A. Kubilius nekandidatuos į TS-LKD pirmininkus
Bu­vęs prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius pir­ma­die­nį pa­skel­bė, kad ne­be­sieks bū­ti per­rink­tas Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ku, ir par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se par­ėmė eu­ro­par­la­men­ta­rą Gab­rie­lių Lands­ber­gį.

58 me­tų A.Ku­bi­lius laiš­ke par­ti­jos bend­ra­žy­giams pra­ne­šė, kad „a­tė­jo tin­ka­mas me­tas par­ody­ti as­me­ni­nį pa­vyz­dį, įgy­ven­di­nant par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mo stra­te­gi­ją“.

„Vi­sus bend­ra­min­čius bei bend­ra­žy­gius ra­gi­nu par­em­ti jau­nes­nio­jo mū­sų ko­le­gos G.Lands­ber­gio kan­di­da­tū­rą į mū­sų par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­tą“, - ra­šo­ma A.Ku­bi­liaus laiš­ke, ku­ris pers­kai­ty­tas par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je ir ku­rio ko­pi­ją ga­vo BNS.

Pa­sak po­li­ti­ko, par­ti­jai nė­ra nau­din­gas „aiš­ki­ni­ma­sis tarp tų pa­čių ve­te­ra­nų“, o G.Lands­ber­gis ga­li „ap­jung­ti vi­sus: ir jau­nes­nius, ir vy­res­nius, ir tuos, ku­rie sa­ve lai­ko kon­ser­va­to­riais, ir tuos ku­riems rū­pi krikš­čio­niš­ko­ji de­mo­kra­ti­ja, ir trem­ti­nius, ir tau­ti­nin­kus“.

„Kon­ser­va­ty­vi Lie­tu­vos mo­der­ni­za­ci­ja - ma­no se­nai įsi­var­din­ta stra­te­gi­nė kryp­tis se­kan­tiems 25 me­tams - rei­ka­lau­ja nau­jos, jau­nos ener­gi­jos, nau­jų ini­cia­ty­vų ir nau­jų ly­de­rių. Jau ne pir­mus me­tus sten­giuo­si ap­link bur­ti jau­nes­nius ir su­teik­ti jiems vis dau­giau at­sa­ko­my­bės, ir nors pats ne­si­jau­čiu se­nas, ir ti­krai ne­si­ruo­šiu trauk­tis iš ak­ty­vios vals­ty­bi­nės veik­los, ta­čiau ma­tau, kad at­ėjo me­tas par­ody­ti as­me­ni­nį kon­ser­va­ty­vios mo­der­ni­za­ci­jos pa­vyz­dį“, - ra­šo A.Ku­bi­lius.

„Kon­ser­va­ty­vios Lie­tu­vos mo­der­ni­za­ci­jos tiks­las - šiuo­lai­ki­nė, XXI am­žiaus iš­šū­kiams pa­si­ruo­šu­si, sėk­min­ga ge­ro­vės Lie­tu­va, ver­ty­bi­nė­mis šak­ni­mis įsit­vir­ti­nu­si į mū­sų že­mę ir tu­rin­ti tvir­tą geo­po­li­ti­nį stu­bu­rą. To­kios Lie­tu­vos kū­ry­bai rei­kia jau­nos ly­de­rys­tės, jau­nos ener­gi­jos ir šiuo­lai­ki­nės va­ka­rie­tiš­kos pa­tir­ties“, - tei­gė jis.

A.Ku­bi­liaus tei­gi­mu, Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mai par­odė, kad 33 me­tų G.Lands­ber­gis „ga­li pel­ny­ti di­džiau­sią rin­kė­jų pa­lan­ku­mą, ap­lenk­da­mas ki­tus mū­sų par­ti­jos ly­de­rius“.

Gabrielius Landsbergis.

G.Lands­ber­gis BNS sa­kė siek­sian­tis par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mo.

