A.Kubilius: nelabai žinome, ką turėtume nuspręsti
Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) bent ar­ti­miau­siu me­tu ne­ke­ti­na pri­im­ti jo­kių spren­di­mų dėl to­les­nių kon­sul­ta­ci­jų su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) for­muo­jant ga­li­mą val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją.

Penk­ta­die­nį pla­nuo­tas TS-LKD pre­zi­diu­mo po­sė­dis at­šauk­tas.

„Tu­rė­jo­me la­bai ge­rą po­kal­bį va­kar (an­tra­die­nį – BNS) frak­ci­jo­je, ne­la­bai ži­no­me, ką tu­ri­me spręs­ti. Vis­kas da­bar yra „vals­tie­čių“ ran­ko­se“, – tre­čia­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Ku­bi­lius.

An­tra­die­nio va­ka­rą į pir­mą po­sė­dį bu­vo su­si­rin­kę į nau­ją Sei­mą iš­rink­ti kon­ser­va­to­riai, pa­si­keis­ta nuo­mo­nė­mis dėl ga­li­mo da­ly­va­vi­mo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je su LVŽS. BNS ži­nio­mis, nors kon­ser­va­to­rių nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu sky­rė­si, vy­ra­vo la­biau skep­tiš­kas po­žiū­ris dėl koa­li­ci­jos su „vals­tie­čiais“.

LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis BNS sa­kė, kad ti­ki­si iki penk­ta­die­nio su­ži­no­ti kon­ser­va­to­rių spren­di­mą, ar jie no­ri dirb­ti val­džio­je, ar opo­zi­ci­jo­je. Tuo me­tu kon­ser­va­to­riai tvir­ti­na, kad jo­kio spren­di­mo pri­im­ti ne­pla­nuo­ja.

„Ly­de­rys­tė ir ini­cia­ty­va pri­klau­so „vals­tie­čiams“. Mes iš de­ry­bi­nin­kų su­pra­to­me, kad jie įver­tins po­kal­bį su mu­mis ir pa­sa­kys, ką no­ri to­liau da­ry­ti, ar no­ri mus jau iš­mes­ti, ar jie dar no­ri to­liau kon­sul­tuo­tis. Mes to ne­ži­no­me“, – kal­bė­jo A.Ku­bi­lius.

„Mes esa­me at­vi­ri, bet mes val­džios ne­for­muo­ja­me, for­muo­ja val­džią „vals­tie­čiai“. Mes ne­ži­no­me, ko jie to­liau no­ri. Ži­no­te, to­kią pa­sa­ką apie Bu­ri­da­no asi­lą? Mes ne­ži­no­me, ko jie no­ri“, – tei­gė kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­nas.

Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­si LVŽS an­tra­die­nį su­ren­gė kon­sul­ta­ci­jas su TS-LKD ir Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos at­sto­vais dėl ga­li­mos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo.

So­cial­de­mo­kra­tai penk­ta­die­nį ren­gia par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­sė­dį, per ku­rį ža­da ap­sisp­ręs­ti, ar par­la­men­te jie pa­si­ry­žę dirb­ti opo­zi­ci­jo­je, ar da­ly­vaus for­muo­jant val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, jei­gu su­lauks to­kio kvie­ti­mo.

LVŽS per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus iš 141, kon­ser­va­to­riai Sei­mo rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jo 31 man­da­tą, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį su­si­ti­ko su LVŽS bei Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų va­do­vais ir pa­lin­kė­jo Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­siems „vals­tie­čiams“ su­bur­ti skaid­rią ir at­sa­kin­gą val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją.