A. Kubilius: „Mozė 40 metų vedžiojo žydus po dykumą“
Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius įsi­ti­ki­nęs, kad tam, jog Lie­tu­vo­je bū­tų įveik­ta po­li­ti­nė ko­rup­ci­ja, rei­kia tri­jų pa­pras­tų da­ly­kų. Juos po­li­ti­kas dės­to so­cia­li­nio tink­lo Fa­ce­book sa­vo as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je.

Pir­miau­sia, anot A. Ku­bi­liaus, rei­kia, kad po­li­ti­kai iš vers­lo ne­beim­tų „juo­dų“ pi­ni­gų, o par­ti­jos ne­tu­rė­tų „juo­dų­jų bu­hal­te­ri­jų“. An­tra, rei­kia, kad vers­las „ne­be­mai­tin­tų“ po­li­ti­kų ar par­ti­jų „juo­dais“ pi­ni­gais. Tre­čia, rei­kia, kad ži­niask­lai­da ne­be­par­si­da­vi­nė­tų už „juo­dus“ pi­ni­gus. „Jei­gu kas nors ži­no­te, kaip to leng­viau­siu bū­du pa­siek­ti, pra­neš­ki­te. Šiaip ge­riau­siai bū­tų, kad vi­si gy­ven­tų tik pa­gal 10 Die­vo įsa­ky­mų. Ir pa­sto­viai kar­to­tų šven­tus žo­džius: „ir ne­leisk mū­sų gun­dy­ti. Jei­gu kam nors taip ne­išei­na, te­gul juos iš kar­to nu­bau­džia Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas. Nes tai auk­lė­ja ir ki­tus...“, – ra­šo kon­ser­va­to­rius. Ki­tų grei­tų prie­mo­nių po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo pra­skaid­ri­ni­mui jis tei­gia ne­ži­nąs. „Kaž­ka­da, po Pa­kso ap­kal­tos, bu­vau įsi­ti­ki­nęs, kad Lie­tu­va po „Pak­so ir Bo­ri­so­vo is­to­ri­jos“ ne­del­siant ap­si­va­lys nuo po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ir ši prob­le­ma Lie­tu­vo­je bus am­žiams už­mirš­ta. Da­bar ne­su toks nai­vus ir vis pri­si­me­nu, kad Mo­zė, iš­ve­dęs žy­dus iš Egip­to, 40 me­tų ve­džio­jo juos po dy­ku­mą tam, kad jie už­mirš­tų Egip­to že­mę ir pa­pro­čius, ir tik po to juos at­ve­dę į pa­ža­dė­tą­ją Iz­rae­lio že­mę. De­ja, vis dar vaikš­to­me po lie­tu­viš­ką dy­ku­mą. To­dėl ir žo­džių daug ne­bė­ra. Bet vil­ties yra vis dau­giau – ke­lio­nė po dy­ku­mą tu­ri ka­da nors pa­si­baig­ti. Ta­čiau tai grei­ti­na ne žo­džiai, o STT veiks­mai“, – pa­ste­bi A. Ku­bi­lius. Šio­mis karš­to­mis ir po­li­tiš­kai ty­lio­mis die­no­mis jis tei­gia ban­dąs pa­si­tei­sin­ti, „kad po­li­ti­ko­je žo­džių apie ko­vą su ko­rup­ci­ja ne­be­rei­kia, rei­kia tik nuo­šir­džios mal­dos – „ir, ger­bia­mo­ji STT, ne­be­leisk mū­sų (po­li­ti­kų) gun­dy­ti“.