„Ver­tin­da­mas par­ti­jos pir­mi­nin­ko And­riaus Ku­bi­liaus ir pla­taus par­ti­jos bend­ra­žy­gių ra­to par­ody­tą par­amą - nuo po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių bend­ruo­me­nės iki at­si­nau­ji­nu­sios tau­ti­nin­kų frak­ci­jos bei jau­no­sios kar­tos, nuo di­džių­jų mies­tų sky­rių iki ra­jo­ni­nių - ap­sisp­ren­džiau kan­di­da­tuo­ti į par­ti­jos pir­mi­nin­kus“, - tei­gė G.Lands­ber­gis.

„Per 22 sa­vo is­to­ri­jos me­tus par­ti­ja ne­ma­žai pa­sie­kė, bet tu­ri ju­dė­ti į prie­kį. Kan­di­da­tuo­ju ir siek­siu bend­ra­žy­gių pa­si­ti­kė­ji­mo, nes ti­kiu, kad mū­sų par­ti­ja tu­ri at­si­nau­jin­ti. At­si­nau­ji­ni­mas tu­ri bū­ti ti­kras, o ne ap­si­mes­ti­nis. At­si­nau­jin­ti tu­ri­me idė­jo­mis, at­si­nau­jin­ti vei­ki­mo bū­dais, for­mo­mis ir sti­liu­mi. Šian­die­ni­nės grės­mės aki­vaiz­do­je tu­ri­me vie­ny­ti ir telk­ti vi­suo­me­nę, o ne skal­dy­ti ar kir­šin­ti. Tu­riu vi­zi­ją par­ti­jos, kur par­tie­čiai ver­ti­na­mi pa­gal dar­bus, pa­siū­ly­mus ir in­dė­lį į bend­ruo­me­ni­nę veik­lą, o ne ar­tu­mą kon­kre­tiems ly­de­riams ar „flan­gams“. Stip­ri par­ti­ja dis­ku­tuo­ja, įsik­lau­so į vi­suo­me­nę, gir­di ir ger­bia ki­tų nuo­mo­nę, yra at­vi­ra bend­ruo­me­nė. To­kia par­ti­ja, to­kia bend­ruo­me­nė lai­mi“, - pri­dū­rė G.Lands­ber­gis.

A.Ku­bi­lius kon­ser­va­to­rių par­ti­jai va­do­va­vo nuo 2003 me­tų. 1999-2000 ir 2008-2012 me­tais jis bu­vo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

V. Lands­ber­gis: tai ryž­tin­gas ir sa­vi­kri­tiš­kas žingsnis

And­riaus Ku­bi­liaus spren­di­mas ne­be­siek­ti par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to yra ryž­tin­gas, sa­vi­kri­tiš­kas ir Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams (TS-LKD) nau­din­gas žings­nis, sa­ko šio par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

„Pa­sa­ky­čiau, kad tai ryž­tin­gas spren­di­mas, tur­būt ir sa­vi­kri­tiš­kas, su­vo­kiant pa­dė­tį. Ma­nau, kad tai bus nau­din­ga par­ti­jai at­si­nau­jin­ti, ras­ti nau­jų as­pek­tų sa­vo veik­lo­je“, - pir­ma­die­nį BNS sa­kė V.Lands­ber­gis, par­ti­jai va­do­va­vęs 1993-2003 me­tais.

Apie A.Ku­bi­liaus spren­di­mą jis tei­gė su­ži­no­jęs bū­da­mas Vo­kie­ti­jo­je. V.Lands­ber­gis tvir­ti­no ne­gir­dė­jęs ir apie sa­vo vai­kai­čio pa­si­ry­ži­mą siek­ti TS-LKD pir­mi­nin­ko pos­to.

„Jei­gu ti­krai ma­no vai­kai­tis eis į tuos rin­ki­mus, aš ne­agi­tuo­siu prieš jį. Pa­ma­ty­si­me, la­bai anks­ti sku­ba­te“, - tei­gė po­li­ti­kos sen­bu­vis.

82 me­tų V.Lands­ber­gis sa­kė pats ne­ke­ti­nąs ko­vo­ti dėl šio pos­to.

