezidento patarėju
Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka pa­sky­rė bu­vu­sį Lie­tu­vos prem­je­rą And­rių Ku­bi­lių pa­ta­ria­mo­sios re­for­mų ta­ry­bos na­riu. Tre­čia­die­nio įsa­kas pa­skelb­tas pre­zi­den­to ofi­cia­lio­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Į ta­ry­bą taip pat pa­skir­ti bu­vęs Šve­di­jos prem­je­ras ir il­ga­me­tis už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Car­las Bild­tas, JAV se­na­to­rius Joh­nas McCai­nas, bu­vęs Gru­zi­jos pre­zi­den­tas Mi­chai­las Saa­kaš­vi­lis, Eu­ro­pos Par­la­men­to Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas El­ma­ras Bro­kas, šve­dų eko­no­mis­tas An­der­sas As­lun­das, bu­vęs Slo­va­ki­jos prem­je­ras My­ku­la­šas Dzu­rin­da, šve­dų eko­no­mis­tas An­der­sas As­lun­das, eu­ro­par­la­men­ta­ras Ja­ce­kas Sa­ryus­zas Wojs­ky.

Pro­va­ka­rie­tiš­ko­je Ukrai­nos val­džio­je jau dir­ba ne­ma­žai lie­tu­vių - eko­no­mi­kos mi­nis­tro par­ei­gas ei­na Ai­va­ras Ab­ro­ma­vi­čius, bu­vęs eu­ro­ko­mi­sa­ras Al­gir­das Še­me­ta yra vers­lo om­buds­me­nas. Pa­ta­rė­jais Ukrai­no­je taip pat dir­ba bu­vęs ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ado­mas Au­dic­kas ir bu­vęs pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas Ne­ri­jus Ud­rė­nas.

Ki­tais me­tais tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Ukrai­nos lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­tis, prieš ku­rią yra griež­tai nu­sis­ta­čiu­si Ru­si­ja. Va­ka­rai ra­gi­na Ukrai­ną im­tis ryž­tin­gų re­for­mų ko­vo­jant su ko­rup­ci­ja.