„Ma­nau, kad ma­no kan­di­da­tū­ra nė­ra rea­li kan­di­da­tū­ra. Ži­nau, kad kaž­kas kaž­kur iš­kė­lė, bet ne­si­ruo­šiu va­žiuot po sky­rius ir agi­tuo­ti už sa­ve“, - BNS sa­kė po­li­ti­kas.

I. De­gu­tie­nė: ne­ti­kė­ta, bet išmintinga

At­si­sa­ky­da­mas da­ly­vau­ti Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se da­bar­ti­nis kon­ser­va­to­rių ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius pa­siel­gė iš­min­tin­gai, sa­ko par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė.

Po­li­ti­kė sa­kė, kad per pre­zi­diu­mo po­sė­dį pa­skelb­tas spren­di­mas bu­vo vi­siems ne­ti­kė­tas.

„Ne tik man, bet ir vi­siems bu­vo pa­kan­ka­mai di­de­lis ne­ti­kė­tu­mas, mū­sų par­ti­jos pir­mi­nin­kas, ku­riuo bu­vo 12 me­tų, pers­kai­tė krei­pi­mą­si į par­ti­jos bi­čiu­lius, at­si­sa­ky­da­mas da­ly­vau­ti par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se. Tai iš tie­sų ver­čia mus vi­sus ge­rai pa­mąs­ty­ti, tuo la­biau, kad jis įvar­di­no kaip sa­vo ga­li­mą pa­se­kė­ją Gab­rie­lių Lands­ber­gį“, - sa­kė I.De­gu­tie­nė.

Pa­sak jos, už­leis­da­mas po­zi­ci­jas A.Ku­bi­lius pa­siel­gė iš­min­tin­gai, ypač po sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tų, ku­riuos ji api­bū­di­no kaip „vi­du­ti­niš­kus“. „Par­ti­jai rei­kia su­si­vie­ny­ti ir dirb­ti ne­su­sis­kal­džius, ei­ti į 2016 me­tų rin­ki­mus pa­kel­ta gal­va, su­si­tel­kus, pa­nau­do­jant ir pa­tir­tį, ir jau­nat­viš­ką ener­gi­ją. Aš ma­nau, jis (A.Ku­bi­lius) pa­siel­gė iš­min­tin­gai“, - sa­kė I.De­gu­tie­nė.

Klau­sia­ma, kaip ver­ti­na sa­vo ga­li­my­bes par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se, I.De­gu­tie­nė sa­kė: „Da­bar yra lai­ko pa­gal­vo­ti, pa­mąs­ty­ti, ką to­liau da­ry­ti“.

Iš vi­so par­ti­jos pre­zi­diu­mas pir­ma­die­nį ofi­cia­liai pa­tvir­ti­no šias par­ti­jos sky­rių ir bend­ruo­me­nių iš­kel­tas kan­di­da­tū­ras į pir­mi­nin­ko pos­tą: par­la­men­ta­rą Man­tą Ado­mė­ną, bu­vu­sią eu­ro­par­la­men­ta­rę Lai­mą Liu­ci­ją And­ri­kie­nę, par­la­men­ta­rus Ar­vy­dą Anu­šaus­ką, Ag­nę Bi­lo­tai­tę, Ri­man­tą Jo­ną Da­gį, I.De­gu­tie­nę, Vy­tau­tą Juo­za­pai­tį, po­li­to­lo­gą Lau­ry­ną Kas­čiū­ną, par­la­men­ta­rą Dai­nių Krei­vį, eu­ro­par­la­men­ta­rą G.Lands­ber­gį, bu­vu­sį prem­je­ro pa­ta­rė­ją My­ko­lą Ma­jaus­ką, par­la­men­ta­rus Kęs­tu­tį Ma­siu­lį, Jur­gį Raz­mą, Pa­ulių Sau­dar­gą, Ka­zį Star­ke­vi­čių, Va­len­ti­ną Stun­dį, Ema­nue­lį Zin­ge­rį.